26. cezročná nedeľa

 1. V pondelok o 9:00 hod. bude väčšie upratovanie kostola pred odpustom. Prosíme tých, ktorí budete doma, aby ste prišli pomôcť.
 2. Na kostolné potreby obetovali dve bohuznáme rodiny 50€, resp. 200€. Úprimné Pán Boh zaplať.
 3. Zbierka na Rádio Lumen bola spolu 736,02 €. (Farský kostol – 631,62€, filiálka Dlhé – 91,40€, kaplnka R. Oblasť – 13€). Vďaka.
 4. Na operáciu malého Paľka sa vyzberalo – 2642,70€. Pán Boh zaplať.
 5. Pred nami je Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol – pol hodiny pred sv. omšami ráno a večer.
  Filiálka Dlhé – v stredu a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
  Spovedanie chorých v piatok dopoludnia.
 6. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť v našom farskom kostole. Program je na konci tohto príspevku.
 7. V piatok začne mariánsky mesiac október a zároveň začneme večerné sv. omše v týždni skôr – o 18:00 hod. Pol hodiny pred večernými sv. omšami sa budeme spoločne modliť sv. ruženec.
 8. Kvôli novým opatreniam budú v nedeľu dve sv. omše na filiálke Dlhé – všimnite si však zmenu časov (7:30 a 8:45). Zároveň kvôli odpustu bude nedeľná sv. omša na Rod. Oblasti už v sobotu.
 9. Od pondelka prechádza náš okres do červenej farby Covid automatu. Znamená to veľkú zmenu aj pri organizovaní sv. omší. Ide o počet veriacich, ktorých môže byť maximálne 25% kapacity kostola na sv. omši. Obsadzujte prosíme každú druhú lavicu a dodržte odstupy medzi sebou. Dýchacie cesty (ústa aj nos) je povinné mať prekryté respirátorom.
  Zároveň bude vedený zoznam prítomných na každej sv. omši (každý deň), ak by bolo nutné dohľadať kontakt. Prosíme vás preto, aby ste si na každú sv. omšu, na ktorú prídete, priniesli papierik s menom a kontaktom na vás (tel. číslo). Pri hlavnom vchode bude obálka, do ktorej tento papierik vhodíte. Tento spôsob je hygienicky lepší, než zapisovanie zoznamu jedným perom.

  Rovnako prosíme o pochopenie, že jednotlivé sv. omše budú v nedeľu na odpust a potom až do skončenia červenej farby Covid automatu v rôznych režimoch – Základ – (nezaočkovaní a netestovaní), OTP – (očkovaní, testovaní, prekonaní) a Očkovaní.
  Účasť na sv. omše na odpust bude pre všetkých takto:
  7:00 – očkovaní
  8:15 – základ (neočkovaní a ľudia bez testu)
  10:30 – OTP.


  Prosíme vás o pokojné pochopenie týchto opatrení, ktoré nie sú našim “výmyslom”, no musíme ich rešpektovať.

Program odpustovej slávnosti