Autor: Lukáš

9. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 10. cezročnej nedeli prosíme rodiny Habasovu, Hruštičovu a Sisákovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol sv. Františka – pondelok až piatok pol hodinu pred svätými omšami ráno a večer
Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rodinnej oblasti)

3. Vo štvrtok 4. júna o 10:00 hod., na sviatok Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza bude v košickej katedrále Missa Chrismatis, sv. omša svätenia olejov, ktorá je presunutá z tohtoročného Zeleného štvrtka. Kvôli pandémii sa však na nej zúčastní iba časť kňazov. Na sv. omši tiež nebudú účastní veriaci laici. Prosíme o vaše duchovné spojenie s kňazmi.

4. Na Prvý piatok od 15:00 hod. bude vo farskom kostole vystavená sviatosť Oltárna k adorácii. Poklona začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Prosíme vás o hojnejšiu účasť na adorácii počas jednotlivých hodín do večernej sv. omše.

5. V piatok po večernej sv. omši sa budú birmovanci skúšať z otázok Katechizmu. Sú dostupné na tomto odkaze. Prosíme zároveň rodičov birmovancov, aby v piatok zostali po sv. omši na stretnutie.

6. V sobotu bude Prvá sobota v mesiaci Jún. Sväté omše ráno budú vo farskom kostole, ako aj na Dlhom ako zvyčajne spojené so spoločnou modlitbou sv. ruženca.

Čítať viac

7. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Zoslania Ducha Svätého prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dnes (nedeľa) je 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá.

3. Zároveň je dnes Svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne. Ustanovil ho Benedikt XVI v roku 2007. Spomeňme si dnes v modlitbách na našich prenasledovaných bratov a sestry v tejto krajine.

4. Tento týždeň sú Letné kántrové dni, a to streda, piatok a sobota. Obsahom týchto dní je prosba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je iba jeden deň.

5. Termín prvého sv. prijímania je 28. júna. Dovtedy sa budeme každú stredu stretávať pri večerných sv. omšiach a následných poučeniach a nácviku. Prosíme o prítomnosť všetkých detí aj rodičov.

6. Nasledujúcu sobotu 30. mája o 9:00 hod. pozývame snúbenecké páry na druhý blok sobášnych náuk. Stretnutie bude v priestoroch areálu kostola, pri zachovaní všetkých predpisov súvisiacich s mimoriadnymi okolnosťami.
Témami stretnutia budú: Božie prikázania, Sviatosti a Kresťanská mravnosť v rodine.
Prosíme všetky snúbenecké páry, ktoré prvý blok náuk absolvovali vo februári, aby v sobotu prišli a doplnili si druhú časť tém.

Čítať viac

6. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 7. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude 54. Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Prosíme vás o štedrosť na tento cieľ.

3. Vo štvrtok budeme sláviť sviatok Nanebovstúpenia Pána. Je to slávnosť a prikázaný sviatok, preto bude aj viac sv. omší. Kto by sa však nemohol zúčastniť, tak v čase pandémie neplatí povinnosť účasti pod ťarchou ťažkého hriechu. Napriek tomu budú pridané sv. omše vo farskom kostole, ako aj na Dlhom.

4. V piatok po večernej sv. omši zostanú birmovanci, ktorí pôjdu v júni na birmovku, na prvý nácvik spevu. Prosíme o účasť všetkých. Zároveň prosíme, aby všetci birmovanci (druháci) priniesli v piatok na večernú sv. omšu vyplnené potvrdenie o birmovných rodičoch, ktoré dostali. Ak je birmovný rodič pokrstený a bývajúci v našej farnosti, potvrdenie podpíšeme tu.
Taktiež prosíme, aby sa birmovanci učili katechizmové otázky, ktoré sú zavesené na tomto odkaze. Z týchto otázok budú vyskúšaní koncom mája, resp. začiatkom júna, aby aj vedomostne boli pripravení na birmovku.

5. Tento týždeň už bude znova otvorená farská kancelária v úradných hodinách.

Čítať viac

5. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k 6. veľkonočnej nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti, že každý deň pol hodinu pred sv. omšami sa spovedá vo farskom kostole. Na filiálke Dlhé budú naši kňazi spovedať v stredu od 17:00 hod. do 18:00 hod. (aj veriacich z Rodinnej oblasti).

3. Upozorňujeme, že počas pandémie budú ranné sv. omše v týždni, ako aj nedeľné vo farskom kostole a na Dlhom o 8:00 hod. vždy vyhradené pre seniorov nad 65 rokov. Prosíme, aby ste to rešpektovali.
Mladší prichádzajte na sv. omšu v iných časoch. Zároveň prosíme, aby ste si sadali v kostole na miesta, ktoré sú vyznačené, a nie inde. Rodičom, ktorí majú malé deti odporúčame, aby sa v tomto čase vystriedali na sv. omšiach a ak to nie je nevyhnutné, aby nechali deti zatiaľ doma.

4. Sviatosť birmovania sa po uvoľnení opatrení uskutoční v našej farnosti v riadne ohlásenom termíne, teda v sobotu 13. júna o 11:30 hod. vo farskom kostole sv. Františka. Prosíme preto všetkých birmovancov, aby prišli v tento piatok večer na sv. omšu.
Po sv. omši zostanú na stretnutie mladí, ktorí príjmu sv. birmovania v júni. Účasť všetkých, ktorí chcú ísť na birmovku je nutná. Zároveň prosíme, aby prišli na sv. omšu aj rodičia týchto birmovancov. Aj oni budú mať po sv. omši stretnutie s kňazom a rovnako ich účasť je nutná (aspoň jedného z rodičov).

5. Zároveň zvažujeme, že ešte v tomto školskom roku bude aj slávnosť Prvého sv. prijímania, zrejme koncom júna. Prosíme preto rodičov prvoprijímajúcich detí, aby v sobotu dopoludnia o 10:00 hod. prišli do farského kostola, kde sa dohodneme na konkrétnych veciach.

Čítať viac

Ja vás vyvediem

Homília na 5. pôstnu nedeľu

Keď sa povie „hrob“, toto slovo v nás evokuje koniec. Ak sa telo vloží do hrobu, niet už cesty späť. Skončili plány, sny, túžby, predsavzatia. Skončil život… Hrob je znakom absolútneho obmedzenia, ba ukončenia, akejkoľvek ľudskej činnosti. Hrob, miesto tmavé, chladné, miesto, ktoré nás odlučuje od našich milovaných. Hrob je symbol absolútneho konca… Naozaj?

Dnešnú 5. pôstnu nedeľu nám zaznieva Božie slovo, ktoré hovorí: „Otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov… … a spoznáte, že ja som Pán.“ Počúvame o nádeji, ktorá presahuje aj hranice hrobu. Počúvame o úžasnom Božom prisľúbení. Vieme, že Božie slovo je stále aktuálne. Tieto slová nezaznievajú len Izraelčanom. Zaznievajú nám všetkým.

Práve v tejto ťažkej dobe je tento Boží prísľub ako balzam na dušu. Karanténa urobila hroby z našich domovov. Deň čo deň smer medzi tými istými múrmi. Deň čo deň robíme našu každodennú rutinu tak často, až nás to unavuje. A práve v tejto dobe potrebujeme viac premeditovať prítomnosť Boha v našom živote.

Možno hovoríme, alebo si myslíme, spolu s Martou: „Pane, keby si tu bol, toto by sa nestalo!“ Je to pravda, že nás Boh opustil? Je to naozaj tak, že nás nechal uväznených v našich domoch ako v hroboch? Že dovolil urobiť z chrámov, miest modlitby, uzatvorené hroby? Všimnime si, čo Ježiš hovorí, keď sa dozvedá o Lazárovej smrti: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu.“ Aké aktuálne vyjadrenie, ktoré by sme inokedy možno prehliadli.

Sv. omše, sv. spovede, krížové cesty, pobožnosti, spoločné ružence, pôstne kázne… To všetko teraz zaľahlo, sťa by do hrobu. Tento čas je ale dôležitý na obnovu môjho osobného vzťahu s Ježišom. Nechce nám azda Boh touto pliagou povedať: Stoj! Zastav sa! Zamysli sa nad tým, či mi naozaj veríš!

Ježiš prichádza k Lazárovmu hrobu na štvrtý deň od jeho smrti. Ten štvrtý deň v židovskej tradícii znamenal úplnú istotu, že Lazár je mŕtvy. Tento deň znamenal koniec nádeje na jeho život. Veď predsa už páchol… A do tejto situácie vstupuje Ježiš a dáva beznádeji jasný odkaz: Hrob a smrť mi nie sú prekážkou!

My dnes nevieme povedať, dokedy táto situácia potrvá, dokedy budeme musieť byť zatvorení doma a obmedzení. Ale jedno s istotou môžeme povedať, že Boh je s nami a raz nás vyvedie z týchto dočasných hrobov. Jedno, čo chce, je naša dôvera. Chce, aby sme si upevnili náš osobný vzťah s Ním, aby sa aj na nás ukázala Jeho sláva.

Usmejme sa dnes na Pána, usmejme sa pri modlitbe. Úsmev je prejav našej nádeje a dôvery, ktorý si Boh veľmi váži.

Pápež František vyjadril nádhernú myšlienku pri požehnaní Urbi et orbi, 27. marca: „… vypočujme si ešte raz radostnú zvesť, ktorá je našou záchranou: vstal z mŕtvych a žije medzi nami.“ Áno, Boh je s nami a preto sa na neho usmejme, a uvidíme nie hrob, ktorý znamená koniec, ale čas, ktorý nás môže priblížiť ešte viac k Bohu. Usmejme sa na Boha a vyjadrime tým svoju nádej v to, že On nás dokáže vyviesť z našich hrobov.

p. kaplán Michal

Čítať viac

Pokyny k Veľkonočnému spovedaniu

Na základe inštrukcie o. arcibiskupa Bernarda Bobera dávame do pozornosti veriacim tieto oznamy:

  • podľa všeobecne známej mienky odborníkov, na základe príkazov a ich odporúčaní, ako aj terajšej pastoračnej situácie sa upresňuje, že vysluhovanie sv. zmierenia – tak ako ho poznáme z doterajšej praxe – pred týmito sviatkami nebude!
  • vysluhovanie sv. zmierenia a sv. prijímanie nech sa teraz obmedzí na nevyhnutné prípady, a to po dohode s kňazom (najlepšie telefonicky): 057/4464370
  • v prípade nebezpečenstva smrti prosíme volať na faru a kňaz, samozrejme, pôjde zaopatriť veriaceho tak, ako je to zvykom
  • sv. Otec František veľmi odporúča v tomto čase, keď je pre mnohých nemožné vyspovedať sa a prijať Eucharistiu, aby sme si vzbudili dokonalú ľútosť s predsavzatím, že sa chceme čo najskôr, keď pominie nebezpečenstvo, vyspovedať a ísť na sv. prijímanie. V tej chvíli úprimnej dokonalej ľútosti, nám Boh odpúšťa všetky naše hriechy
  • keď táto situácia pominie, bude veľa možností, ako spomínané sviatosti prijať s čo najväčšou úctou a láskou
  • v tejto situácii nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany duchovných pastierov, ktorí aj napriek nebezpečenstvu tejto choroby zaopatrujú aj teraz chorých a umierajúcich v nemocniciach, či doma
  • terajšie obmedzenia majú za cieľ jediné – nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu a chrániť zdravie a životy všetkých

Prosíme o pochopenie daného stavu a prajeme veľa duch. síl a požehnania do nastávajúcich dní.

Čítať viac

Homília na 4. pôstnu nedeľu

Pane, otvor mi oči…

Je utorok, 10.marca 2020 a počas dňa, ako blesk z neba sa začala šíriť nepochopiteľná informácia. „Do 23.marca 2020 sú zakázané verejné sv. omše a kostoly sa kvôli nebezpečnému vírusu majú uzatvoriť.“ V ten večer pri sv. omši som videl v očiach veriacich všeličo možné, od nechápavosti, cez smútok, obavy, až po slzy ľútosti. Po kostole sa ako ozvena šírila jednoduchá otázka…“Prečo?“

Ako jednoducho sa táto otázka vysloví, avšak ako urputne ťažko sa človek postupne dostáva k odpovedi. Otázka, „prečo“ je zachytená aj v nedeľnom Božom slove. Apoštoli sa pýtajú Ježiša pri pohľade na slepého: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“ Prečo tento človek nevidí? A Ježiš dáva jednoduchú odpoveď – má sa na ňom zjaviť Božia sláva.

Je dôležité si uvedomiť, že Ježiš je ten ktorý dáva odpovede. Oni nie sú výsledkom nášho uvažovania, trápenia sa, vymýšľania nových pohľadov, ktoré budú synonymom môjho uvažovania, ale pokorným hľadaním Ježišovej Pravdy, o Bohu, o svete, o človeku, o mne. Denne sme svedkami rôznych osobných drám človeka, ktorý jedná a koná akoby NEVIDEL. Nevidiac zmysel a cieľ svojho života. Nevidiac duchovný zápas, ktorý zúri každý jeden deň v srdci človeka, o ktoré usiluje diabol. Nevidiac potreby človeka vedľa mňa. Nevidiac Lásku, ktorá denne usiluje o moju záchranu.

Sme azda aj my slepí, že nevidíme? Sme. Ale tu toto zamyslenie nekončí. Cesta k Bohu, cesta obrátenia, nikdy nekončí bolestným skonštatovaním ako máme ešte ďaleko k Bohu, pretože práve v tejto chvíli sa deje zaujímavá vec. Ježiš nás hľadá. Tak ako slepca z evanjelia. Ježiš ho vyhľadal, najprv aby ho uzdravil a potom druhýkrát, aby mu pomohol kráčať cestou viery. Nie v silu dobrého zraku, ktorý nadobudol, ale v silu Slova nášho Spasiteľa. V silu Jeho lásky.

To je tá uzdravujúca sila, ktorá hýbe týmto svetom. Aj keď je mnohokrát nepochopená, ako aj v prípade farizejov, ktorí miesto toho aby sa tešili, že slepec nadobudol novú kvalitu života, sú pobúrení, že bol uzdravený v sobotu a ešte k tomu hriešnym človekom. Farizeji majú zdravé oči, a predsa tak skreslene vidia svet okolo seba. Nepotrebujú očného lekára, ale potrebujú sa nechať uzdraviť Kristom. Potrebujú uznať, že svetlo ich životu dáva Boh, ku ktorému sa denne modlievajú. Potrebujú uznať, že k Pravde o Bohu dôjdu iba skrze Boží dotyk. Dotyk Lásky, ktorá sa zjavuje cez Kristov kríž. Pretože tam sa v plnosti zjavuje jeho Láska. A iba ten ktorý zažíva Lásku, ktorý sa učí na ňu odpovedať sa učí znova vidieť. Tak ako vidí Boh.

A to už nie je pohľad výčitiek, či pohľad strachu, ale pohľad dôvery, v ktorom znova nachádzame odvahu žiť pre Svetlo. Ale pohľad, v ktorom sa každý z nás znova nájde. V ktorom nadobudneme istotu, že sme milovaní, že niet hriechu ktorý by nám nemohol byť odpustený a niet nijakej prekážky, aby dnes som na túto Božiu Lásku aj ja odpovedal skrze poslušnosť Kristovmu Slovu.

o. Patrik

Čítať viac

Zrušenie bohoslužieb vo Vranove

Oznamujeme občanom, že z rozhodnutia predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktoré vzala na vedomie a rešpektuje Konferencia biskupov Slovenska, sa od 10. marca do 23. marca 2020 (pondelok – vrátane) nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.        

V tejto súvislosti chceme oznámiť veriacim, že sa ruší slávenie bohoslužieb v rímskokatolíckych farnostiach nášho mesta, konkrétne vo Farnosti sv. Františka z Assisi – Vranov Juh, vo Farnosti Narodenia Panny Márie – Vranov Sever (Bazilika), ako aj vo Farnosti Fatimskej Panny Márie vo Vranove v Čemernom.

Platí to pre dni v týždni, ako aj v nedele. Pre súkromnú modlitbu veriacich budú kostoly (resp. ich vstupy) otvorené ako doteraz. Povzbudzujeme veriacich, aby aj v tomto čase sledovali prenosy bohoslužieb v televízii a rozhlase.

Všetkých pozývame k modlitbám za chorých, ako aj zdravotníkov. Zároveň prosíme o zachovanie pokoja, nádeje a dôvery v Božiu pomoc.

Štefan Albičuk,
farár Farnosti sv. Františka a dekan vranovského dekanátu  

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

Čítať viac

2. pôstny týždeň

Rozpis omší na 2. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. pôstnej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok o 19:00 hod. sa uskutoční v Katolíckom kultúrnom dome pri Bazilike prvá zo série biblických prednášok v Roku Božieho slova. Téma prednášky je Čo je Biblia a čo od nej očakavať. Viac informácií je na tomto odkaze.

3. Vo štvrtok budú v našom farskom kostole o 9.00 hod. dekanátne rekolekcie kňazov. Z tohto dôvodu sv. omša ráno o 6:30 hod. nebude, keďže bude spoločná rekolekčná sv. omša.

4. Pripomíname, že v stredu pred večernou sv. omšou s deťmi, ako aj v piatok pred sv. omšou s birmovancami, vždy pol hodinu pred začiatkom sú modlitby Krížovej cesty s deťmi resp. s mladými. Účasť všetkých detí, ako aj birmovancov je dôležitá pre lepšie duchovné prežívanie pôstu.

Čítať viac