5. Veľkonočný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodičov detí, ktoré tohto roku pristúpia k Prvému svätému prijímaniu. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Aktualizovaný rozpis lektorov vo farskom kostole na mesiac Máj je dostupný cez menu: Život vo Farnosti > Rozpis lektorov.

3. Zbierka na Kňazský seminár v Košiciach bola v celkovej výške 1331,45€:
farský kostol > 1116,70€
filiálka Dlhé > 162€
kaplnka Rodinná Oblasť > 52,75€
Pán Boh zaplať všetkým darcom.

4. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 70€, bohuznáma rodina 500€ a bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať.

5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto:

  • farský kostol: pondelok – piatok 30 minút pred sv. omšou
  • filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti): piatok 17:00 – 18:00
  • Spovedanie chorých: v piatok dopoludnia

6. Poklona Najsv. Sviatosti Oltárnej bude vo farskom kostole na Prvý piatok 15:00 – 18:00. Začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

7. Počas mariánskeho mesiaca Máj sa budeme spoločne modliť Májovú pobožnosť 5 minút pred večernými sv. omšami.

8. V nedeľu 5.5.2024 bude v našej farnosti Slávnosť 1. svätého prijímania, preto bude rozpis svätých omší vo farskom kostole upravený nasledovne:
Farský kostol 5.5.2024:
8:00 | 10:00 (omša zo slávnosti) | 18:30

9. Oznamy pre prvoprijímajúce deti:

  • 30.4. | 1.5. po večernej sv. omši bude nácvik na Slávnosť 1. svätého prijímania.
  • 4.5. o 10:00 udeľovanie sviatosti zmierenia prvoprijímajúcim deťom + nácvik na slávnosť
  • Prosíme rodičov a príbuzných, aby sa vyspovedali počas týždňa, kto nemôže, tak po spovedi detí v sobotu.

10. Oznamy pre birmovancov:

  • V piatok 3.5. po večernej sv. omši bude nácvik na Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania.