Sprítomňovať Krista v každodennosti

Skončili sa ďalšie vianočné sviatky. Deti a mládež majú za sebou prázdniny, niektorí dospelí zasa pár dní dovolenky. Počas nich sme slávili najkrajšie sviatky roka. Stretávali sme sa v kostole, aby sme si pri slávení liturgie uvedomili, aký dar sme dostali v betlehemskom Dieťati. Mnohé rodiny sa stretli po dlhej dobe, aby vytvorili aspoň na krátky čas pekné spoločenstvo.

Už niekoľko dní však prežívame tú “každodennosť”, ktorá je charakteristickou črtou väčšiny nášho života. A možnože si dávame otázku, ako ju dobre žiť. Na sviatky sa akosi snažíme naladiť, pripraviť duchovne i organizačne. Čo však s tou každodennosťou, keď nič neslávime, keď naopak musíme riešiť veľa starostí a problémov, keď sa treba venovať práci, deťom, podnikaniu a keď je potrebné zvládnuť všade prítomný tlak na výkon, ktorý tak veľmi charakterizuje našu dobu?

Odpoveď nie je jednoduchá, ale nám veriacim ju ponúka evanjelium a Ježišov príklad, ako on prežíval každodenný život vo svojej verejnej činnosti. V prvom rade bol vo svojej službe neustále spojený s Otcom. V evanjeliách nachádzame Ježiša neraz modliť sa. V modlitbe strávil dlhé hodiny, často celú noc. Odtiaľ čerpal poznanie, aká je Božia vôľa pre jeho ohlasovanie. Jeho Otec ho cez chvíle modlitby posilňoval. Iste aj preto dokázal Ježiš správne prežívať každý okamih, priblížiť sa každému človeku v jeho osobitosti a potrebách, ohlasovať evanjelium celé dni, prijať aj protivenstvo od nepriateľov a dokázať im odpustiť. To všetko vďaka intenzívnemu vzťahu s Otcom skrze modlitbu.

Ježišov život a príklad môže byť aj pre nás inšpiráciou. Svoju každodennosť naplniť chvíľami modlitby. Otvárať sa poznaniu Božej vôle, aby sme v každej chvíli vedeli, čo povedať, ako reagovať a čím naplniť naše vzťahy. Takýmto spôsobom budeme aj my znamením a sprítomnením Ježiša v našom svete.

Čítať viac

2. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú, Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Zbierka na Charitu z minulej nedele činila v našej farnosti spolu 873,68,-€ (Farský kostol: 700,30,-€, filiálka Dlhé 120,-€ a kaplnka Rodinná oblasť 53,38,-€). Všetkým vám vyslovujeme vďačnosť za vaše dary.
 3. V tomto týždni bude v utorok Biblické stretnutie a vo štvrtok miništrantské stretnutie. 
 4. Počas celého pôstneho obdobia je vzadu na stolíku vo farskom kostole položená krabička Veľkonočný dar. Ide o dar pre núdzne rodiny v našej farnosti. Vyslovujeme už teraz vďačnosť všetkým darcom na tento úmysel.

Čítať viac

1. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. pôstnej nedeli prosíme rodiny Strmeňovú, Fialovú, Martonovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na potreby kostola darovali Bohu známi manželia 50,-€ a z krstu u Janočkových 50,-€. Štedrým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.
 4. Vo štvrtok o 15:30 hod. bude stretnutie miništrantov.
 5. V nasledujúcom týždni budú jarné kántrové dni – v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie, a na sviatosť zmierenia a skutky lásky k blížnemu. Záväzný je jeden deň.
 6. Do pozornosti dávame, že nasledujúcu sobotu o 10:00 hod. bude v košickej katedrále slávnostná sv. omša pri príležitosti životných jubileí o. kardinála Jozefa Tomka (95 rokov) a o. em. arcibiskupa Alojza Tkáča (85 rokov). Pozvaní na slávenie sú kňazi, ako aj veriaci z farností.
 7. Počas celého pôstneho obdobia bude vzadu na stolíku vo farskom kostole položená pokladnička s názvom Veľkonočný dar. Ide o zbierku pre rodiny z našej farnosti, ktoré sú v núdzi. Vyslovujeme už teraz vďačnosť všetkým darcom na tento úmysel.
 8. Veriaci z filiálky Čižatice (farnosť Kecerovce) spolu s ich duch. otcom sa na nás obrátili s prosbou o zbierku na stavbu ich kostola. Prídu budúcu nedeľu (17. 3.) a budú prítomní na sv. omšiach. Po sv. omšiach im budeme môcť prispieť na tento cieľ, keď budeme vychádzať z kostola. Vďaka už vopred za všetky dary.
 9. Prosíme animátorov skupiniek birmovancov na poradu, ktorá bude vo štvrtok po večernej sv. omši.

Čítať viac

8. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. pôstnej nedeli prosíme rodiny Čečkovú, Eliašovú, Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na opravu strechy darovali bohuznámi 40,-€. Štedrý darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 3. V tomto týždni nebude Biblické stretnutie a nebude ani miništrantské stretnutie
 4. utorok (na konci fašiangov) bude v našom farskom kostole celodenná Zmierna poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Začne po rannej sv. omši. Kto sa zúčastní tejto poklony a zotrvá v modlitbe aspoň pol hodiny, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Prosíme vás, aby ste sa zapísali po jednotlivých hodinách do poradia poklony. Vzadu vo farskom kostole na stolíku je k tomu papier.
 5. stredu je Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi. Zároveň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (môžeme sa najesť len raz za deň dosýta, okrem toho dva krát za deň niečo menšie zajesť). Popolec budeme udeľovať pri všetkých sv. omšiach. Stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie.
 6. Vo štvrtok budú dekanátne kňazské rekolekcie v našom farskom kostole. Z tohto dôvodu ranná sv. omša o 6:30 nebude! Úmysel bude odslúžený na rekolekčnej sv. omši o 9:00 hod.
 7. Sv. omša za účastí detí v stredu nebude (z dôvodu Popolcovej stredy) a presúva sa na štvrtok večer!
 8. Na budúcu nedeľu (1. Pôstnu) bude zbierka na Charitu.
 9. Pripomíname, že od budúcej nedele budú v našom farskom kostole Pôstne kázne. Začínajú sa v nedeľu o 14:30 hod., po kázni bude Krížová cesta. Kazateľom bude vdp. Ján Dudič, špirituál Kňazského seminára v Košiciach.
 10. Pozývame všetkých mladých od 15 rokov na duchovno-formačný víkend, ktorý bude od 22. do 24. marca v Lipanoch. Viac info a prihlasovanie v sakristii, alebo u p. kaplána Patrika. Cena: 20€

Čítať viac

7. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 8. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú, Pelačíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový a zároveň pred začiatkom Veľkého Pôstu. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol sv. Františka – každý deň ráno od 6:00 do 6:30 a večer od 17:15 do 18:00 hod.
  Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
  Rodinná oblasť – školská kaplnka – v stredu od 9:00 hod., spolu so žiakmi CSŠ.
 3. utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie
 4. V sobotu budeme sláviť Fatimskú sobotu tak, ako je zvykom vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.
 5. V sobotu dopoludnia o 9:30 hod. bude vo farskom kostole katechéza prvpoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 6. Snúbenci, ktorí sa pripravujú na sobáš, budú mať v sobotu dopoludnia o 9:30 hod. v katechetickej miestnosti druhý blok sobášnych náuk s kňazom (témy: Viera, sviatosti morálka).

Čítať viac

6. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 7. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú, Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Pravidelné Biblické stretnutie, ktoré býva utorok, tento týždeň nebude!
 3. Z iniciatívy o. arcibiskupa Bernarda sa v tomto roku prvýkrát uskutočnia v košickej katedrále slávnostné sv. omše pre jubilujúcich manželov z celej našej arcidiecézy s osobitným biskupským požehnaním. Prosíme preto manželov aj z našej farnosti, ktorí v tomto roku oslávia 25, 50, či 60 rokov spoločného života (a chceli a mohli by sa zúčastniť tejto slávnosti), aby prišli do sakristie nahlásiť svoje mená. My ich pošleme následne na ABÚ Košice kvôli registrácii a počtu jubilujúcich manželov. Sv. omša pre tých, ktorí slávia 25 rokov manželstva, bude 25. mája a pre tých, ktorí slávia 50 rokov a 60 rokov spoločného života zasa 13. októbra.
 4. Každoročná fašiangová Farská veselica sa uskutoční na budúcu sobotu 23. februára v priestoroch ZŠ Lúčna. Ešte stále je možné kúpiť v sakristii lístky v cene 15-€ na osobu. Pozývame vás.

Čítať viac

5. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6. cezročnej nedeli prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú, Michalčovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V pondelok je spomienka Panny Márie Lurdskej a 27. Svetový deň chorých. Pri sv. omšiach ráno a večer, ako aj na filiálke, sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Prijať ju môže ten, kto je vážnejšie chorý (alebo aj chronicky chorý), ako aj tí, ktorí majú podstúpiť ťažšiu operáciu.
 3. V pondelok pozývame na detské stretko o 15:30 do 17:00 hod.
 4. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do katechetickej miestnosti.
 5. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie o 15:30 hod.
 6. Pripomíname, že farská veselica našej farnosti sa uskutoční v sobotu 23. februára v jedálni na ZŠ Lúčna o 19:00 hod. Lístky si je možné kúpiť v sakristii. Cena je 15,-€ za jeden lístok.

Čítať viac

4. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú, Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do katechetickej miestnosti.
 3. Vo štvrtok budú dekanátne kňazské rekolekcie v našom farskom kostole. Z tohto dôvodu ranná sv. omša o 6:30 nebude. Úmysel tejto sv. omše bude odslúžený na rekolekčnej sv. omši o 9.00 hod.
 4. Vo štvrtok miništrantské stretnutie nebude.
 5. Srdečne pozývame ctiteľov Panny Márie na duchovné cvičenia 14. 2. – 17. 2. 2019 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove.
 6. 5. Farská veselica sa uskutoční 23. februára (sobota), v priestoroch ZŠ Lúčna. Lístky sa dajú zakúpiť v sakristii v cene 15€ na osobu. Pozývame vás.

Čítať viac

3. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú, Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do Katechetickej miestnosti.
 3. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie o 15:30 hod.
 4. Nasledujúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol ponedelok – piatok: ráno od 6:00 do 6:30 a večer od 17:15 do 18:00.
  Filiálka Dlhé utorok od 17:15 do 18:00 a v piatok od 17:15 do 18:00.
  Rodinná oblasť – školská kaplnka: vo štvrtok dopoludnia od 9:00 spolu so žiakmi školy.
 5. Na prvý piatok v mesiaci bude vo farskom kostole od 15:00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. Adorácia začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás k tejto piatkovej modlitbe.
 6. Prvá sobota v mesiaci bude tentoraz slávená v deň sviatku Obetovania Pána. Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé, bude sv. omša o 8:00 hod. ráno. Začne sa modlitbou posvätného ruženca. Pri sv. omšiach budú požehnávané tzv. hromničné sviece, ktoré si prineste so sebou. Veriacich z Rodinnej oblasti pozývame v sobotu na sv. omšu na filiálku Dlhé.
 7. Každoročná fašiangová Farská veselica sa uskutoční 23. februára (sobota), tentoraz v priestoroch ZŠ Lúčna. Od budúcej nedele sa budú v sakristii predávať lístky v cene 15€ na osobu. Pozývame vás.
 8. Počas tohtoročného pôstu budú v našom farskom kostole pôstne kázne, a to v jednotlivé pôstne nedele. Pôstnym kazateľom bude dp. Ján Dudič, špirituál z Kňazského seminára v Košiciach.

Čítať viac

2. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú, Urigovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do Katechetickej miestnosti.
 3. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie o 15:30 hod.
 4. Pozývame všetkých žiakov 6. ročníka na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční dňa 25. – 26. 1. 2019 na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ulici. Prihlášky je možné doniesť do stredy sestre Imakuláte.
 5. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sa uskutoční Ekumenické modlitbové stretnutie o týždeň o 15:00 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie. Pozývame vás na tieto modlitby.
 6. Do pozornosti dávame, že udeľovanie Sviatosti birmovania bude tento rok v sobotu 1. júna 2019 o 9:00 hod. Sviatosť birmovania udelí o. arcibiskup Bernard Bober.

Čítať viac