Autor Lukáš

9. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma darkyňa 100€  bohuznámy darca 10€ a bohuznáma 50€ . Pán Boh zaplať.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare.

4. Vo štvrtok je slávnosť Božieho Tela a Krvi. Všimnite si čas sv. omší. Vo farskom kostole bude sv. omša popoludní o 16:00 hod. a večerná sv. omša o 18:00 hod. Po jej skončení, o 19:00, začne v našom farskom kostole Eucharistický sprievod mestom, na ktorý vás pozývame.  Ako to bolo zvykom v minulých rokoch, prídu veriaci z rímsko i grécko katolíckych farností.  Pri ostatných sv. omšiach bude adorácia v kostole. Kto sa nábožne a v stave posväcujúcej milosti zúčastní na procesii s Eucharistiou, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

5. Nasledujúci piatok a sobotu (9. – 10. júna) bude ďalší blok sobášnych náuk pre snúbencov v Katechetickej miestnosti fary. Náuky začnú v piatok o 17:00 hod.

6. V nedeľu 18. júna o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie na našej filiálke Dlhé. Odpustovým celebrantom a kazateľom bude vdp. Marek Senderák, farár vo Vechci.

7. Dňa 24. júna (sobota) sa uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 23. Stretnutie bude v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Miništranti, ktorí sa chcú zúčastniť stretnutia, nech sa zapíšu v sakristii. 

8. Pozývame všetkých členov Bratsva Svätého ruženca na svätú omšu do baziliky v piatok 9. 6. 2023 o 12:00 hod. Svätú omšu bude celebrovať promótor Ružencových bratstiev.

Čítať viac

8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú, Maruščákovú a Kentošovú Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na kostolné potreby obetovali rodičia prvoprijímajúcich detí 175€,  bohuznáma darkyňa 100€ bohuznáma 20€ a bohuznáma 50€ . Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na masmédia činila v našej farnosti spolu 708,85€. Vo farskom kostole sa vyzbieralo 570,70€, na filiálke Dlhé 108€ a na Rodinnej Oblasti  30,15€. Pán Boh zaplať.

4. V utorok 30.5. o 10:30 hod. budú v košickej katedrále pohrebné obrady a zádušná sv. omša za zosnulého emeritného o. arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. Posledná rozlúčka je umožnená širokej verejnosti. Priamy prenos z pohrebných obradov bude prenášaný cez TV LUX. Na pamiatku zosnulého o. arcibiskupa budeme zazvonia zvony na našich kostoloch dnes popoludní o 15.00 hod. a v utorok na začiatku pohrebných obradov o 10:30 hod.

5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol: pondelok až piatok – pol hodiny pred sv. omšami
Filiálka Dlhé: piatok od 16:45 do 18:00 hod. 
Rod. Oblasť: štvrtok o 9:00 hod.

6. Spovedanie chorých bude v piatok dopoludnia.

7. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie, na ktoré vás pozývame.

8. Tým, ktorí ste sa prihlásili do Obišoviec na slávenie Fatimskej soboty dávame do pozornosti, že  odchod autobusu od nášho farského kostola bude v sobotu ráno o 7:15 hod. 

9. Na budúcu nedeľu bude v Bazilike vo Vranove – Sever o 10:30 hodprimičná sv. omša novokňaza vdp. Vladimíra Bartka OSPPE (rád Pavlínov).

Čítať viac

6. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 20€, bohuznáma 50€ a z krstu Šimona obetovali 40€. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť 1.sv. prijímania. V rámci prípravy prosíme rodičov a deti aby prišli na nácviky. Prvý bude v utorok po večernej sv. omši. Druhý v stredu o 17:00 pred sv. omšou. V sobotu o 10:00 začne sv. spoveď kajúcou pobožnosťou. Po nej posledný nácvik a upratovanie kostola. Spovedať budeme aj rodičov a príbuzných. Môžete využiť spoveď buď pred sv. omšou cez týždeň, resp. v sobotu.

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Vopred Pán Boh zaplať za vaše dary.

5. Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Ich obsahom sú prosby za tohtoročnú úrodu. Vo farskom kostole požehnáme siatiny pri večernej sv. omši v pondelok. 

6. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

7. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Všimnite si pozorne čas sv. omší. Na Rodinnej oblasti bude sv. omša vo štvrtok ráno o 8:00 hod. (starší a tí, ktorí budete doma).Tí, ktorí budete v práci, môžete prísť na sv. omšu na filiálku Dlhé o 18:00 hod. resp. do farského kostola.

8. Od piatku začne Novéna k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Vo farskom kostole sa ju budeme modliť každý večer 10 minút pred sv. omšou.

9. Keďže na budúcu nedeľu o 10:00 hod. bude vo farskom kostole 1. sv. prijímanie, tak sv. omše o 9:30 hod., ako aj o 11:00 hod vo farskom kostole  nebudú. Ranná a večerná sv. omša budú v riadnom čase. Na filiálke Dlhé, ako aj v kaplnke na Rodinnej oblasti sv. omše v riadnom čase.

Čítať viac

5. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Klimčová, Palenčíková a Mitaľová. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovali  novomanželia Marek a Pavla zo svadby 100€ a bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na Kňazský seminár činila v našej farnosti spolu 1026,89€. (farský kostol – 885,2 €, filiálka Dlhé – 103€, kaplnka Rodinná oblasť – 38,65€). Všetkým darcom vyslovujeme vďaku.

4. V dňoch 13. 5. – 21. 5. 2023 sa uskutočnia vo farnosti Nižný Hrušov Ľudové misie, na ktoré pozývajú tamojší duch. otec s veriacimi tých, ktorí majú záujem. Bližšie informácie nájdete na plagáte na výveske.

5. Začal sa mariánsky mesiac Máj. Každý večer 5 minút pred sv. omšou sa modlime Májovú pobožnosť. Povzbudzujeme vás k častejšej účasti na sv. omši a pobožnosti v tomto mesiaci.

Čítať viac

3. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú, Hričákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma 10€. a na kvety bohuznáma taktiež 10€.  Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu, Nedeľu Dobrého pastiera, bude pri sv. omšiach zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Úprimné Pán Boh zaplať už vopred všetkým darcom.

4. Nasledujúci týždeň je v Cirkvi Týždňom modlitieb za duchovné povolania. Obetujme svoje osobné i spoločné modlitby na tento cieľ. 

5. Dňa 28. mája 2023 sa bude sláviť  Deň rodiny“. Pri tejto príležitosti pozýva na tento deň o. arcibiskup Bernard manželské páry, ktoré v tomto roku slávia svoje  strieborné jubileum –25. výročie manželstva, do  košickej katedrály o 15:00 hod. na svätú omšu. Manželia si obnovia manželské sľuby a dostanú osobitné požehnanie arcibiskupa do ďalších rokov spoločného života. Jubilujúci manželia našej farnosti, ktorí chcú ísť na túto slávnosť, nech sa prihlásia v sakristii do konca apríla. 

6. Dňa 13. mája sa uskutoční Arcidiecézna púť detí do Obišoviec. Putovať sa bude z Ličartoviec, kde je začiatok a registrácia. Púť sa zavŕši sv. omšou s o. arcibiskupom o 14:00 hod. Deti z našej farnosti, ktoré by mali záujem zúčastniť sa, nech sa prihlásia v sakristii do budúcej nedele. Pri dostatočnom záujme pôjde autobus.

7. Rodičov prvoprijímajúcich detí oznamujeme, že od stredy si môžu po sv. omši prísť odmerať, vyskúšať a vyzdvihnúť alby k slávnosti prvého svätého prijímania.

8. Dekanát Teologickej fakulty v Košiciach oznamuje záujemcom, ktorí by chceli študovať na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, že do 30. apríla 2023 si ešte môžu podať prihlášku na magisterské, resp. bakalárske štúdium pre nasledujúci akademický rok 2023/2024. Hlásiť sa môžu nielen študenti na denné, ale aj externé štúdium, pričom fakulta je schopná záujemcom poskytnúť aj individuálny študijný plán. Bližšie informácie o študijných programoch si môžete pozrieť na plagáte na výveske. 

Čítať viac

2. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú a Štefaňákovú.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka pri Božom hrobe činila v našej farnosti spolu 1214,92 € (farský kostol – 928,92€, filiálka Dlhé – 286 €). Pán Boh zaplať všetkým darcom.

3. Pôstna Zbierka „Veľkonočný dar“ pre núdznych činila spolu 1551,31€. Jej výťažkom sa pomohlo 18 rodinám našej farnosti.

4. Dominikánske mariánske centrum v Košiciach pozýva členov ružencových bratstiev na tradičné stretnutie členov BSR, ktoré bude 20. mája v Košiciach. Viac informácii o programe stretnutia nájdete na plagáte pri vstupe do kostola. 

5. Dekanát Teologickej fakulty v Košiciach oznamuje záujemcom, ktorí by chceli študovať na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, že do 30. apríla 2023 si ešte môžu podať prihlášku na magisterské, resp. bakalárske štúdium pre nasledujúci akademický rok 2023/2024. Hlásiť sa môžu nielen študenti na denné, ale aj externé štúdium, pričom fakulta je schopná záujemcom poskytnúť aj individuálny študijný plán. Bližšie informácie o študijných programoch si môžete pozrieť na plagáte na výveske.  

Čítať viac

Svätý týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Ihnátovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Upratovanie bude v stredu po večernej sv. omši.

2. Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom činila spolu 890,45€ (farský kostol – 774,25 €, filiálka Dlhé – 70 € a školská kaplnka Rodinná Oblasť – 46,20 €). Pán Boh zaplať.

3. Krížová cesta bude dnes vo farskom kostole skôr, a to o 14:15 hod., keďže od 15:00 hod. sa spovedá v Bazilike.

4. V stredu po večernej sv. omši bude krátke organizačné stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

5. Od Veľkého piatku sa budeme modliť Deviatnik pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. V piatok a sobotu po spoločných Ranných chválach, na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok o 7:45 hod. pred rannou sv. omšou a v ďalšie dni o 17:45 hod.

6. Na Veľký Piatok je deň pokánia a prísny pôst od mäsitých pokrmov. Raz za deň sa možno najesť dosýta, dvakrát  zjesť niečo menšie. Táto pôstna disciplína platí pre dospelých. Zdržanie sa mäsa platí aj pre mladších.

7. Na Veľký Piatok vás pozývame na celomestskú Krížovú cestu. Začne sa o 9:30 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie.

8. Na Bielu sobotu od 7:30 hod.bude celodenná poklona Eucharistie pri Božom hrobe. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny. Zoznam je vzadu za lavicami.

9. Svätenie Veľkonočných jedál bude takto:
V sobotu:
Farský kostol – 16:00 hod.
Filiálka Dlhé – 16:00 hod.
Rodinná oblasť – 16:30 hod.
V nedeľu:
Farský kostol – 7:00 hod.

11. Na Veľkonočný pondelok nebude večerná sv. omša.

12. Poverello vychádza dnes ako dvočíslo. Máte možnosť si ho kúpiť. Sú tam časy obradov

13. Lektori : Zelený štvrtok – Novák, Rusnáková

                     Veľký piatok – Benčo, Plančárová

                     Biela sobota – Fecenková, Ištok, Ištoková, Sabolová, Kočiš

                     Veľkonočný pondelok: 8.00 hod. – Harakaľová

                                                             9.30 hod. – Josipčuk

                                                             11.00 hod. – Antolíková

Čítať viac

5. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Bertovú, Antolíkovú a Ocilkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na potreby kostola darovali traja bohuznámi po 50€ a bohuznáma darkyňa 20€. Pán Boh zaplať.

3. V nasledujúcom týždni (od utorka) budú naši kňazi spovedať vo farnostiach v celom dekanáte pred veľkonočnými sviatkami. Program spovedania bude na nástenke. Zároveň od utorka do soboty sa nebude spovedať pred večernými sv. omšami vo farskom kostole.

4. V našej farnosti bude veľké spovedanie v nasledujúcom týždni takto:
filiálka Dlhév stredu od 16:30 hod. do 17:30 hod.
farský kostolv sobotu dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00 hod.

5. V pondelok dopoludnia o 9:00 hod. bude veľké upratovanie farského kostola pred Veľkou Nocou. Prosíme tých, ktorí sú doma a môžu, aby prišli.

6. V utorok po večernej sv. omši pozývame členov  pastoračnej rady na stretnutie pred Veľkonočnými sviatkami.

7. Budúca nedeľa je Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána. Pri sv. omšiach bude požehnanie ratolestí, ktoré si prineste všetci z domu.

8. Aj v tomto pôstnom období môžeme prispieť finančne rodinám našej farnosti, ktorí  sú v núdzi. Je to tzv. veľkonočný dar. Svoje obety môžete vložiť do pokladničky vzadu v kostole.

9. Dňa 13. apríla 2023 sa uskutoční v priestoroch našej  Cirkevnej základnej školy na ul. Bernolákovej zápis detí do 1. ročníka. Rodičom, ktorí majú budúcich prvákov, veľmi odporúčame dať svoje detina vzdelávanie a formáciu práve do našej katolíckej školy. Bližšie informácie si môžete pozrieť na plagáte na nástenke, ako aj na letáčikoch, ktoré sú na stolíku na lavicami.

Čítať viac

3. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Nálešníková, Oravcová a Chmeľová. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na potreby kostola obetovala bohuznáma 50€, bohuznáma 20€ a bohuznáma 15€.

3. Pripomíname, že počas pôstnej doby sa v našich kostoloch modlime pobožnosti Krížovej cesty.
Vo farskom kostole sú tieto pobožnosti pol hodiny pred sv. omšou takto:
V stredu – 17:30 (za účasti detí); v piatok – 17:30 (za účasti birmovancov a mládeže); v nedeľu o 14:30 hod. – dospelí.
Na filiálke Dlhé – v piatok o 17:30 hod a v nedeľu o 13:45 hod.

4. V nasledujúcom týždni pokračujeme so sv. omšami za účasti s detí v stredu, a za účasti birmovancov v piatok.

5. Nasledujúcu sobotu o 9:30 hod. bude v našom farskom kostole stretnutie/katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.

Čítať viac

1. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Dobranskú, Rusnákovú a Volovárovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 100€ a bohuznáma 10€. Pán Boh zaplať za milodary.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie

4. V týždni, ktorý je pred nami, bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – pondelok až piatok pol hodiny pred rannými a večernými sv. omšami.
Filiálka Dlhé – piatok od 17:00 do 18.00 hod.
Spovedanie chorých – v piatok dopoludnia.

5. Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

6. Fatimská sobota bude vo farskom kostole i na filiálke v zvyčajnom čase v sobotu ráno.

7. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu budú sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je pre každého veriaceho jeden deň.

8. Pútnikom, ktorí idú do Svätej zeme pripomíname, aby si nezabudli prečítať pokyny, ktoré prišli mailom. Zároveň pripomíname, že autobus na letisko odchádza v noci z piatka na sobotu o 23:45 hod. zo zastávky pred našim farským kostolom.

9. Nasledujúcu sobotu 4. marca bude v Katechetickej miestnosti našej fary mesačné Detské stretko. Začne sa o 14:00 hod. a potrvá do 17:00 hod. Pozývame všetky deti z našej farnosti staršie ako 5 rokov.

10. Dnes popoludní bude pobožnosť Krížovej cesty vo farskom kostole o 14:30 hod.

Čítať viac