Otázky pre birmovancov

Otázky na stiahnutie TU

Cieľ človeka

 1. Načo sme na svete? Na svete sme na to, aby sme Boha poznali, jeho milovali, jemu slúžili a tak prežívali s Bohom večné šťastie v nebi.
 2. Čo máme konať, aby sme Boha poznali, milovali ho a boli spasení? Máme veriť, čo Boh zjavil a s pomocou modlitby máme poznávať, čo od nás chce Boh. Takto máme konať Božiu vôľu

 

Pramene viery

 1. Kto nás učí, čo Boh zjavil? Učí nás to Katolícka Cirkev.
 2. Z čoho učí Cirkev to, čo Boh zjavil? Učí to zo Svätého Písma a z ústneho podania, čiže z Tradície.
 3. Čo je to Sväté Písmo? Je to zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Sväté Písmo voláme aj Biblia, alebo Božie slovo.
 4. Ako sa delia knihy Svätého Písma? Delíme ich na knihy Starého zákona a Nového zákona.
 5. Koľko kníh má Sväté Písmo? Sväté Písmo má 72 kníh. Starý zákon obsahuje 45 kníh, Nový zákon 27 kníh.
 6. Čo je to Tradícia? Tradícia je to, čo učeníci Ježiša hlásali, ale nenapísali.
 7. Prečo je nevyhnutné veriť všetko, čo Boh zjavil? Je to nevyhnutné preto, lebo bez viery  nemôžeme byť spasení.
 8. V ktorom náboženstve je prítomné všetko, čo Boh zjavil? Je to prítomné v kresťansko – katolíckom náboženstve.
 9. Sú isté časti Božieho zjavenia aj v iných náboženstvách? Áno, sú v nich prítomné.
 10. Kto dal ľuďom kresťansko-katolícke náboženstvo? Dal nám to Ježiš Kristus, druhá Božská osoba, pravý Boh a pravý človek.
 11. Akým znakom dávame najavo, že sme kresťania katolíci? Dávame to najavo znakom kríža a tým, že sa prežehnávame.
 12. Kde je krátko zhrnuté to, čo máme veriť? Je to zhrnuté v Apoštolskom vyznaní viery, teda vo Verím v Boha.

 

Podstata Vyznania viery

 1. Kto stvoril svet? Svet stvoril Boh. Stvoril ho z ničoho. Stvoril ho na svoju slávu a pre dobro človeka.
 2. Kto je Boh? Boh je Pán celého sveta a náš nebeský Otec.
 3. Či je viac, ako jeden Boh? Boh je len jeden.
 4. Koľko osôb je v jednom Bohu? V Bohu sú tri božské osoby, Otec, Syn a Duch Svätý.
 5. Ako voláme tri Božské osoby jedným menom? Najsvätejšia Trojica.
 6. Stará sa Boh o svet? Áno, stará sa aj teraz.
 7. O koho sa Boh stará osobitne? Osobitne sa stará o človeka. Dáva nám všetko, čo potrebujeme. Boh niekedy dopustí, že máme aj trápenia; robí to preto, aby sme ich zvládli s jeho pomocou  a aby nám to slúžilo pre spásu duše.
 8. Ktoré sú najdokonalejšie Božie stvorenia? Sú to anjeli a ľudia.
 9. Ako sa volali prví ľudia? Adam a Eva.
 10. Čím sú podobní ľudia Bohu? Tým, že máme rozum, slobodnú vôľu a nesmrteľnú dušu.
 11. V akom stave žili prví ľudia? Žili v stave blaženosti raja a v radosti s Bohom.
 12. Čím stratili prví ľudia blaženosť? Tým, že spáchali hriech.
 13. Ako uškodil hriech ľuďom? Rozum sa im zatemnil, ich vôľa sa stala náchylná na hriech, museli trpieť a museli zomrieť.
 14. Ako uškodil hriech prvých ľudí nám všetkým? Tak, že tento hriech prešiel aj na nás so všetkými následkami. Voláme ho dedičný hriech.
 15. Kto bol uchránený od dedičného hriechu? Iba Panna Mária.
 16. Čo urobil Boh, aby nám pomohol dostať sa z hriechu a prísť do neba? Boh sa nad nami zmiloval tak, že nám poslal Vykupiteľa z hriechu, teda Ježiša Krista.
 17. Kto je Ježiš Kristus? Ježiš Kristus je Druhá Božská osoba.
 18. Kde sa narodil a kde bol vychovávaný Ježiš Kristus? Narodil sa v Betleheme  a vychovaný bol v Nazarete.
 19. Kto je vychovávateľom Ježiša a kto jeho otcom? Vychovávateľom bol svätý Jozef a otcom je Boh.
 20. Kto je matkou Ježiša? Je to Panna Mária.
 21. Čo učil  Pán Ježiš? Učil všetko, čo máme veriť a konať, aby sme sa dostali do neba.
 22. Čo za nás podstúpil Ježiš? Podstúpil za nás posmech, bičovanie, korunovanie tŕním a nakoniec smrť na kríži.
 23. Prečo trpel Ježiš a prečo zomrel na kríži? Trpel a zomrel za hriechy každého z nás preto, aby sme my nemuseli byť zatratení, ale aby sme boli spasení.
 24. Čo je to hriech? Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania.
 25. Ako rozdeľujeme hriechy? Na ťažké(čiže smrteľné) a ľahké(čiže všedné).
 26. Čo robíme, keď páchame(najmä) ťažké hriechy? Keď páchame hriechy, tým sa vzďaľujeme od Boha a neprijímame jeho lásku k nám.
 27. Čo urobil Ježiš na tretí deň po svojej smrti? Na tretí deň vstal z mŕtvych.
 28. Čo urobil Ježiš na 40 deň po svojom zmŕtvychvstaní? Vystúpil do neba.
 29. Príde Ježiš ešte raz na tento svet? Áno, príde na konci sveta súdiť živých i mŕtvych.
 30. Kam pôjdu po poslednom súde dobrí a kam zlí? Dobrí do neba (do večného života), zlí do večného zatratenia, teda do pekla.
 31. Kto je Duch Svätý? Je to tretia Božská osoba, opravdivý Boh s Otcom a Synom.
 32. Kedy zostúpil Duch Svätý na apoštolov? Zostúpil na 10 deň do Ježišovom nanebovstúpení, na Turíce.
 33. Načo prišiel Duch Svätý do sveta? Duch Svätý prišiel na to, aby až do konca sveta účinkoval v Cirkvi a v našich dušiach.
 34. Ako účinkuje Duch Svätý v Cirkvi? Tak, že ju vyučuje a posväcuje. Duch Svätý vedie Cirkev.
 35. Ako účinkuje Duch Svätý v našich dušiach? Tak, že nás povzbudzuje k dobrým skutkom a posväcuje nás Božou milosťou.
 36. Ktoré sú hlavné dary Ducha Svätého? Je ich sedem: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti, dar  bázne voči Bohu.
 37. Pri ktorej sviatosti dostaneme zvláštny dar Ducha Svätého? Vtedy, keď prijmeme sviatosť birmovania.
 38. Kto udeľuje sviatosť birmovania? Riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup.
 39. Ako udeľuje biskup sviatosť birmovania? Postup je takýto:

  Biskup maže krizmou na čelo birmovanca, pričom hovorí: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.“
  Birmovanec odpovie: „Amen.“
  Biskup povie: „Pokoj s tebou.“
  Birmovanec odpovie: „I s duchom tvojím.“

 40. Čo je to krizma, ktorú používa biskup pri birmovaní? Krizma je balzam, zmiešaný s olivovým olejom a posvätený biskupom na Zelený Štvrtok.

 

O Cirkvi

 1. Čo je Cirkev? Cirkev je spoločenstvo pokrstených ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a uznávajú za svoju viditeľnú hlavu pápeža(nástupcu apoštola Petra).
 2. Kto založil Cirkev? Cirkev založil Ježiš Kristus.
 3. Na kom postavil Ježiš Kristus Cirkev? Na apoštolovi Petrovi.
 4. Akými slovami ustanovil Ježiš apoštola Petra za viditeľnú hlavu Cirkvi? Týmito slovami: „Ty si Peter(Skala), a na tejto Skale ustanovím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva…“ a „Pas moje ovce, pas moje baránky.“
 5. Kto sú teraz predstavení Cirkvi? Sú to biskupi, zjednotení s pápežom. Biskupom pomáhajú kňazi.
 6. Aké znaky má Kristova  Cirkev? Cirkev má 4 základné znaky: je jedna, svätá, katolícka a apoštolská.
 7. Načo založil Ježiš Cirkev? Založil ju na to, aby viedla ľudí k spáse.
 8. Ako nás vedie Cirkev k spáse? Cirkev nás vedie k spáse tým, že: nám neomylne vysvetľuje Božie slovo, posväcuje nás sviatosťami a spravuje nás učiteľským úradom Cirkvi.
 9. Vymenuj 7 Sviatostí cirkvi.  1. Krst 2. Birmovanie 3. Sviatosť Oltárna 4. Sviatosť zmierenia 5. Pomazanie chorých 6. Posvätenie kňazstva 7. Manželstvo
 10. Ktoré zákony Cirkvi máme dodržiavať? Máme dodržiavať hlavne Pätoro Cirkevných prikázaní. Znejú takto:

  1. V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.
  2. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na popolcovú stredu.
  3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať sviatosť oltárnu.
  4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
  5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 11. Čo je to spoločenstvo svätých? Spoločenstvo svätých je vzájomné duchovné spojenie živých a zosnulých členov Cirkvi.

 

Otázky večného života

 1. Kto patrí do spoločenstva svätých? Patria tu:

  žijúci členovia Cirkvi – teda Cirkev putujúca
  duše v očistci – teda Cirkev trpiaca
  svätí v nebi – teda Cirkev oslávená

 2. Čo sa stáva pri smrti človeka? Duša  sa oddelí od tela a telo sa vráti do zeme.
 3. Ako dlho zostane ľudské telo v zemi? Do konca sveta. Na konci sveta Boh vzkriesi naše telo a naveky ho spojí s dušou.
 4. Čo sa stane s človekom po smrti? Hneď po smrti nás bude Boh súdiť. To bude osobitný súd.
 5. Kde sa môže dostať ľudská duša po smrti človeka? Buď do neba, pekla alebo očistca, odkiaľ však po očisťovaní pôjde do neba.
 6. Kto sa môže dostať do neba? Iba tí, ktorí odídu z tohto sveta v stave bez ťažkých hriechov, teda v posväcujúcej milosti.
 7. Kto sa dostane do očistca? Do očistca prídu duše tých, ktorí odišli z tohto sveta v stave všedných hriechov a zasluhujú si tresty za svoje hriechy.
 8. Kto sa dostane do pekla? Do pekla prídu duše tých, ktorí odišli z tohto sveta v stave ťažkého hriechu (ťažkých hriechov).
 9. Čím sú potrestaní tí, ktorí sa dostanú do pekla? Sú potrestaní večnými mukami z toho, že nevidia večnú Lásku, ktorou je Boh. Zároveň je peklo stavom večnej nenávisti a zloby.

 

Prikázania

 1. Čo máme konať, aby sme boli spasení? Máme veriť, čo Boh zjavil a dodržiavať jeho prikázania.
 2. Ktoré je hlavné prikázanie Božie? Hlavné prikázanie je toto: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a zo všetkých svojich síl; a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
 3. Kto je náš blížny? Je to každý človek, či už sa k nám chová priateľsky, alebo nie.
 4. Čím dokazujeme, že milujeme Boha? Najmä tým, že žijeme podľa jeho prikázaní a preukazujeme dobro a lásku ľuďom.
 5. Ktoré sú hlavné Božie prikázania? Je to Desatoro Božích prikázaní.
 6. Vymenuj Desatoro Božích prikázaní

  1. Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
  2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
  3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
  4. Cti svojho otca i matku.
  5. Nezabiješ.
  6. Nezosmilníš.
  7. Nepokradneš.
  8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
  9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
  10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 7. Kto sa prehrešuje proti Prvému Božiemu prikázaniu? Ten, kto zjavené pravdy viery popiera, nedbá o nich alebo svoju vieru zapiera.
 8. Čo škodí našej viere? Najmä to, keď čítame, počúvame také veci a napr. programy, ktoré vieru popierajú; ale aj keď čítame a veríme horoskopom, keď by sme konali  mágiu, veštenie a verili týmto veciam.
 9. Kto sa prehrešuje proti Druhému Božiemu prikázaniu? Najmä ten, kto uráža Božie meno hrešením, či zbytočným vyslovovaním nadarmo, ale aj kto prisahá, či preklína druhého a praje mu zle.
 10. Ako treba svätiť nedeľu? Zúčastniť sa svätej omše, ťažko nepracovať, oddýchnuť si, nenakupovať, navštevovať blížnych(najmä chorých).
 11. Prečo si máme uctiť rodičov ?Preto lebo nám ich dal Boh a po Bohu  sú našimi prvými dobrodincami.
 12. Kto hreší proti Piatemu Božiemu prikázaniu? Ten, kto škodí iným, alebo sebe na tele alebo na duši,  čiže kto zvádza druhého na hriech.
 13. Ktoré sú hriechy proti životu? Je to hlavne potrat(teda úmyselné zabitie počatého ešte nenarodeného dieťaťa, eutanázia, úmyselné zabitie človeka, úmyselné skracovanie života druhých napr. veľkou neposlušnosťou, ignorovaním rodičov a autorít, ktorí nás majú viesť atď.
 14. Kto hreší proti Šiestemu a Deviatemu prikázaniu? Ten, kto vedome a dobrovoľne myslí na nemravné veci, kto na nich pozerá, koná ich, rozširuje napr. pornografiu, erotiku a pod. a vedie k nim iných, ako aj seba; ale aj ten človek, ktorý sa dopúšťa manželskej nevery, či vzatia si vydatej ženy alebo ženatého muža, pričom rozbíja ich manželstvo.
 15. Kto sa prehrešuje proti Siedmemu a Desiatemu prikázaniu? Ten, kto niekoho okradne alebo mu spôsobí škodu na majetku.

 

O hriechu

 1. Kto spácha hriech? Ten, kto vedome a dobrovoľne prestúpi Božie prikázanie.
 2. Ako rozdeľujeme hriechy? Na smrteľné, čiže ťažké a všedné, čiže ľahké.
 3. Môžeme ísť k svätému prijímaniu s ťažkým hriechom? Nemôžeme, najskôr sa z neho musíme vyspovedať. Ľahké hriechy stačí oľutovať a môžeme pristúpiť k svätému prijímaniu.
 4. Aké sú zvláštne druhy hriechu? Je to 7 hlavných hriechov, Šesť hriechov proti Duchu Svätému, do neba volajúce hriechy a cudzie hriechy.
 5. Vymenuj 7 hlavných hriechov. Pýcha 2. Lakomstvo 3. Smilstvo 4. Závisť 5. Obžerstvo (Nemiernosť) 6. Hnev 7. Lenivosť
 6. Čo máme robiť v pokušení na hriech? Máme sa modliť a odporovať zlu napr. aj tým, že sa snažíme zaoberať nejakou dobrou vecou.

 

O konaní dobrých skutkov a modlitbe

 1. Stačí pre kresťanský život iba vyhýbať sa hriechu? Nestačí. Je potrebné konať dobré skutky a tak sa s pomocou Boha máme stávať lepšími a dokonalejšími.
 2. Ktoré sú dobré skutky? Sú to tie skutky, ktoré sa páčia Bohu. Najviac sa páčia Bohu skutky milosrdenstva voči ľuďom, ale aj pôst a modlitba.
 3. Kedy sú naše dobré skutky osožné pre našu večnosť? Vtedy, keď ich konáme v stave posväcujúcej milosti, čiže keď nemáme na duši ťažký hriech.
 4. Aké prostriedky máme využívať, aby sme oslavovali svojim životom Boha? Sú to sviatosti, sväteniny a modlitba. Spomedzi sviatostí najviac svätú spoveď a sväté prijímanie, ako aj častú účasť na svätej omši. Okrem toho sa máme snažiť často modliť.
 5. Čo robíme, keď sa modlíme? Keď sa modlíme, rozprávame sa s Bohom.