1. pôstny týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Čečkovú, Eliášovú a Ocilkovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovali traja bohuznámi po 100€ a z krstu Niny Kolečavovej 50€. Pán Boh zaplať.

3. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu budú Jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a sv. zmierenia, ako aj konkrétne skutky lásky k blížnym. Záväzný je jeden deň.

4. Dnes o 14:00 hod. začíname vo farskom kostole Pôstne kázne na tému: Sviatosť zmierenia. Po  skončení kázne bude o 14:30 hod. Krížová cesta.

5. Pravidelný rozpis pobožností krížovej cesty:

  • farský kostol: streda 17:30 s deťmi | piatok 17:30 s mladými | nedeľu 14:30 s farníkmi
  • filiálka Dlhé: piatok 17:30 | nedeľu 13:45

6. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare, na ktoré vás pozývame.

7.  V piatok po večernej svätej omši bude stretnutie s rodičmi birmovancov. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.

8. V pôstnom období sa môžeme zapojiť do konkrétnej pomoci núdznym na Slovensku i vo svete. Jednou z foriem je celoslovenský projekt „Podeľme sa 2024“ na podporu bývania nízkopríjmových rodín. Bližšie info nájdete na letáku na výveske. Ďalšou z foriem je Pôstna krabička, na pomoc ľuďom v Afrike. Môžete si ju zobrať domov a po skončení Pôstu odoslať svoje dary na účet, ktorý je tam vyznačený.

9. V našej farnosti môžeme podporiť núdzne rodiny cez zbierku „Veľkonočný dar“. Pokladnička je vzadu v našom farskom kostole.