Kategória: Oznamy

9. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 10. cezročnej nedeli prosíme rodiny Habasovu, Hruštičovu a Sisákovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol sv. Františka – pondelok až piatok pol hodinu pred svätými omšami ráno a večer
Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)

3. Vo štvrtok 4. júna o 10:00 hod., na sviatok Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza bude v košickej katedrále Missa Chrismatis, sv. omša svätenia olejov, ktorá je presunutá z tohtoročného Zeleného štvrtka. Kvôli pandémii sa však na nej zúčastní iba časť kňazov. Na sv. omši tiež nebudú účastní veriaci laici. Prosíme o vaše duchovné spojenie s kňazmi.

4. Na Prvý piatok od 15:00 hod. bude vo farskom kostole vystavená sviatosť Oltárna k adorácii. Poklona začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Prosíme vás o hojnejšiu účasť na adorácii počas jednotlivých hodín do večernej sv. omše.

5. V piatok po večernej sv. omši sa budú birmovanci skúšať z otázok Katechizmu. Sú dostupné na tomto odkaze. Prosíme zároveň rodičov birmovancov, aby v piatok zostali po sv. omši na stretnutie.

6. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci Jún. Sväté omše ráno budú vo farskom kostole, ako aj na Dlhom ako zvyčajne spojené so spoločnou modlitbou sv. ruženca.

Čítať viac

7. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Zoslania Ducha Svätého prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes (nedeľa) je 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá.

3. Zároveň je dnes Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Ustanovil ho Benedikt XVI v roku 2007. Spomeňme si dnes v modlitbách na našich prenasledovaných bratov a sestry v tejto krajine.

4. Tento týždeň sú Letné kántrové dni, a to streda, piatok a sobota. Obsahom týchto dní je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je iba jeden deň.

5. Termín prvého sv. prijímania je 28. júna. Dovtedy sa budeme každú stredu stretávať pri večerných sv. omšiach a následných poučeniach a nácviku. Prosíme o prítomnosť všetkých detí aj rodičov.

6. Nasledujúcu sobotu 30. mája o 9:00 hod. pozývame snúbenecké páry na druhý blok sobášnych náuk. Stretnutie bude v priestoroch areálu kostola, pri zachovaní všetkých predpisov súvisiacich s mimoriadnymi okolnosťami.
Témami stretnutia budú: Božie prikázania, Sviatosti a Kresťanská mravnosť v rodine.
Prosíme všetky snúbenecké páry, ktoré prvý blok náuk absolvovali vo februári, aby v sobotu prišli a doplnili si druhú časť tém.

Čítať viac

6. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 7. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.

3. Vo štvrtok budeme sláviť sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to slávnosť a prikázaný sviatok, preto bude aj viac sv. omší. Kto by sa však nemohol zúčastniť, tak v čase pandémie neplatí povinnosť účasti pod ťarchou ťažkého hriechu. Napriek tomu budú pridané sv. omše vo farskom kostole, ako aj na Dlhom.

4. V piatok po večernej sv. omši zostanú birmovanci, ktorí pôjdu v júni na birmovku, na prvý nácvik spevu. Prosíme o účasť všetkých. Zároveň prosíme, aby všetci birmovanci (druháci) priniesli v piatok na večernú sv. omšu vyplnené potvrdenie o birmovných rodičoch, ktoré dostali. Ak je birmovný rodič pokrstený a bývajúci v našej farnosti, potvrdenie podpíšeme tu.
Taktiež prosíme, aby sa birmovanci učili katechizmové otázky, ktoré sú zavesené na tomto odkaze. Z týchto otázok budú vyskúšaní koncom mája, resp. začiatkom júna, aby aj vedomostne boli pripravení na birmovku.

5. Tento týždeň už bude znova otvorená farská kancelária v úradných hodinách.

Čítať viac

5. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k 6. veľkonočnej nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti, že každý deň pol hodinu pred sv. omšami sa spovedá vo farskom kostole. Na filiálke Dlhé budú naši kňazi spovedať v stredu od 17:00 hod. do 18:00 hod. (aj veriacich z Rodinnej oblasti).

3. Upozorňujeme, že počas pandémie budú ranné sv. omše v týždni, ako aj nedeľné vo farskom kostole a na Dlhom o 8:00 hod. vždy vyhradené pre seniorov nad 65 rokov. Prosíme, aby ste to rešpektovali.
Mladší prichádzajte na sv. omšu v iných časoch. Zároveň prosíme, aby ste si sadali v kostole na miesta, ktoré sú vyznačené, a nie inde. Rodičom, ktorí majú malé deti odporúčame, aby sa v tomto čase vystriedali na sv. omšiach a ak to nie je nevyhnutné, aby nechali deti zatiaľ doma.

4. Sviatosť birmovania sa po uvoľnení opatrení uskutoční v našej farnosti v riadne ohlásenom termíne, teda v sobotu 13. júna o 11:30 hod. vo farskom kostole sv. Františka. Prosíme preto všetkých birmovancov, aby prišli v tento piatok večer na sv. omšu.
Po sv. omši zostanú na stretnutie mladí, ktorí príjmu sv. birmovania v júni. Účasť všetkých, ktorí chcú ísť na birmovku je nutná. Zároveň prosíme, aby prišli na sv. omšu aj rodičia týchto birmovancov. Aj oni budú mať po sv. omši stretnutie s kňazom a rovnako ich účasť je nutná (aspoň jedného z rodičov).

5. Zároveň zvažujeme, že ešte v tomto školskom roku bude aj slávnosť Prvého sv. prijímania, zrejme koncom júna. Prosíme preto rodičov prvoprijímajúcich detí, aby v sobotu dopoludnia o 10:00 hod. prišli do farského kostola, kde sa dohodneme na konkrétnych veciach.

Čítať viac

Verejné slávenie sv. omší už od zajtra!


Bratia a sestry. Vďační Bohu a s radosťou sme prijali správu o znovuotvorení našich kostolov po takmer dvoch mesiacoch od vypuknutia pandémie koronavírusu. Na základe dohody KBS s vládou SR, sa teda budú môcť bohoslužby sláviť od zajtra, teda od 6. mája. Iste mnohí túžime po sv. omši, sv. prijímaní a po Božom slove, ale aj po skúsenosti znova zažiť znova spoločenstvo veriacich. Avšak majme na pamäti, že návrat k „normálu“ ako ho poznáme, nebude hneď, ale postupne. Buďme preto trpezliví, ak niekedy nebude možné všetko „hneď“. Týka sa to napr. vysluhovania sv. zmierenia, ktoré nebude možné ako ho poznáme hromadne pre všetkých. Budeme sa však usilovať vyspovedať každého počas nasledujúcich dní, resp. týždňov. Musíme aj naďalej vnímať riziká, ktoré jestvujú. Zodpovednosť a pokora prijať aj obmedzenia by však mali byť v tejto dobe vyjadrením našej viery v praxi.
Ponúkame vám program bohoslužieb v našej farnosti od zajtra, od stredy, do nedele:
Farský kostol sv. Františka: Od stredy do soboty – ráno o 6.30 hod. a večer o 18.30 hod.
Nedeľa – 8.00 hod. (prosíme len veriacich nad 65 rokov)
– 9.30 hod. (stredná a mladšia generácia)
– 11.00 hod. (stredná a mladšia generácia)
– večerná sv. omša teraz nebude!!!
– z dôvodu nutnosti obmedzenia kapacity vnútri kostola budú nedeľné sv. omše túto nedeľu vonku, vzadu v areáli farského kostola (dostatočný priestor pre oveľa väčší počet veriacich); starší si môžu priniesť prenosné stoličky, pretože lavice vonku nebudú

Filiálka Dlhé: Nedeľa – 8.00 hod. (prosíme iba veriacich nad 65 rokov)
9.30 hod. (stredná a mladšia generácia)
– obe sv. omše v kostole

Rodinná Oblasť (školská kaplnka): Nedeľa – 11.00 hod. (v kaplnke – chodba)

Pozorne si prečítajme podmienky, za ktorých budú obnovené verejné bohoslužby:
– až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromaždenia, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky (účasť je možná, ale stále dobrovoľná – najmä pre rizikové skupiny, čiže seniorov, najmä chorých)
– starším ponúkame v nedele osobitné sv. omše – využite ich; lekári nedoporučujú v tejto situácii „zmiešavanie“ starších a mladších, a to zo známych dôvodov rizika pre starších (úmyslom nie je samozrejme diskriminovať starších, ale chrániť – všetci vás máme radi a práve vy tvoríte dôležitú časť spoločenstva našej farnosti)
– cez týždeň odporúčame starším veriacim účasť na rannej sv. omši o 6.30 hod. vo farskom kostole
– pri vstupe do kostola (resp. na vonkajšom priestranstve, ak bude sv. omša vonku) budú na stolíkoch dezinfekčné prostriedky – každý je povinný si urobiť dezinfekciu rúk!
– počas v. omše je treba mať na tvári rúško
– pri slávení sv. omše v kostole, ale aj vonku, je potrebné dodržiavať rozostupy minimálne dva metre
– rozostupy budú v kostole na laviciach označené nálepkou (sadnite si iba tam), resp. iným spôsobom aj mimo lavíc na zemi (zaujmite miesto iba tam, kde to bude naznačené);
– obsadzovaný bude iba každý druhý rad lavíc v kostole
– na laviciach nemajú byť žiadne predmety – spoločné knižky, obrázky, či ružence
– naďalej zatiaľ platí, že nepoužívame vodu v sväteničke a nedávame si rukou znak pokoja
– sväté prijímanie budeme podávať v tomto čase na ruku – aj tu dodržte vzdialenosť asi 2 metre za sebou
– pred sv. omšami, ako aj počas nich dodržujte usmernenia služby (najmä kurátorov), ktorá bude poverená dohliadnuť na dodržanie predpisov
– po sv. omšiach má byť zabezpečené vetranie a dezinfekcia kostola – prosíme vás preto, aby ste po sv. omši uvoľnili priestor kostola
– všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti, aby nedošlo k zbytočným sporom – buďme k sebe láskaví, obetaví a práve v tomto čase buďme jeden druhému ešte väčšou oporou
– prípadné ďalšie doplnenie pokynov budeme aktualizovať
– oznamy na budúci týždeň sa dozviete pri sv. omšiach v nedeľu

Štefan Albičuk, dekanČítať viac

4. Veľkonočná nedeľa – Prenos sv. omše

Milí farníci. Nasledujúca, Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera. Pozývame vás všetkých spojiť sa duchovne cez éter pri sledovaní sv. omše z nášho farského kostola sv. Františka o 9.00 hod. na našej facebookovej stránke. Spoločne sa budeme modliť a prosiť za nové kňazské povolania, ako aj za kňazov, ktorí už žijú v kňazskej službe. Zároveň prosme, aby Pán povolal aj z našej farnosti kňazov a dal nám aj nové povolania k zasvätenému životu.

Čítať viac

Farské oznamy

Fatimská sobota s o. arcibiskupom Bernardom. Pozývame vás duchovne sa spojiť v modlitbe sv. ruženca s o. arcibiskupom na Prvú sobotu v mesiaci o 8.30 hod., a to prostredníctvom prenosu z kostola Sv. Rodiny Košice – Furča. Prenos je zabezpečený cez internetovú stránku tejto farnosti.


Zároveň s nadchádzajúcou Prvou nedeľou v mesiaci máj vás chceme informovať, že pokiaľ trvá tento stav, spojený s pandémiou, tajomstvá sv. ruženca si nemeníte, ale aj ďalší mesiac sa modlite ten istý desiatok sv. ruženca.

Čítať viac

List Svätého Otca na mesiac máj

Svätý Otec František: Modlime sa ruženec v domácnosti


Bratia a sestry. Zajtra začína mariánsky mesiac máj. V tejto súvislosti Svätý Otec František napísal všetkým veriacim osobitný list, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.Prinášame vám znenie tohto Listu pápeža Františka:

Drahí bratia a sestry,
už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu

K listu Svätého Otca sú pripojené texty dvoch modlitieb. Prvá z nich je stručnejšia a totožná s tou, ktorou Svätý Otec 11. marca zveril mesto Rím pod ochranu Panny Márie pred obrazom Matky Božej z pútnickej svätyne Divino Amore. Druhá modlitba je dlhšia a menuje rozličné skupiny osôb v kríze pandémie. Vyprosuje ochranu Matky Božej jej orodovaním u Boha v súvislosti so širšími dôsledkami krízy a jej výzvami pre ľudstvo, a to aj v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti.

Prvá modlitba
Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Druhá modlitba
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.

Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

(Preklad modlitieb zodpovedá textu KBS)

Čítať viac

3. Veľkonočná nedeľa – prenos sv. omše

Prajeme vám požehnaný čas, bratia a sestry. Pred nami je Tretia veľkonočná nedeľa. Chceme dať do vašej pozornosti, že aj túto nedeľu budeme sláviť sv. omšu vo farskom kostole o 9.00 hod. Podobne, ako doteraz, znova chceme zabezpečiť jej prenos cez facebookovú stránku našej farnosti. Pozývame vás teda k sledovaniu a duchovnému prežívaniu našej farskej sv. omše.
Zároveň pripomíname, že nadchádzajúce dni týždňa pred 4. Veľkonočnou nedeľou – Nedeľou Dobrého Pastiera, budú v Cirkvi prežívaním Týždňa modlitieb za duchovné povolania. Pozývame vás všetkých zjednotiť sa v modlitbách a obetovať ich za nové povolania do kňazstva a rehoľného života. Modlime sa zvlášť za to, aby sa aj v našej farnosti zrodili nové duchovné povolania, ktoré veľmi potrebujeme.

Čítať viac