2. pôstny týždeň

AKTUALIZÁCIA:
Na stránke sa nachádza aktualizovaný rozpis lektorov
(2.3.2024 – 1.4.2024)

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Fialovú, Martonovú a Strmeňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 300€. Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na Charitu z minulej nedele činila spolu 1106,27€ (farský kostol: 871,77€ / filiálka Dlhé: 149€ / školská kaplnka Rodinná oblasť: 85,50€). Vyjadrujeme vďačnosť každému, kto prispel na tento cieľ.

4. Každú pôstnu nedeľu o 14:00 hod. je vo farskom kostole v cyklus Pôstnych kázní na tému: Sviatosť zmierenia. Po skončení kázne je o 14:30 hod. Krížová cesta.

5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto:

  • farský kostol: pondelok – piatok 30 minút pred sv. omšou
  • filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti): piatok 17:00 – 18:00
  • Spovedanie chorých: v piatok dopoludnia

6. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare, na ktoré vás pozývame.

7. Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej bude vo farskom kostole na Prvý piatok 15:00 – 18:00. Začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

8. Budúci týždeň sú jarné prázdniny, preto v stredu a piatok nebudú sv. omše za účastí detí a birmovancov.

9. V pôstnom období sa môžeme zapojiť do konkrétnej pomoci núdznym na Slovensku i vo svete. Jednou z foriem je celoslovenský projekt „Podeľme sa 2024“ na podporu bývania nízkopríjmových rodín. Bližšie info nájdete na letáku na výveske. Ďalšou z foriem je Pôstna krabička, na pomoc ľuďom v Afrike. Môžete si ju zobrať domov a po skončení Pôstu odoslať svoje dary na účet, ktorý je tam vyznačený.

10. V našej farnosti môžeme podporiť núdzne rodiny cez zbierku „Veľkonočný dar“. Pokladnička je vzadu v našom farskom kostole.