4. Veľkonočný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopokovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Prosíme rodiny našej farnosti, ktoré nie sú zapísané v upratovacej službe a môžu pomôcť, aby sa prihlásili v Sakristii na upratovanie farského kostola.

3. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 50€ a bohuznáma 100€. Pán Boh zaplať.

4. Nedeľu 21.4.2024 je Zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať vopred za každý dar na tento cieľ.

5. V utorok 23.4.2024 bude po večernej sv. omši vo farskom kostole Biblické stretnutie na fare.

6. Oznamy pre prvoprijímajúce deti:

  • V stredu 24.4. po večernej sv. omši bude nácvik na Slávnosť 1. svätého prijímania.

7. Oznamy pre birmovancov:

  • V piatok 26.4. po večernej sv. omši bude nácvik na Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania.