2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Harakaľovú, Mudrákovú a Rákocyovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy darca 50,-€, bohuznámy 100,-€ a bohuznáma rodina 100,-€. Štedrým darcom vyslovujeme vďačnosť.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu pastorácie mládeže: pre univerzitné pastoračné centrá a Arcidiecézne centrum pre mládež. Vopred vďaka za každý dar na tento cieľ.

4. Pripomíname, že pokračuje slávenie sv. omší za účasti detí (každú stredu), ako aj birmovancov a mladých v piatok (tých, ktorí patria do režimu OP).

5. Od 18. do 25. januára je v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zapojíme sa do neho slávením sv. omší s formulárom na tento úmysel, ako aj osobitnými prosbami počas sv. omší.

6. Ranná sv. omša začína v stredu už o 6:15 hod. a je spojená s modlitbou ranných chvál.

7. Od stredy 12. 1. 2022 platia nové opatrenia, ktoré sa týkajú aj počtu veriacich prítomných na bohoslužbách. Režim OP zatiaľ zostáva v platnosti, mení sa však počet. 
V našom farskom kostole budeme v režime 25% kapacity, čo je 140 prítomných. Na filiálke Dlhé, ako aj v Školskej kaplnke na Rodinnej oblasti max. 100 prítomných. 
Z dôvodu zvýšenia kapacity už nebudú vo farskom kostole dve sv. omše v sobotu podvečer(nedeľné), ale iba jedna – o 18:00 hod. Okrem nej v sobotu ráno o 7:00 hod.
Na filiálke Dlhé bude od budúcej nedele tiež iba jedna sv. omša – o 9.30 hod. Tieto zmeny budú platiť do odvolania.

8. Počas týždňa, okrem nedele, sú kňazi stále pol hodinu pred sv. omšou k dispozícii na vysluhovanie sv. zmierenia pre všetkých veriacich. Spovedá sa v miestnosti pre matky s deťmi. Eucharistia sa rozdáva počas sv. omše vnútri kostola a po sv. prijímaní aj pri vstupe do kostola pre tých, ktorí budú vonku. 

Čítať viac

1. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy darca 50,-€, bohuznáma 100,-€ a bohuznámy 200,-€. Štedrým darcom vyslovujeme vďačnosť.

3. V nasledujúcom týždni znovu začne slávenie sv. omší za účasti detí, a to každú stredu, ako aj birmovancov a mladých v piatok (tých, ktorí patria do režimu OP). 

4. Ranná sv. omša v stredu začne o 6:15 hod. a bude spojená s modlitbou ranných chvál.

5. Dnešným sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie (pred Pôstnym obdobím). 

6. V júni tohto roku, konkrétne 22. – 26. júna, bude v Ríme zavŕšený Rok rodiny Amoris Laetitia, a to X. svetovým stretnutím rodín. Prvé takéto stretnutie inicioval Ján Pavol II. v roku 1994. Pápež František chce týmito stretnutiami podporiť rast rodín v láske a rodinných čnostiach. Okrem stretnutia pápeža s rodinami v Ríme, budú stretnutia aj v jednotlivých diecézach. V našej arcidiecéze to bude v nedeľu 26. júna 2022 v Košiciach. Na toto stretnutie sa môžeme pripraviť katechézami vo farnostiach. Ich elektronická verzia je aj na stránke www.svetovestretnutierodin.sk.

7. Počas týždňa, okrem nedele, sú kňazi stále pol hodinu pred sv. omšou k dispozícii na vysluhovanie sv. zmierenia pre všetkých veriacich. Spovedať budú v miestnosti pre matky s deťmi. Sv. omše stále platia v režime OP preto sv. prijímanie pre neočkovaných je možné prijímať na konci sv. prijímania vo sv. omši vonku, prípadne podľa okolností aj po sv. zmierenia.

Čítať viac

Vianočná oktáva

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú a Polaščíkovú. Upratovanie bude už vo štvrtok po večernej sv. omši, keďže ďalšie dni sú už sviatočné.

2. Na kostolné potreby obetovali šiesti bohuznámi po 50€; a bohuznáma 40€. Ružencové bratstvo 200€ a bohuznáma na výzdobu kostola 20€. Taktiež vyslovujeme vďaku všetkým darcom, ktorí ste poukázali svoje dary na náš bankový účet. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Pripomíname, že kostoly sú otvorené pre verejné bohoslužby, a to s obmedzením pre očkovaných a prekonaných COVID – 19 v posledných 180 dňoch (nie skôr!) Pri vstupe do kostola sa treba preukázať potvrdením o očkovaní, či prekonaní. Na základe upravenej vyhlášky môže byť v našom farskom kostole prítomných na sv. omši 60 ľudí. Deti do 12 rokov v sprievode očkovaných rodičov sa považujú za plne zaočkovaných a zároveň sa nepočítajú do celkového počtu veriacich na sv. omši. Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

4. V piatok po podvečerných sv. omšiach, ktoré budú už zo sviatku Panny Márie Bohorodičky, bude ďakovná pobožnosť na konci roka pred Eucharistiou. Keďže platia naďalej obmedzenia počtu, tak vo farskom kostole budú v piatok dve sv. omše – 16:00 a 17:30 hod., na filiálke Dlhé o 16:00 hod.

5. Adorácia na prelome rokov (ako bolo zvykom) tento krát nebude, keďže výnimky z vychádzania po 20:00 hod. platia iba pre bohoslužby.

6. Požehnanie domov a bytov kňazmi ani tento rok kvôli opatreniam nebude. Príbytok si môžete požehnať aj sami modlitbou a pokropením svätenou vodou. Modlitbu požehnania zverejníme čoskoro.

7. Do pozornosti dávame snúbencom, ktorí sa chcú zosobášiť v našej farnosti na budúci rok, aby sa prišli zapísať do farskej kancelárie po vianočných sviatkoch (do konca januára).

8. Detské okienko:
Do Betlehema sme doputovali, prejavili sme lásku našich sŕdc Ježišovi. Nech naša láska trvá ďalej, preto vás pozývame pokračovať v našej snahe prejaviť lásku aj počas Vianoc. Vo svätyni máme malý stromček, ktorý sa teraz budeme snažiť ozdobiť našimi dobrými skutkami. V kostole, alebo na web stránke si môžete nájsť predlohy rôznych ozdôb. Urob dobrý skutok, podľa legendy zo stôp vymaľuj farebne ozdobu a prines ju do kostola. Môžeš ju aj sám zavesiť na stromček pri abóne. Ozdobu si môžeš vyrobiť aj podľa vlastnej predstavy.

Čítať viac

Vyvrcholenie aktivity pre deti (Detské okienko)

Do Betlehema sme doputovali, prejavili sme lásku našich sŕdc Ježišovi. Nech naša láska trvá ďalej, preto vás pozývame pokračovať v našej snahe prejaviť lásku aj počas Vianoc. Vo svätyni kostola máme malý stromček, ktorý sa teraz budeme snažiť ozdobiť našimi dobrými skutkami. V kostole, alebo tu v článku si môžete nájsť predlohy rôznych ozdôb a vytlačiť si ich.

Urob dobrý skutok, podľa legendy zo stôp vymaľuj farebne ozdobu a prines ju do kostola. Môžeš ju aj sám zavesiť na stromček pri abóne. Ozdobu si môžeš vyrobiť aj podľa vlastnej predstavy :).

Čítať viac

Úprava pravidiel pre účasť na sv. omšiach

Bratia a sestry,

dávame vám do pozornosti, že dňa 22. 12. 2021 došlo vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 370, čl. 1, bod 2 s platnosťou od 23. 12. 2021 k úprave počtu veriacich, ktorí budú môcť prítomní na bohoslužbách. Podľa tejto úpravy sa v par. 4, písmeno f, nahrádzajú slová „25m2“ slovami „15m2“.

Od 23.12.2021 teda platia nasledovné pravidlá:
1. Na bohoslužbách sa môžu zúčastniť iba očkovaní a tí, ktorí prekonali Covid pred nie viac ako 180 dňami.
2. V kostoloch s plochou do 450m2 – prítomných maximálne 30 osôb. (Dlhé a kaplnka na Rodinnej oblasti)
3. V kostoloch s plochou nad 450m2 – 1 osoba na 15m2 (vo farskom kostole teda max. 60 ľudí)
4. Respirátor, odstupy a dezinfekcia rúk.

Táto zmena znamená, že v našom farskom kostole môže byť prítomných na sv. omši 60 ľudí, okrem detí do 12 rokov a 2 mesiacov, ktoré sú prítomné sprievode svojich zaočkovaných rodičov. Na filiálke Dlhé a v Školskej kaplnke na Rodinnej oblasti zostáva počet prítomných na sv. omši ako doteraz – 30 ľudí.

Aj naďalej poskytujeme individuálnu pastoráciu pre každého veriaceho, ktorý sa nám ohlási, či už je očkovaný alebo neočkovaný. Veriacim, ktorí sa nedostanú z kapacitných alebo iných dôvodov na sv. omšu a zostanú na sv. omši pri kostole, podáme sv. prijímanie vonku.

Zároveň upozorňujeme, že nie všetci sa vojdú do kostola na ranné a dopoludňajšie sv. omše. Využite preto aj večerné sv. omše. Tri sv. omše na vigíliu Narodenia Pána – 16:00, 22:00 a 24:00 hod., sú už s platnosťou zo sviatku Narodenia Pána. Teda tí, ktorí budete na nich prítomní, už nemusíte byť na 1. sviatok vianočný a dať tak možnosť zúčastniť sa na sv. omši ďalším veriacim; aby tak každý mohol byť prítomný aspoň na niektorých sv. omšiach.

Naďalej pritom platí dišpenz od účasti na sv. omši.

Prajeme vám všetkým milostiplné a pokojné sviatky Narodenia Pána.

Vaši duchovní otcovia.

Čítať viac

4. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcemu víkendu prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú. Upratovanie však bude už v stredu 22. 12. po večernej svätej omši, teda cca 18:30.

2. Na kostolné potreby obetovali dvaja bohuznámi po 50,-€; a bohuznámy 100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Pripomíname, že kostoly sú otvorené pre verejné bohoslužby, a to s obmedzením pre očkovaných a prekonaných COVID–19 v posledných 180 dňoch. Pri vstupe do kostola sa treba preukázať potvrdením o očkovaní, či prekonaní. Zároveň môže vo farskom kostole max 36 dospelých ľudí. 
Deti do 12 rokov v sprievode očkovaných rodičov sa považujú za plne zaočkovaných a zároveň sa nepočítajú do celkového počtu veriacich na sv. omši. Rodina však musí sedieť spolu s deťmi a s odstupom 2m od ďalších prítomných. Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok. 

4. Na Vigíliu Narodenia Pána (24. 12.) o 16:00 hod. bude sv. omša za účasti detí. Využite ju ako rodičia s deťmi do 12 rokov. Ostatných veriacich žiadame, aby prišli na sv. omšu v inom čase, nie o 16:00 hod. Zároveň tí, ktorí budete na sv. omšiach podvečer a vo sv. noci, budete mať platnú sv. omšu z Narodenia Pána a tak sa môžu vystriedať viacerí veriaci na sv. omšu na 1. Sviatok vianočný. 

5. Od pondelka do štvrtku budú kňazi k dispozícii na spoveď od 16:30 do 18:00 hod.

6. Spovedanie chorých bude v stredu. Ktorí ešte chcete nahlásiť chorého na spoveď, môžete tak urobiť do utorka večera v sakristii. 

7Vianočný dar pre núdznych činil spolu 1410€. Výťažok zbierky bude rozdelený núdznym rodinám našej farnosti.

8. Betlehemské svetlo si budete môcť vyzdvihnúť vo farskom kostole od pondelka večera a to pred a po každej sv. omši.

9. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami.
Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili. Už sa blížime k jasliam, no ešte pred nami časť cesty. Pokračujme v našom putovaní k betlehemskej maštaľke aby sme spoločne prišli do Vianoc k jasliam malého dieťaťa Ježiša.

Čítať viac

3. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Dobranskú, Demeterovú, Volovarovú, Kačmárovú, Zamborskú, Dzurkovú.

2. Na kostolné potreby obetovali dvaja bohuznámi po 50,-€; z pohrebu Michala 70,-€, bohuznáma 200,-€,  bohuznámy 10,-€ a bohuznámy 100,-€. Úprimné Pán Boh zaplať.

3. Od piatka 10. 12. 2021 sú otvorené kostoly pre verejné bohoslužby, a to s obmedzením pre očkovaných a prekonaných COVID – 19 v posledných 180 dňoch. Zároveň môže byť na sv. omši max. 36 ľudí vo farskom kostole. Tí, ktorí sa nedostanete do vnútra z dôvodu naplnenia počtu, môžete prísť na ďalšiu sv. omšu. Ak niekto zostane počas sv. omše vonku, kňazi rozdajú sv. prijímanie aj vonku. Tiež tým, ktorí nebudete môcť prísť na sv. omšu, alebo sa nedostanete, môžete prísť po sv. omši a dostanete sv. prijímanie. Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

4. Vianočná spoveď nebude  hromadne v jeden deň, ale tak, ako doteraz, teda postupne. Vo farskom kostole sa bud spovedať každý deň:
– od pondelka do piatku (okrem štvrtka) od 16:30 do 18:00,
– v sobotu od 15:00 do 16.30 hod.
Na filiálke Dlhé vo štvrtok od 16:30 do 18:00 hod

5. Vianočný dar pre núdznych bude aj v tomto advente. Ak chcete prispieť pre tieto rodiny našej farnosti, môžete dať svoj dar do pokladničky, ktorá je vzadu vo farskom kostole, alebo ho priniesť na faru.

6. Detské okienko: zapoj sa do putovania do Betlehema. Spoločne vydláždime cestu dobrými skutkami. Stopy môžete nájsť v zádverí kostola, prípadne aj na webovej stránke. Splň úlohu a podľa legendy vyfarbi stopu, vystrihni ju a prines do košíčka v zádverí kostola, príp. aj do sakristie.
Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili. Pomaly sa blížime k jasliam, no stále je ešte pred nami kus cesty. Pokračujme v našom putovaní k betlehemskej maštaľke aby sme spoločne prišli do Vianoc k jasliam malého dieťaťa Ježiša.
Celú cestu už aj s novými stopami môžete vidieť vzadu v kostole na nástenke.

Čítať viac

Program sv. omší po otvorení kostolov

👉 Farský kostol:
Sobota 11. 12. – 16:30, 18:00 (nedeľné)
Nedeľa 12. 12. – 8:00, 9:30, 11:00, 18:30
Maximálna kapacita kostola je 36 osôb v režime OP

👉 Filiálka Dlhé
Nedeľa 12. 12. – 8:00, 9:30

Zároveň dávame do pozornosti, že v nedeľu nebude vysielaná live sv.omša z nášho farského kostola.

Čítať viac

Opatrenia platné pre Cirkev od 10. decembra

Na základe najnovších opatrení, ktoré prijala Vláda SR, platia od piatka 10. decembra pre Cirkev a slávenie bohoslužieb tieto pokyny:
– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre OP (čo znamená „očkovaní a tí, ktorí prekonali covid – 19 v ostatných 180 dňoch“)
a, do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2 môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25m2 – v našom farskom kostole je to max. 36 osôb vo vnútri kostola na každej sv. omši
b, pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass, resp. potvrdenie o prekonaní choroby – tieto doklady je potrebné mať so sebou
– prosíme vás o rešpektovanie a pochopenie situácie, ak sa pre naplnený počet nedostanete na niektorú sv. omšu do vnútra kostola – využite nasledujúcu sv. omšu – prichádzajte na sv. omšu včas, nie tesne pred jej začiatkom
– naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši (z dôvodu kapacitných možností, resp. choroby, či karantény)
– individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie sv. prijímania a duchovný rozhovor)
– platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich – prosíme vás o rešpektovanie tohto usmernenia
– obrady krstu, sobáša a pohrebu sa konajú riadne, ale s obmedzeným počtom prítomných, podľa vyhlášky zo dňa 25. novembra 2021
(zdroj: www.tkkbs.sk)
Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac