10. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Kačmárovú, Zámborskú a Dzurkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Občianske združenie Máják nádeje ďakuje všetkým veriacim a kňazom našej farnosti, že mohli v našom farskom kostole minulú nedeľu uskutočniť charitatívny predaj výrobkov, ktoré vyrábajú ženy a matky s deťmi, ktoré sú v núdzi. Spolu sa vyzbieralo 485,65€. Ďakovný list je na výveske.

3. V utorok 11.6.2024 bude po večernej sv. omši vo farskom kostole Biblické stretnutie na fare.

4. Dňa 6. júla 2024 bude náš dekanát organizovať Fatimskú sobotu v arcidiecéznej svätyni v Obišovciach. Z našej farnosti pôjde autobus. Kto má záujem ísť na túto mariánsku púť, nech sa prihlási v sakristii.

5. Sobotu 22. júna 2024 sa v Prešove uskutoční stretnutie miništrantov našej Košickej arcidiecézy. Miništranti z našej farnosti, ktorí majú záujem ísť, nech sa prihlásia u p. kaplána Petra.

6. V sobotu 29. júna 2024 o 16:00 bude v Katolíckom kultúrnom dome vo Vranove n.T. (pri Bazilike) koncert kapucína Felixa (Feliče) s jeho skupinou. Pozývame vás.

Čítať viac

9. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Dobranskú, Rusnákovú a Volovárovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Aktualizovaný rozpis lektorov vo farskom kostole na mesiac Jún je dostupný cez menu: Život vo Farnosti > Rozpis lektorov.

3. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto:

  • farský kostol: pondelok – piatok 30 minút pred sv. omšou
  • filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti): utorok & piatok 17:00 – 18:00
  • Spovedanie chorých: v piatok dopoludnia

4. V piatok 8.6. je slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Pri sv. omšiach bude po svätom prijímaní Odprosujúca pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Kto sa zúčastní na slávení a pomodlí modlitbu zadosťučinenia, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5. V nedeľu 9.6.2024 bude odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na filiálke Dlhé o 10:30. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať vdp. Martin Tuleja, farský vikár v Sobranciach. Srdečne vás všetkých pozývame na toto slávenie.

6. V sobotu 8.6., na Titulárnu slávnosť kostola filiálky Dlhé, bude v tomto kostole sv. omša o 9:30.

7. V nedeľu 9.6.2024 z dôvodu odpustu na filiálke Dlhé nebude vo farskom kostole sv. omša o 11:00.

8. Veriacich z filiálky Dlhé povzbudzujeme k účasti na modlitbe Deviatnika pred odpustovou slávnosťou Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá prebieha každý deň podvečer o 17:30 okrem nedele, resp. v týždni 10 min. pred sv. omšou.

Čítať viac