Kategória: Oznamy

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú Struháríkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok dopoludnia budú vo farskom kostole dekanátne kňazské rekolekcie. Začnú sa sv. omšou o 9:00 hod.Celebrovať ju bude o. arcibiskup Bernard. Z tohto dôvodu ranná sv. omša vo štvrtok nebude!

3. Modlitba Deviatnika detí pred 1. sv. prijímaním začne od štvrtku pred večernými sv. omšami.

4. Dňa 22.6. si náš o. dekan Štefan pripomenie 25. rokov od svojej kňazskej vysviackyPri tejto príležitosti bude sláviť na budúcu nedeľu o 8:00 hod. ďakovnú sv. omšu, pri ktorej chce spolu s veriacimi poďakovať za Božie dobrodenia a milosť povolania do kňazskej služby, ako aj za jubileum 50 rokov života. Pozývame na toto slávenie.  

Manželské ohlášky: Sv. manželstva si chcú vyslúžiť Slavomír Hrickanin a Martina Žipajová (ohlasujú sa druhýkrát); Ján Kavčák a Anna Magočová (ohlasujú sa prvý a druhýkrát); Dávid Benčo a Mária Gošová (ohlasujú sa prvý a druhýkrát)

Čítať viac

10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 11. cezročnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú Mitaľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá bude v piatok, po sv. prijímaní odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou, pri ktorej môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba Na úmysel Sv. Otca – predpísané podmienky).

3. V utorok od 17:00 do 18:00 hod. budú naši kňazi spovedať na filiálke Dlhé pred odpustovou slávnosťou.

4. V sobotu o 9:30 hod. bude slávnostná sv. omša na Dlhom, kde budeme sláviť Ipsa Die titul nášho kostola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pre veriacich z Dlhého je to slávnosť, inak je to liturgická spomienka.

5. V sobotu o 10:00 hod. bude vo farskom kostole nácvik detí na Prvé sv. prijímanie.

6. Odpustová slávnostná sv. omša k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na filiálke Dlhé bude v nedeľu dopoludnia o 10:30 hodHlavným celebrantom a kazateľom bude páter Stanislav Rok, františkán – minorita z kláštora v Brehove.

7. Na budúcu nedeľu NEBUDE vo farskom kostole sv. omša o 11:00 hod. z dôvodu odpustu na Dlhom. Využite preto nedeľné sv. omše vo farskom kostole hlavne v sobotu podvečer o 17:00 a 18:30. Úmysel z nedeľnej sv. omše o 11:00 z farského kostola (+Helena) bude odslúžený na Dlhom v nedeľu o 10:30 hod.  

Sv. manželstva si chcú vyslúžiť Slavomír Hrickanin a Martina Žipajová (ohlasujú sa prvýkrát). Zahrňte ich do svojich modlitieb.

Čítať viac

8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú Hričákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Katolícke masmédiá z minulej nedele činila spolu 855,30 € (farský kostol – 728,10 €, filiálka Dlhé – 102,20 € a školská kaplnka Rodinná oblasť – 25 €). Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom. 

3. Na budúcu sobotu o 10:00 hod. bude ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

4. Dnešnou slávnosťou Turíc sa končí Veľkonočné obdobie a začína Obdobie Cez rok.

5. Opäť dávame do pozornosti manželom, že sa môžu prihlásiť na 8 – dňový kurz pre manželské páryUskutoční sa, tak ako minulý rok, u nás vo Vranove v dňoch 7.-15. augusta na SOŠ Drevárskej. Kurz je určený pre manželov, ktorí žijú v riadne uzavretom sviatostnom manželstve. Vedú ho manželské páry za účasti kňazov (rehoľníkov). Na kurze môžu byť aj deti manželov, pričom o nich sa postarajú animátori. Pre záujemcov sú bližšie podrobnosti k tomuto kurzu sú na nástenke, resp. im ich dáme v kancelárii spolu s prihláškou. 

Čítať viac

7. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny HrinovúFacenkovú, Antolíkovú a Štefaňákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali dvaja bohuznámi darcovia po 50 € a bohuznáma 100 €. Pán Boh zaplať.

3. Dnes (nedeľa) je zbierka na Katolícke masmédiá. Ďakujeme všetkým darcom na tento cieľ.

4. V sobotu o 10:00 hod. bude ďalšia katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

5. Letné kántrové dni sú v tomto týždni stredu, piatok a sobotu. Obsahom modlitieb sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je iba jeden deň.

6. Dávame do pozornosti, že pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, ktorá bude budúcu nedeľu, sa každý deň večer pred sv. omšou modlime Deviatnik.  

7. Občianske združenie Manželské stretnutia pozýva manželov na 8 – dňový kurz pre manželské páryUskutoční sa, tak ako minulý rok, u nás vo Vranove v dňoch 7.-15. augusta na SOŠ Drevárskej. Kurz je určený pre manželov, ktorí žijú v riadne uzavretom sviatostnom manželstve. Vedú ho manželské páry za účasti kňazov. Na kurze môžu byť aj deti manželov, pričom o nich sa postarajú animátori. Podrobnosti k tomuto kurzu sú na nástenke, resp. budú na farskej webovej stránke. Odporúčame túto duchovnú obnovu manželov. 

Čítať viac

5. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny BertovúKundravú a Ocilkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Kňazský seminár v Košiciach činila v našej farnosti spolu 723,07 € (Farský kostol – 630,97 €, filiálka Dlhé – 67 €, Školská kaplnka Rodinná Oblasť – 25,10 €).

3. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať sa bude takto:

    Farský kostol sv. Františka – ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami

    Filiálka Dlhé – V piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z R. Oblasti) 

4. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia

5. Na prvý piatok v mesiaci bude adorácia pred Eucharistiou. Začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

6. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Vo farskom kostole bude o 14:30 hod. pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.

Čítať viac

4. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k najbližšej nedeli prosíme rodinu Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. 

2. Dnes (nedeľa) je zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať za vaše milodary na tento cieľ.

3. Dávame do pozornosti, že pokiaľ budú trvať obmedzenia počtu veriacich na sv. omšiach, budú nedeľné sv. omše vo farskom kostole doplnené navyše o sv. omšu v sobotu o 17:00 hod., okrem riadneho času. V nedeľu budú na Dlhom dve sv. omše. Zároveň ranné sv. omše o 8:00 hod. sú vyhradené pre seniorov.

4. Nasledujúca sobota je Prvá sobota v mesiaci máj. Budeme sa spoločne modliť sv. ruženec – vo farskom kostole o 16:30 hod. (pred prvou sv. omšou), na filiálke Dlhé o 10:30 pred sv. omšou.

5. Na budúcu sobotu začína mariánsky mesiac máj. Päť minút pred sv. omšami sa budeme modliť Loretánske litánie a májovú pobožnosť. Pozývame vás k častejšej účasti na tejto pobožnosti.

6. Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby prišli v sobotu o 9:30 hod. na stretnutie ohľadom prvého sv. prijímania a jeho možného termínu. Účasť rodičov je nutná.

7. Oznamujeme, že tento rok birmovka v našej farnosti nebude, keďže pre obmedzenia neboli žiadne stretnutia s birmovancami. Na budúci rok tak pôjdu na birmovku mladí oboch ročníkov, ktorí sú už zapísaní. Stretnutia birmovancov začnú v novom školskom roku.  

Čítať viac

Oznamy na 3. veľkonočný týždeň

1. Dávame do pozornosti, že od pondelka sa znova otvoria kostoly pre verejné bohoslužby. Pozývame vás znova sa stretnúť pri Eucharistii s Ježišom a spoločenstvom veriacich. 
Naďalej však platia isté obmedzenia (jeden človek na 15 m2). V prípade nášho farského kostola je to zhruba 100 veriacich na sv. omši (spolu loď kostola + chór).  Pripomíname, že ak je niekto COVID pozitívny a vie o tom, má zostať v karanténe a v tom čase neprichádzať do kostola na sv. omšu. Je to znak zodpovednosti voči ostatným. Naďalej platí aj dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu, a to až do zrušenia obmedzení.

2. Kvôli obmedzeniam budú vo farskom kostole v sobotu podvečer dve nedeľné sv. omše (ranná v sobotu nebude). V nedeľu v riadnom čase. Na Dlhom v nedeľu dve sv. omše. Zároveň sv. omše v nedeľu o 8:00 v kostole sv. Františka i na Dlhom sú pre seniorov.

2. V týždni bude možné vo farskom kostole pristúpiť aj k sv. spovedi, a to pol hodinu pre sv. omšami. Na filiálke Dlhé sa bude spovedať v stredu od 17:00 do 18:00 hod.

3. Zbierka na Svätú zem – Boží Hrob, ktorá bola na Veľký Piatok a Bielu sobotu činila 654,80 €. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše dary na tento cieľ.

4. Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa naplní slávením budúcej nedele – nedele Dobrého Pastiera. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni zúčastní na pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V našom farskom kostole bude pobožnosť a modlitby za duchovné povolania v rámci adorácie vo štvrtok večer. 

5. Na budúcu nedeľu – Nedeľu Dobrého Pastiera, bude zbierka na Kňazský seminár. Pán Boh zaplať vopred za vaše milodary.

Čítať viac

Nedeľa Božieho milosrdenstva – výzva k modlitbe za obete pandémie

Bratia a sestry. Druhá veľkonočná nedeľa je v Cirkvi slávená ako Nedeľa Božieho milosrdenstva. Ježiš nás prostredníctvom apoštolky Božieho milosrdenstva, sv. sestry Faustíny vyzýva, aby sme sa tento deň zvlášť obracali s prosbami a modlitbami k milosrdnému Pánovi a vyprosovali pre seba, ale aj pre iných, živých, ako aj zosnulých, Božie milosrdenstvo. Ježišovo uistenie, že aj tie najväčšie hriechy a previnenia nám i našim blížnym môžu byť odpustené, ak v modlitbe prosíme úprimne a s ľútosťou, nás napĺňa veľkou nádejou a dôverou.
Naši otcovia biskupi nás prosia, aby sme k úmyslom našich modlitieb na nedeľu Božieho milosrdenstva pridali v tomto roku osobitný a dôležitý úmysel: modliť sa za obete pandémie COVID – 19. V nedeľu sa preto o 12.00 hod. rozozvučia na celom Slovensku zvony kostolov na 10 minút. Počas nich si zvlášť spomeňme na tých, ktorí nás predišli do večnosti v dôsledku tejto choroby. Prosme o Božie milosrdenstvo pre nich. Viacerí odišli do večnosti v nemocniciach sami, bez prítomnosti svojich blízkych a niektorí iste aj bez sviatostného zaopatrenia. Zvlášť za nich sa modlime. Prosme však o Božie milosrdenstvo aj pre lekárov a zdravotníkov, ktorí sú chorým nablízku a s ochotou sa o nich starajú. Nech ich Zmŕtvychvstalý Pán posilní a požehná svojou blízkosťou a milosťou.

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Zbierka na pomoc Iraku

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu, ktorá tento rok bude 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097. 

„Naši bratia a sestry v Iraku prešli posledné roky ťažkými skúškami ich viery. Teraz ich prišiel povzbudiť nástupca svätého apoštola Petra. Pre miestnych kresťanov je ďalším znamením, že Cirkev nezabudla na ich trápenia a obete a aj naďalej má záujem o pomoc a podporu, ktorá im umožní žiť v krajine ich predkov a slobodne prežívať svoju vieru. A preto mi dovoľte pozvať všetkých, aby sa pridali k jeho povzbudeniu a prispeli k zbierke, ktorú organizujeme na piatu pôstnu nedeľu. Podporme, každý podľa svojich možností, projekty na podporu prenasledovaných kresťanov, ktoré bude následne realizovať naša charita so svojimi lokálnymi partnermi,” pozýva predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. 

Návšteva Svätého Otca Františka v Iraku je historicky prvou návštevou pápeža v tejto krajine. Počas svojej apoštolskej cesty sa stretol s predstaviteľmi centrálnej vlády v Bagdade aj regiónu Kurdistan v severnej časti Iraku s cieľom povzbudiť ich v obnove krajiny a nachádzaniu vzájomného rešpektu medzi rôznymi etnickými a náboženskými skupinami, ktoré v Iraku žijú. 

Katolícka cirkev z celého sveta podporovala miestnych kresťanov, ktorých hlavne islamizmus tzv. Islamského štátu vyhnal zo svojich domovov. Súčasťou medzinárodnej pomoci pre prenasledovaných kresťanov v Iraku bola aj pomoc zo Slovenska, ktorá mohla byť realizovaná vďaka štedrosti darcov, ktorí podporili zbierky KBS na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. 

„Vďaka slovenským veriacim sa od roku 2015 pomohlo vyše 60-tisíc ľuďom v núdzi v Iraku, Sýrii a v Libanone. Celkovo išlo o 34 projektov za vyše 1,5 milióna eur,” vraví Hugo Gloss, manažér humanitárnej pomoci Slovenskej katolíckej charity. Dodal, že bližšie informácie o projekte je možné nájsť na stránke utecenci.kbs.sk. Slovenská katolícka charita pomáha v Iraku už od roku 2015. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity

Čítať viac

AD MULTOS ANNOS!

„Kresťania nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im pomôže hľadieť na Boha.“  –  Ján Pavol II.

Drahý náš jubilant – duchovný otec Štefan,
dnes spolu s Vami ďakujeme Pánu Bohu za prežitých 50 rokov Vášho života. Boli to roky naplnené Božou milosťou, Božou láskou a ochranou. Z nich 24 rokov ste v Božej službe ako Kristov kňaz. Uplynulo 9 rokov odvtedy, čo ste správcom a dekanom našej farnosti. Tešíme sa z Vašej prítomnosti medzi nami a radostne prijímame Vašu kňazskú službu, ktorou nás zahŕňate. Naše deti krstom prijímate za deti Božie, školské deti privádzate k Pánu Ježišovi, mladých pripravujete na sviatosť manželstva a umierajúcim otvárate Božie kráľovstvo.         

Vždy máme hlboký duchovný zážitok, keď slúžite svätú omšu. Cítime, že sa tam Pán Ježiš obetuje za nás a Vy ho s láskou vkladáte do našich sŕdc. V Božom slove nám často zdôrazňujete vzájomnú lásku a službu v rodinách. Vo sviatosti zmierenia nám sprostredkujete Božiu lásku a milosrdenstvo. 

Dnes, keď oslavujete svoje 50. narodeniny, chceme Vám prejaviť svoju vďačnosť a vyprosujeme Vám zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie. 

Nech Sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko, čo pre našu farnosť robíte.

Ďakujeme Bohu, že ste s nami. 

AD MULTOS ANNOS! 

S úctou a vďakou Vaši farníci 

Čítať viac