3. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 50€. Pán Boh zaplať.

3. V pondelok (22. 1. 2024) po večernej sv. omši bude stretnutie farskej Pastoračnej rady na fare.

4. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

5. V stredu, po večernej sv. omši za účasti detí, bude vo farskom kostole ďalšia katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí pred slávnosťou Prvého sv. prijímania. Preto prosíme, aby sa na sv. omši a katechéze zúčastnili pokiaľ možno rodičia všetkých detí (alebo aspoň jeden z rodičov).

6. Snúbenci, ktorí chcú uzatvoriť sv. manželstva v tomto kalendárnom roku, nech to oznámia do konca januára na fare.
Termíny sobášnych náuk sú v tomto roku nasledovné:
1. termín: 8.3 – 9.3.2024
2. termín: 31.5. – 1.6.2024
3. termín:  6.9. – 7.9.2024
Prosíme snúbencov, aby si vybrali jeden z týchto termínov, podľa dátumu svojho sobáša, resp. ak sú v práci (najmä v zahraničí), tak podľa toho, kedy budú doma na Slovensku.

7. Od 18. do 25. januára bude v Cirkvi prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Jeho súčasťou budú aj prosby na tento úmysel pri sv. omšiach. Zároveň vás povzbudzujeme obetovať aj spoločné, či osobné modlitby na tento úmysel.

8. Nedeľu (21.1.2024) je zbierka na potreby pastorácie mládeže UPC a ACM v Košiciach,
ich aktivity si môžte pozrieť na ich webových stránkach:
Link na Univerzitné Pastoračné Centrum v Košiciach,
Link na Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach.
Pán Boh zaplať za každý dar na tento cieľ.

9. Tých, ktorí sa prihlásili na Farský ples, prosíme, aby si čo najskôr príšli do sakristie farského kostola vyzdvihnúť/vyplatiť vstupenky, keďže potrebujeme vedieť definitívny počet účastníkov.