Piatkový pôst za odvrátenie pandémie a Modlitba za Slovensko

Bratislava 28. októbra (TK KBS) Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”.

V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

“Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,” povedal arcibiskup Zvolenský.

“Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,” dodal predseda Konferencie biskupov Slovenska.Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.Čítať viac

30. cezročný týždeň

1. Dávame vám do pozornosti, že rozhodnutím Apoštolskej penitenciárie v Ríme a v súvislosti s pandémiou Covid – 19, bude tohto roku možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci počas celého mesiaca november (teda nie len od 1.do 8. novembra, ako je to každý rok).  Zároveň platí, že najmä starší, chorí, ale aj tí, ktorí z dôvodu obmedzení nemôžu vychádzať von, a teda nemôžu sa dostať na cintorín k modlitbe, môžu získať odpustky pre duše v očistci aj doma, keď sa zbožne pomodlia modlitbu na tento úmysel za duše v očistci pred obrazom Ježiša Krista, či Panny Márie a takto sa zjednotia v spoločnej modlitbe s celou Cirkvou.

Môžeme si zvoliť ľubovoľnú modlitbu za zosnulých, či už sv. ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva a pod. Zároveň je potrebné vzbudiť si dokonalú ľútosť hriechov a túžbu prijať Ježiša v Eucharistii. V čase, keď to bude možné, sa potom vyspovedať, prijať Sviatosť Oltárnu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca.  

2. V najbližšom týždni nebudú verejné slávenia bohoslužieb (s účasťou veriacich). Sv. omše budú slávené súkromne na tie úmysly, ktoré ste obetovali. Pohreby, krsty a sobáše sa môžu vysluhovať s obmedzeniami počtu veriacich.

Čítať viac

Pozastavenie verejných sv. omší

Drahí veriaci,
Konferencia biskupov Slovenska pozastavuje verejné slávenie bohoslužieb. Dôvodom je zákaz vychádzania platný od 24. októbra do 1. novembra 2020. Toto pozastavenie sa však nevzťahuj na krsty, sobáše a pohreby – tie je možné sláviť tak ako doteraz, čiže pri dodržaní všetkých platných opatrení.

Pre našu farnosť to teda znamená, že omše budú bez účasti veriacich, úmysly všetkých sv. omší však budú vyslúžené podľa rozpisu.

Pripomíname, že v nedeľu bude sv. omša o 8:30 vysielaná na našej FB stránke.

Viac informácií v oficiálnej správe

Čítať viac

Oznamy v súvislosti so súčasnou situáciou

Bratia a sestry,
Rozhodnutím vlády SR sú od štvrtka 15. októbra 2020 až do odvolania kostoly zatvorené. Dovolené sú však naďalej bohoslužby s počtom maximálne 6 osôb, vrátane kňaza. Príčinou je súčasná situácia spojená so šírením koronavírusu. Toto rozhodnutie znamená nasledovné:

 1. V našom farskom kostole budú sv. omše v pondelok až sobotu, vždy ráno o 7:00 hod. a večer o 17:00 hod. Odslúžime pri nich úmysly tak, ako sú v poradí na každý deň ráno a večer. Na sv. omši sa môžu zúčastniť len veriaci z rodiny, na ktorej úmysel sa slávi daná sv. omša, maximálne však traja. Pred sv. omšou môžu čakať v zádverí bočného vchodu. Toto však neplatí pre nedeľné sv. omše, na ktorých sa okrem kňaza zúčastní len nutná asistencia.
 2. V nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť len jednu sv. omšu – o 8:30 hod. Všetky úmysly sv. omší, zapísaných na nedele však tiež odslúžime. Sv. omša bude vysielaná na FB stránke farnosti.
 3. Sv. omše odporúčame sledovať aj prostredníctvom ďalších médií.
 4. Vysluhovanie sviatostí je naďalej dovolené – týka sa to krstov, sobášov a tiež pohrebu. Na ich vysluhovaní sa však môže zúčastniť len obmedzený počet veriacich – 1 človek na 15 metrov štvorcových.
 5. Prípadné vyslúženie sv. zmierenia (sv. spovede), ako aj podanie sv. prijímania si môžete dohodnúť s kňazom telefonicky, resp. cez zvonček (hlásnik) ktorý je pri poštovej schránke.
 6. Pri vysluhovaní sviatostí sú kňaz, ako aj veriaci, povinní dodržať všetky platné epidemiologické a hygienické nariadenia. Za nedodržanie nesie zodpovednosť daná osoba. Dôrazne však pripomíname, že ak by niekto vedel, že je pozitívny na COVID 19, resp. by mal vedomosť, že sa predtým stretol s niekým nakazeným, alebo čaká na výsledok testu, nech v tom čase nežiada kňaza o spoveď, ani o podanie sv. prijímania. Predíde sa tak možným komplikáciám, či napr. karanténe kňazov farnosti (čo sa už stalo v niektorých farnostiach)!
 7. Farské sv. omše pre birmovancov a mládež, sv. omše za účasti detí, ako aj farské katechézy budú pokračovať po ukončení zákazu hromadných podujatí.
 8. Naďalej budeme mať otvorený bočný vchod farského kostola na súkromnú adoráciu. Vnútri v zádverí nech je v danej chvíli len jedna osoba. Takto sa môžete vystriedať na modlitbu postupne počas dňa.
 9. Kancelária farského úradu bude fungovať v pondelok, stredu a piatok od 16:00 do 17:00 hod. V prípade, že budete potrebovať nahlásiť pohreb, krst, či zaopatrovanie chorého aj v iné dni, než budú úradné hodiny, môžete nám kedykoľvek zazvoniť na zvonček – hlásnik, ktorý je pri bočnom vstupe do kostola (fary), vedľa poštovej schránky.

Zostávame s vami spojení v modlitbe aj v tejto ťažkej dobe. Vaši duchovní otcovia – Štefan, Patrik a Michal

Čítať viac

28. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 29. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú a Mitrovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu je v Cirkvi Misijná nedeľa. Budeme sa modliť za misie a šírenie evanjelia vo svete. Zároveň pri sv. omšiach bude Zbierka na misie. Vopred vyslovujeme vďaku za každý dar na tento cieľ. 

3. Pripomíname, že október je mesiac sv. ruženca. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať úplné odpustky, či už sa ho pomodlíme v kostole, alebo v rodine. Je potrebné, samozrejme, splniť aj podmienku byť pri modlitbe v stave posväcujúcej milosti. Veľmi odporúčame a povzbudzujeme modliť sa túto modlitbu aj v rodinách našej farnosti. 

4. Naďalej platí núdzový stav a od 1. októbra je slovenskými biskupmi udelený dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky.

Čítať viac

27. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Maximovičovú, Lajčákovú a Rožovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

3. Počas obdobia núdzového stavu zatiaľ osobitné sv. omše v stredu pre deti, ani v piatok pre birmovancov nebudú!

4. Oznamujeme tiež, že od 1.októbra do odvolania platí slovenskými biskupmi vydaný dišpenz od účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky.

5. Keďže v nasledujúcom čase platí, že na sv. omši sa môže zúčastniť maximálne 50 ľudí (vrátane asistencie), tak vo farskom kostole i na filiálke budú pri vchode kurátori, ktorí na to dohliadnu. Ak by ste sa náhodou napr. ráno v týždni, keď je viac ľudí nedostali na sv. omšu, prosíme vás, aby ste prišli večer (prípadne na druhý deň).

6. Vzhľadom na túto situáciu a so snahou, aby sme sa v čom najväčšom počte mohli zúčastniť predovšetkým nedeľných sv. omší, posilňujeme dočasne od budúcej soboty a nedele sv. omše takto:

Farský kostol sv. Františka:

 • sobota – 16:30 hod. a 18:00 hod. (obe sv. omše s nedeľnou platnosťou), ranné sv. omše v sobotu vo farskom kostole dočasne nebudú
 • nedeľa – 8:00 hod (seniori),  9:30 hod., 11:00 hod. a 18:30 hod.

Filiálka Dlhé – nedeľa o 8:00 hod.(seniori) a 9:30 hod.
Rodinná Oblasť Školská kaplnka – nedeľa o 11:00 hod.

7. Od pondelka budú vo farskom kostole večerné sv. omše v týždni už o 18:00 hod. (pol hodinu pred tým ruženec).

Čítať viac

Program bohoslužieb na sobotu a nedeľu a opatrenia pri sv. omšiach

Bratia a sestry,
v súvislosti s núdzovým stavom, ktorý je platný od dnešného dňa 1.októbra, sa k vám opäť prihovárame aj touto formou.
Čo sa týka bohoslužieb, vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb (platí aj pre sv. omše), slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách!

Zároveň prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, chronicky chorých, po operáciách a tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby v tomto čase zvážili svoju účasť na bohoslužbách. Môžete uprednostniť sledovanie sv. omší cez médiá a internet.

Keďže našu farnosť tieto opatrenia zastihli práve v čase, keď je pred nami odpustová slávnosť sv. Františka z Assisi, sme nútení prispôsobiť aj toto slávenie aktuálnemu stavu.

Konkrétne to znamená, že odpustové slávenie, ako ho každý rok poznáme aj s pozvanými hosťami – celebrantmi, teraz nebude. Podľa zváženia to zariaďte takto aj vo vašich rodinách, aby nedochádzalo k väčšiemu zhromažďovaniu. Hostí radi privítame na budúci rok v priaznivejšom čase (pevne dúfame).

Kvôli tomu sa tiež ruší aj vyhlásený odpustový program. Namiesto neho bude platiť v sobotu a nedeľu tento liturgický program:

Sobota:
Farský kostol sv. Františka:
7:00 hod. – sv. omša
18:00 hod. – sv. omša – zo sviatku sv. Františka z Assisi, patróna (s platnosťou nedele)

Nedeľa:
Farský kostol sv. Františka:
7:30 hod. – sv. omša (seniori nad 65 rokov)
8:30 hod. – sv. omša
9:30 hod. – sv. omša
11:00 hod. – sv. omša
18:30 hod. – sv. omša

Filiálka Dlhé:
8:00 hod. (sv. omša pre seniorov nad 65 rokov)
9:30 hod. – sv. omša

Školská kaplnka Rodinná oblasť: sv. omša o 11.00 hod.

Vo farskom kostole budú všetky sv. omše zo slávnosti sv. Františka z Assisi, teda odpustové. Oznamy na budúci týždeň budú vyhlásené pri nedeľných sv. omšiach.

Do pozornosti tiež dávame, že počet veriacich, ktorí budú prichádzať na sv. omše, bude limitovaný a po naplnení určenej kapacity sa dvere kostola uzamknú. Tí, ktorí sa nedostanete na sv. omšu, využite účasť na ďalšej (týka sa to najmä nedele). Rešpektujme to, prosíme, bez šomrania, keďže takto sú postavené pravidlá pre zhromažďovanie.

Dodržať je potrebné tiež už známe pravidlá:

 • povinné rúška
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola
 • sv. prijímanie sa prijať iba na ruku!

Bližšie info na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

Čítať viac

26. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 27. cezročnej nedeli prosíme rodiny Bľachovú, Tutkovú a Urbanovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci. Zároveň máme pred odpustom.  Spovedať sa bude takto: 
Farský kostol – v pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6.’:30 hod., večer od 17:45 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v pondelok a piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej Oblasti)

Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

3. Od štvrtku sa začne mariánsky mesiac Október. Pol hodinu pred večernými sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé. 

4. Na prvý piatok bude vo farskom kostole od 15:.00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii. Začneme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

5. Na budúcu nedeľu budeme v našom farskom kostole sláviť odpustovú slávnosť k úcte sv. Františka z Assisi. Program duchovnej prípravy od stredy a odpustu je nižšie na obrázku.
Vstupná sv. omša v sobotu bude už o 18:00 hod. (celebrant – František Petro, farár v N. Hrušove) a slávnostná odpustová sv. omša bude v nedeľu o 10:30 hod. (celebrant – Michal Tkáč, farár – dekan v Košiciach – Šaci). 

6. V nedeľu bude kvôli odpustu zmena času sv. omší – farský kostol 8:15 hod a 10:30 hod. (večerná sv. omša nebude),
filiálka Dlhé – 9:00 hod. a školská kaplnka Rodinná Oblasť – 8:00 hod. 

Čítať viac

25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú a Klacikovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vopred ďakujeme aj za dnešnú finančnú zbierku na opravu cesty k fare a kostolu. Práce sa začali v stredu a budú pokračovať aj v ďalších dňoch. Prosíme počas tejto doby parkovať na iných miestach.

3. V utorok po večernej sv. omši bude biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.

4. Od nasledujúceho piatku 5 minút pred večernými sv. omšami sa začneme modliť Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi ako duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť, ktorá bude v nedeľu 4. októbra o 10:30. Bližšie podrobnosti a plagát k odpustu budú v oznamoch na budúcu nedeľu. 

5. Grécko-katolícka farnosť Vranov – Juh pozýva na budúcu nedeľu 27. septembra odpustovú slávnosť spojenú s posviackou novej farskej budovy. Bližší program nájdete na plagáte na výveske.

6. Dávame do pozornostiže aj pre bohoslužby platí nový tzv. covid semafor. Náš okres je zatiaľ v žltom pásme. Je preto potrebné dodržiavať tieto zásady:

 • sedenie v kostole šachovitým spôsobom, resp. dodržať istý odstup a sadnúť si v lavici, či stáť tam, kde sú značky,
 • sväté prijímanie sa podáva teraz iba na ruku!!! (len v jednotlivom prípade do úst – napr. veriaci s barlami, ale až na konci radu ako poslední, nie skôr),
 • povinné rúška,
 • povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola,
 • vynecháva sa znak pokoja.   

Tiež prosíme, aby ste v prípade respiračných ťažkostí, či podozrenia na podobné choroby, zostali doma. V prípade choroby nie sme viazaní účasťou na sv. omši. Prosíme o rešpektovanie týchto pokynov. 

Čítať viac

24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú a Štefankovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše vo farnosti tak, ako v nedeľu, keďže je to aj štátny sviatok.

3. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu budú Jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je iba jeden deň. Požehnávať plody tohtoročnej úrody budeme pri sv. omšiach: vo farskom kostole sv. Františka v stredu pri večernej sv. omši a na filiálke Dlhé v piatok pri sv. omši večer. Plody zo svojej úrody môžete priniesť v košíkoch pred oltár. 

4. Pripomíname, že každý týždeň v stredu a piatok večer budú slávené sv. omše za účasti detí a mládeže (birmovancov). Účasť prvoprijímajúcich, ako aj birmovancov je povinná. Je to súčasť prípravy k sviatostiam. Pozývame na tieto sv. omše aj rodičov prvoprijímajúcich, resp. birmovancov, aby ste sa za nich modlili.

5. Do pozornosti dávame, že deviataci ZŠ sa môžu začať hlásiť na prípravu k sv. birmovania. Prihlášky sú vzadu na stolíku a treba ich odovzdať do konca septembra p. kaplánovi Patrikovi po piatkovej večernej sv. omši. 

6. Nasledujúcu stredu sa začnú práce na oprave príjazdovej cesty v areáli fary a kostola. Ide o veľkú opravu, ktorá bude trvať niekoľko týždňov. Z tohto dôvodu vás veľmi pekne prosíme o zbierku na tento cieľ, ktorá bude na budúcu nedeľu v našom farskom kostole. Prosíme o štedrosť. Vopred vám srdečná vďaka. 

Čítať viac