Kategória: Zamyslenia

Žime v Duchu Svätom

Milí priatelia. Záver veľkonočnej doby patrí slávnosti Turíc. Ježiš zosiela Ducha Svätého od Otca, aby – ako hovorí evanjelista Ján – vydal o ňom svedectvo, ale zároveň aby aj nás poučil o všetkom, čo Ježiš učil a konal. Zoslanie Ducha Svätého na učeníkov je zároveň chvíľou, keď vznikla Cirkev. Učeníci, spolu s Máriou, očakávali v modlitbe príchod Ducha Svätého. Písmo nás učí, ako sa zmenil život učeníkov príchodom Ducha Svätého – učeníci dostali silu svedčiť o Kristovi pred ľuďmi. Boží Duch spôsobil, že z ich života zmizol strach. Nebojácne hlásali evanjelium, ba dokonca boli ochotní pre vieru v Krista vydržať aj prenasledovanie, mučenie, väznenie a neraz aj výsmech a potupu od ľudí. To všetko pritom prijímali s radosťou. Kto to celé spôsobil? Bol to Duch Svätý. Svojim pôsobením kvalitatívne zmenil život Ježišových učeníkov. Jediným zmyslom života a jedinou skutočnou radosťou sa im stal iba Ježiš a to, čo vedie k plnému životu s Bohom. Turíce slávime každý rok aj my. Je to pre nás veľký sviatok. Avšak potrebné je pochopiť, že Duch Svätý je daný aj nám. Prijali sme ho pri krste, ale osobitným spôsobom ho dostávame aj pri birmovke. To sú sviatostné znaky. Lenže Boží Duch nemá vo svojom pôsobení hranice a nemožno ho spútať. V našom živote môže konať tak, ako chce. Je však dôležité, aby sme ho do nášho života pustili; aby sme mu nebránili konať v nás a cez nás. Dnešný svet totiž potrebuje, aby sa našli ľudia, ktorí budú svedkami viery a nádeje. Mnohí ľudia hľadajú zmysel života. Je pritom dôležité, aby sme im boli my kresťania svetlom na tejto ceste; aby sme ukázali, že život s Ježišom môže byť naplnený a radostný. Vyprosujme si preto v týchto dňoch dary Božieho Ducha a každý deň sa dovolávajme jeho blízkosti a prítomnosti. To bude znak, že nám na našom vzťahu s Ježišom záleží.

Dekan  Štefan

Čítať viac

Najkrajší chrám = čisté srdce

“Najkrajší chrám je čisté srdce, v ktorom prebýva Ježiš.”

Táto myšlienka bola mottom duchovnej obnovy štvrtákov, ktorá prebiehala 19. – 20. januára 2018 na CZŠ sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou. Chrám je dom Boží, miesto modlitby a oslavy Boha. Chrám je chrámom vtedy, keď v ňom býva Ježiš. Bez Ježiša môže byť peknou stavbou, kultúrnou pamiatkou, galériou … Aj naše srdce má byť chrámom, v ktorom prebýva Ježiš, aj v našom srdci má byť Ježiš  oslavovaný, aj naše srdce má byť krásne, čisté, dôstojné, ozdobené … a preto je potrebné stále sa oňho starať. Ako ? To sa všetci učili na duchovnej obnove. Fotogaléria z obnovy je dostupná na tomto odkaze.

Čítať viac

Milostivý čas vianoc

Bratia a sestry. Stojíme na prahu Vianoc. Tieto sviatky majú vždy svoju idylu, romantiku a vonkajšie čaro. Dôležité je dodať, že nie len pre nás veriacich. Aj neveriaci ľudia, alebo pokrstení, ale nepraktizujúci vieru, zrejme všetci akceptujú tieto sviatky prinajmenšom ako dni pokoja a mieru. Akoby sme v týchto dňoch chceli zastaviť čas a vychutnať si chvíle s blízkymi, ktorých už dnes nemáme vždy pri sebe. Sme šťastní, že práve vianočné sviatky nám znovu umožnia prežiť aspoň chvíľu radosti uprostred tých neustálych starostí spojených s prácou, podnikaním a snahou budovať si lepšie zázemie a budúcnosť.

Lenže Vianoce majú aj svoju hlbokú realitu, svoj základ a svoje korene. Tým základom je vstup Boha v Ježišovi Kristovi do našich ľudských dejín. Bez tejto skutočnosti by boli naše Vianoce podobné len vianočným stromčekom, ktorými zdobíme naše izby, teda bez koreňa. Za určitý čas si ešte udržia svoju sviežosť a vonkajšiu krásu, ale po skončení sviatkov sa z nich stáva hromada dreva a nepríjemného ihličia, ktoré sa snažíme čím skôr vypratať. A tak napriek všetkej tej kultúre „shoppingovania“ a materiálneho zabezpečovania, ktorá sa nám rozrástla nielen pre Vianocami, nám tieto sviatky musia pripomínať ich koreň, a nikto z nás nemá právo ich od tohto koreňa odseknúť. Aspoň nie vtedy, keď ich chceme prežívať ako kresťania.

Triezve a stručné slová z Listu Hebrejom, ktoré počúvame na sviatok Narodenia Pána, nás neoberajú o vianočnú radosť, ale chcú nás vecne a pravdivo informovať o jej koreni: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V poslednom čase k nám prehovoril ústami Syna, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet“ (Hebr 1, 1-2). Iste, pre každého z nás je Kristus neraz tajomný, niekedy sa nám zdajú jeho slová nepochopiteľné a ťažké, jeho nároky azda až nedosiahnuteľné. No Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme a vstúpil do nášho sveta ako človek, by sa však v nijakom prípade nemal stať pre nás legendou, či nejakým mýtom. Ako veriaci by sme mali poznať dôvody, prečo sa k nemu hlásime, prečo ho prijímame za Pána svojho života a prečo s ním máme potrebu zotrvávať v osobnom vzťahu.

Prajem a v modlitbe vyprosujem vám všetkým, bratia a sestry, aby sme sa aj počas týchto sviatkov znova otvorili Bohu. Nechajme hovoriť Božie slovo k našej duši, stíšme svoje vnútro v pokore a iste zakúsime dotyk Božej lásky v betlehemskom Dieťati.

                                                                                                                                                                                                                                                          Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Milostivý čas misií

Program misií TU

Milí bratia a sestry,

Po takmer 10 rokoch budú v našej farnosti opäť Ľudové misie. Naposledy sa uskutočnili v roku 2008, a možno si na nich ešte viacerí spomínate. Myslím si však, že pre tie najmladšie generácie je pojem misií asi niečim neznámym, preto je dobré, že ich budeme mať možnosť znova prežiť.

Už onedlho k nám zavítajú pátri misionári z rehole kapucínov, ktorí budú viesť sväté misie počas týždňa od 24. septembra do 1.októbra. Sväté misie konáme v tomto roku aj preto, lebo pre našu farnosť je rok 2017 veľmi významný. Oslávili sme v ňom 25 rokov od založenia farnosti, 20 rokov od chvíle konsekrácie nášho farského kostola, ako aj 25 výročie založenia naše Cirkevnej školy sv. Dominika Savia. Myslím, že tieto momenty, ale predovšetkým potreba nás všetkých obnoviť svoj vzťah s Bohom, sú určujúce preto, aby sa misie uskutočnili. Veľmi sa teším, že spolu s vami privítame misionárov – ohlasovateľov Božieho slova.

Čo sú teda misie?

Je to mimoriadne Božie pôsobenie vo farnosti. Je to vlastne týždeň duchovných cvičení pre nás všetkých. Misionári nám priblížia a sprítomnia Boha a jeho pôsobenie rôznym spôsobom, či už prostredníctvom kázní, katechéz, slávenia sv. omší, spovedania, ale aj  stretnutí s veriacimi v kostole, v školách, pri návšteve chorých atď. Ide o týždeň intenzívnej modlitby a kontaktu s Bohom. Dostáva sa nám veľká milosť od Boha, aby sme sa hlbšie zamysleli nad svojim životom a jeho cieľom.

Každý deň misií je zameraný na konkrétnu tému a má svoj program. Misijné aktivity pritom nechcú zachytiť iba ľudí, ktorí chodia do kostola pravidelne, ale aj tých, ktorí sú možno v tejto chvíli vzdialení od Boha, či od praktického života svojej viery. Preto pozývame na misie každého osobitne, katolíkov, nekatolíkov, ale aj hľadajúcich zmysel života.

Chcem sa ako váš farár obrátiť, bratia a sestry, na každého z vás a pozvať vás na tieto naše ľudové misie. Program je stanovený tak, aby ste sa mohli zúčastniť všetci; tí, ktorí ste doma, ale aj vy, ktorí pracujete. Postavili sme pekné chrámy v našej farnosti, no nezabúdajme na slová apoštola Pavla: “Bratia, vy ste Božia stavba.”(1Kor, 3-9) Obnovme si v tomto čase milosti naše vlastné chrámy Ducha Svätého, naše duše. Chcem vás tiež poprosiť, aby sme už teraz cez svoje modlitby vyprosili veľké ovocie týchto misií. Modlime sa za misionárov, ale aj za seba samých. Zvlášť prosím o modlitby a obety starších a chorých.

Prajem nám všetkým, aby sme si otvorili srdce pre Ježiša. Nech budú tieto misie novým podnetom pre náš vzťah s Bohom i s blížnymi.

V modlitbe s vami spojení vaši duchovní otcovia

Čítať viac