1. pôstny týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Čečkovú, Eliášovú a Ocilkovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali traja bohuznámi po 100€ a z krstu Niny Kolečavovej 50€. Pán Boh zaplať.

3. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu budú Jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a sv. zmierenia, ako aj konkrétne skutky lásky k blížnym. Záväzný je jeden deň.

4. Dnes o 14:00 hod. začíname vo farskom kostole Pôstne kázne na tému: Sviatosť zmierenia. Po  skončení kázne bude o 14:30 hod. Krížová cesta.

5. Pravidelný rozpis pobožností krížovej cesty:

  • farský kostol: streda 17:30 s deťmi | piatok 17:30 s mladými | nedeľu 14:30 s farníkmi
  • filiálka Dlhé: piatok 17:30 | nedeľu 13:45

6. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare, na ktoré vás pozývame.

7.  V piatok po večernej svätej omši bude stretnutie s rodičmi birmovancov. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.

8. V pôstnom období sa môžeme zapojiť do konkrétnej pomoci núdznym na Slovensku i vo svete. Jednou z foriem je celoslovenský projekt „Podeľme sa 2024“ na podporu bývania nízkopríjmových rodín. Bližšie info nájdete na letáku na výveske. Ďalšou z foriem je Pôstna krabička, na pomoc ľuďom v Afrike. Môžete si ju zobrať domov a po skončení Pôstu odoslať svoje dary na účet, ktorý je tam vyznačený.

9. V našej farnosti môžeme podporiť núdzne rodiny cez zbierku „Veľkonočný dar“. Pokladnička je vzadu v našom farskom kostole.

Čítať viac

6. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú a Pelačíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali traja bohuzná darkyňa 100€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

3. Nedeľu (18.2.2024), Prvú pôstnu nedeľu, bude v našich kostoloch Zbierka na Charitu. Vyjadrujeme vopred vďačnosť za každý dar na tento cieľ.

4. V utorok od 12:00 do včerenej sv. omše bude vo farskom kostole Zmierna poklona na konci fašiangov a pred začiatkom Pôstneho obdobia.

5. Popolcová streda (14.2.2024):

  • Každý katolík od dovŕšeného 14. roku života sa má až do konca života zdržiavať mäsitých pokrmov, čo sa nedá nahradiť iným spôsobom.
  • Prísny pôst, môžeme najesť dosýta iba raz a dvakrát niečo málo zjesť, sa vzťahuje na 18. – 60. roky života.
  • Rozpis sv. omší:
  • farský kostol: 6:30 (bez ranných chvál)| 16:30 | 18:30
  • filiálka Dlhé: 18:00
  • Rodinná oblasť: 17:00

6. Pravidelný rozpis pobožností krížovej cesty:

  • farský kostol: streda 17:30 s deťmi | piatok 17:30 s mladými | nedeľu 14:30 s farníkmi
  • filiálka Dlhé: piatok 17:30 | nedeľu 13:45

7. Každú nedeľu počas Pôstneho obdobia bude vo farskom kostole Pôstna kázeň na tému: Sviatosť zmierenia o 14:00. Po jej skončení bude pobožnosť krížovej cesty.

Čítať viac