Autor: Lukáš

12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 13. cezročnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú, Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Blíži sa koniec školského roka. Pozývame školopovinné deti a mládež, aby sa v tomto týždni pred sv. omšami vyspovedali. V piatok pri večerných sv. omšiach vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé, bude Te Deum – poďakovanie Pánu Bohu za všetky dary, ktoré sme dostali v tomto školskom roku. Pozývame na túto sv. omšu všetkých žiakov a študentov.

3. Pripomíname, že v sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú vo farskom kostole o 8:00 a 9:30 hod. a večer o 18:30 hod. O 11:00 hod. sv. omša nebude!!! Na filiálkach budú sv. omše tak, ako v nedeľu.

4. Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. bude na filiálke Dlhé odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Ľuboš Lipka, farár v Ondavských Matiašovciach. Pozývame vás na túto slávnosť. Z tohto dôvodu nebude v nedeľu o 11:00 hod. sv. omša vo farskom kostole.

5. V piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod. sa bude spovedať pred odpustovou slávnosťou na Dlhom. Môžeme to využiť a tak získať úplné odpustky, ktoré sú spojené s touto slávnosťou.

6. Spoločenstvo Modlitby Matiek vás srdečne pozýva na trojdnie, ktoré sa uskutoční od 28. – 30. 6. V piatok po omši o 19:30, v sobotu po omši o 10:30 a v nedeľu po sv. ruženci o 14:30.

7. Do vašej pozornosti dávame, že dekrétom o. arcibiskupa Bernarda Bobera k 1. júlu odchádza z našej farnosti p. kaplán Mathias Gočik a prichádza p. kaplán Michal Bodnár, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Košice – Krásna. Rozlúčka s p. kaplánom Mathiasom bude na budúcu nedeľu – vo farskom kostole pri sv. omši ráno o 8:00 hod. a tiež na filiálke Dlhé pri odpustovej sv. omši. V školskej kaplnke v sobotu pri sv. omši o 11.00 hod. Ďakujeme p. kaplánovi za trojročné pastoračné pôsobenie, ako aj bratské kňazské spoločenstvo a vyprosujeme mu potrebné milosti pre službu a ďalšie pôsobenie v Univerzitnom pastoračnom centre Košice.

Čítať viac

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostolanasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú, Kislíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude v našich kostoloch Zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

3. Zbierka na masmédiá z minulej nedele činila spolu 612,72 € (farský kostol – 496,55 €, filiálka Dlhé 68,70 €, filiálka Rodinná Oblasť 47,51 €). Vyslovujemeúprimné Pán Boh zaplať za finančnú pomoc na tento cieľ.

4. Z prvého sv. prijímania ostali v sakristii ešte sviečky a košieľky na vyzdvihnutie – poprosíme rodiny Čonkovú, Balintovú, Puškárovú, Malikovú, Panákovú, Zachárovú a Babinčákovú aby si ich prišli prevziať. Taktiež ostala jedná kronika bez mena, je fialová s výkresmi – prosíme rovnako si ju prevziať. Tiež prosíme rodiny prvoprijímajúcich, ktorí ešte nevrátili alby z prvého sv. prijímania, aby ich priniesli do sakristie a odovzdali osobne pani kostolníčke. Ďakujeme.

5. Prosíme všetkých záujemcov o náš letný detský tábor, ktorí zatiaľ zaplatili len zálohu, aby čo najskôr doplatili celú sumu a tých, ktorí ešte neodovzdali prihlášku, aby ju urýchlene odovzdali aj s poplatkom, keďže už je po termíne určenom na príjem prihlášok.

6. Pozývame vás, vo štvrtok na eucharistickú procesiu našim mestom, ktorá sa koná každý rok na sviatok Božieho Tela a Krvi. Začneme sv. omšou o 15:15 hod. a o 16:15 hod. začne procesia prvým oltárikom v našom farskom kostole. Pripoja sa k nám kňazi a veriaci rímsko a gréckokatolíckych farností z mesta. Prosíme, aby na procesiu prišli aj prvoprijímajúce deti s lupienkami kvetov, ako je zvykom.

7. Od nasledujúceho piatku začneme na našej filiálke na Dlhom modlitbu Deviatnika pred odpustovou slávnosťou Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorá bude 30. júna. Modliť sa budeme každý deň o 18:00 hod. (okrem nedele, keď bude Deviatnik po popoludňajšej pobožnosti). Nájdime si čas na túto duchovnú prípravu.

Čítať viac

10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Najsvätejšej Trojice prosíme rodiny Kačmárovú, Zámborskú, Dzurkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Duchovný otec a veriaci z ukrajinskej farnosti Velkyj Bereznyj nám vyslovujú úprimnú vďaku za veľkú štedrosť pri zbierke na opravu strechy ich kostola, ktorá bola minulú nedeľu. Vyzbieralo sa spolu 3400,-€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok večer po sv. omši bude Biblické stretnutie, na ktoré vás pozývame.

4. Do pozornosti dávame, že v sobotu 15. júna bude vo Vysokej nad Uhom Siedma pútnická sobota. Program tejto pútnickej soboty si môžete pozrieť na plagáte na výveske.

5. Na budúcu sobotu bude v Prešov v Mestskej športovej hale evanjelizačná konferencia OHEŇ, ktorá začne o 9:00. Viac informácií je na tomto odkaze.

6. Nasledujúci piatok a sobotu budú v košickej katedrále o 10:00 hod. vysviacky. V piatok diakonská a v sobotu kňazská. Všetci sme pozvaní. Pamätajme na nových diakonov a kňazov vo svojich modlitbách.

7. Nasledujúci piatok bude mládežnícka sv. omša, ktorá býva vo farskom kostole, v prípade priaznivého počasia tento krát vonku v priestore farského dvora (ako to býva zvykom každý rok v júni).

8. Dnes je v našej farnosti Zbierka na katolícke masmédiá. Vyslovujeme vďaku za každý váš dar na tento cieľ.

9. Upozorňujeme na sv. omšu v sobotu ráno – v tlačenom Poverelle je chybne napísané o 6:30 – omša je o 7:00.

Čítať viac

7. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Zoslania Ducha Svätého prosíme rodiny Dobranskú, Demetrovú, Volovarovú. Zároveň vyslovujeme vďaku birmovancom a ich rodičom, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu Zoslania Ducha Svätého bude pri sv. omšiach v našej farnosti Zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať vopred za obety na tento cieľ.

3. Budúci týždeň Letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom sú modlitby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň.

4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.
Spovedať sa bude takto:
Farský kostol sv. Františka – v pondelok až piatok ráno 6:00 – 6:30 hod. a večer od 18:00 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v utorok a piatok od 17:15 do 18:00 hod.
Školská kaplnka na Rodinnej oblasti – vo štvrtok od 9:00 hod. spolu so žiakmi Cirkevnej školy.

5. V sobotu o 18:30 hod. bude v našom farskom kostole slávenie Vigílie Zoslania Ducha Svätého. Pozývame vás na túto sv. omšu vo väčšom počte modliť sa o dary Ducha Sv. pre každého z nás, ako aj celú našu farnosť.

6. Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. budú v Bazilike Narodenia Panny Márie primície novokňaza o. Juraja Tirpáka. Pozývame vás na túto slávnosť.

7. Budúcou nedeľou – slávnosťou Turíc sa končí Veľkonočné obdobie.

Čítať viac

6. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodičov birmovancov. Upratovanie bude v piatok po večernej sv. omši pred sobotnou birmovkou. Zároveň vyslovujeme vďaku rodičom prvoprijímajúcich detí, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od piatku nasledujúceho týždňa sa budeme modliť Deviatnik pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého.

3. V sobotu o 9:00 hod. bude v našom farskom kostole slávnosť udeľovania sviatosti birmovania. Predsedať tejto slávnosti bude o. arcibiskup Bernard Bober. Birmovanci sa budú môcť vyspovedať v piatok podvečer od 17:00 do 18:00 hod.
Rodičia, príbuzní a birmovní rodičia sa budú môcť vyspovedať v pondelok, utorok a stredu od 17:30 do 18:30 hod. Posledný nácvik birmovancov bude v piatok po večernej mládežníckej sv. omši.

4. Fatimská sobota (ruženec na 1. sobotu v mesiaci) bude z dôvodu birmovky len vo farskom kostole v sobotu večer o 18:00 hod. Po jej skončení o 18:30 hod. bude sv. omša.

5. V sobotu popoludní o 14:30 hod. pôjde autobus s pútnikmi od nášho farského kostola do Gaboltova na diecéznu duchovnú obnovu pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého.

6. Na budúcu nedeľu bude v kostoloch našej farnosti zbierka na pomoc opravy strechy kostola vo Veľkom Bereznom na Ukrajine. Veriacim z tejto farnosti budeme môcť prispieť po sv. omšiach, keď budeme vychádzať z kostola. Vopred Pán Boh zaplať za vašu štedrosť na tento cieľ.

Čítať viac

5. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 6. veľkonočnej nedeli prosíme rod. Božikovú, Ihnatovú a Šviderskú Bangovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.

3. V stredu pri detskej sv. omši budeme preberať tému 30. Na konci sveta, eschatológia – Mt 25,31-46. Zároveň povzbudzujeme deti, aby prichádzali každý deň na sv. omšu, sa pomodliť deviatnik ako aj bezprostredne sa pripraviť na prvé prijatie Eucharistie.

4. Na budúcu nedeľu o 10:00 hod. bude vo farskom kostole slávnosť Prvého sv. prijímania. V sobotu o 9:00 hod. pristúpia prvoprijímajúci k 1. sv. spovedi, a to v rámci kajúcej pobožnosti. Rodičov týchto detí a príbuzných prosíme, aby sa pred slávnosťou vyspovedali počas týždňa. Spovedať sa bude vo farskom kostole každý večer od 17:45 do 18:30 hod. Všimnite si tiež, že z dôvodu tejto slávnosti bude zmena časov sv. omší vo farskom kostole, ako aj na filiálkach.

5. V piatok po večernej sv. omši bude skúška birmovancov z otázok Katechizmu, ako aj nácvik na birmovku. Účasť všetkých birmovancov je nutná. V sobotu odchádza autobus s birmovancami na duchovnú obnovu do Vysokej nad Uhom o 7:45 hod. od nášho kostola.

6. V sobotu 1. 6. pôjde autobus s veriacimi nášho dekanátu do Gaboltova, kde bude modlitbová príprava – Deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Oznam o tejto akcii si pozrite na výveske a prosíme vás, aby ste sa zapísali na autobus. Zoznam bude položený vzadu na stolíku vo farskom kostole.

7. Veriaci z blízkej ukrajinskej farnosti Bereznyj, spolu s ich duchovným otcom, nás poprosili o zbierku na pomoc ich kostolu. Cez veľmi starú strechu im zateká do kostola a potrebujú ju opraviť – vymeniť. Keďže ich možnosti sú veľmi obmedzené, rímskokatolíkov je tam asi iba 2 percentá, a v tejto farnosti pracujú aj rehoľné sestry od nás zo Slovenska, poprosili nás o pomoc. Veriaci prídu k nám o dva týždne – v nedeľu 2. 6. na sv. omše a keď budeme odchádzať z kostola, môžeme im prispieť. Vopred Pán Boh zaplať za každý milodar.

Čítať viac

4. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. veľkonočnej nedeli prosíme chlapcov z Charity. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Od piatku nasledujúceho týždňa sa v našom farskom kostole pred každou večernou sv. omšou budeme modliť s prvoprijímajúcimi deťmi Deviatnik pred slávnosťou 1. sv. prijímania. Prosíme rodičov, aby prichádzali spolu s deťmi na túto duchovnú prípravu. Brožúrku Deviatnika dostanú deti v stredu večer na sv. omši.

3. V piatok po večernej sv. omši bude mládežnícka adorácia za účasti všetkých birmovancov. Zároveň oznamujeme, že skúška birmovancov z otázok Katechizmu bude v o dva týždne v piatok po večernej sv. omši.

4. Do pozornosti dávame, že nasledujúcu sobotu 18. 5. 2019 sa uskutoční Šiesta pútnická sobota vo Vysokej nad Uhom. Plagát a program púte si môžete pozrieť na výveske.

5. Oznamujeme, že 22. septembra tohto roku sa uskutoční v Bratislave tretí Národný pochod za život. Motto tohtoročného pochodu znie: Za najmenších z nás. O podrobnostiach a duchovnej príprave na túto udalosť vás budeme informovať postupne. Vzadu na stolíku sú malé letáčiky s obsahom Manifestu tejto udalosti, ktoré si môžete rozobrať. Je ich obmedzený počet, preto prosíme len jeden do rodiny.

6. Pozývame deti na detský letný tábor “TAKTIKA”, ktorý sa uskutoční 8. 7. – 13. 7. 2019 na Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť vzadu na stolíku. Cena tábora je 90 €. Vyplnenú prihlášku odovzdajte sestričkám najneskôr do 10. júna.

Čítať viac

3. Veľkonočný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú, Kopkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Budúca, 4. veľkončná nedeľa, nedeľa Dobrého Pastiera. Pri sv. omšiach bude zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Prosíme o štedrosť na tento cieľ zbierky. Zároveň je nasledujúci týždeň aj Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Osobitne sa budeme aj my modliť za kňazské a duchovné povolania – v utorok na filiálke Dlhé a vo štvrtok vo farskom kostole pri večernej adorácii.
 3. Detská sv. omša v stredu 8. mája nebude – tento týždeň však bude nácvik spevu na prvé sv. prijímanie vo štvrtok od 17:00 h do 18:00 h v katechetickej miestnosti.
 4. Ďalšia detská sv. omša bude v stredu večer 15. mája, kde preberieme tému: 29. Zoslanie Ducha Svätého – Jn 14,15-31, Sk 2,1-41.
 5. Taktiež povzbudzujeme deti, aby sa učili ostatné otázky (46-90), ktoré budeme skúšať v sobotu 18. mája o 9:30 hod.
 6. Pozývame deti na detský letný tábor “TAKTIKA”, ktorý sa uskutoční 8. 7. – 13. 7. 2019 na Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť vzadu vo farskom kostole na stolíku. Cena tábora je 90 €. Vyplnenú prihlášku odovzdajte sestričkám najneskôr do 10. júna.
 7. Vo štvrtok nebude ranná sv. omša, ale z dôvodu kňazských rekolekcií sa prekladá na 9:00 hod. dopoludnia.

Čítať viac

2. Veľkonočný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. veľkonočnej nedeli prosíme rodiny Dargajovú, Katicovú, Horosovú, Mitrovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15:00 bude modlitba Korunky Božieho milosrdenstva pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou vo farskom kostole, ako aj v kostole na filiálke Dlhé. Zároveň ten, kto si dnes nábožne uctí pri verejnom vystavení obraz Božieho milosrdenstva v kostole a splní predpísané podmienky, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Dnes bude sv. ruženec o 14:30.
 3. Od stredy – 1. mája sa posúva čas večerných sv. omší vo farskom kostole! Počas týždňa z 18:00 na 18:30 hod. Zároveň sa budeme modliť vo farskom kostole i na filiálke Dlhé Májovú pobožnosť večer o 18:25 hod.
 4. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci máj. Spovedať sa bude pol hodinu pred sv. omšami.
  Filiálka Dlhé – v utorok od 17:30 do sv. omše a v piatok od 17:15 do 18.00 hod.
  Filiálka Rodinná oblasť – vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. v škole (spolu so žiakmi).
 5. Detská sv. omša v tomto týždni bude štvrtok večer o 18:30 hod.
 6. V nasledujúcom týždni od piatku do nedele budú v našej farnosti prítomné relikvie Troch svätých košických mučeníkov. Vo farskom kostole ich slávnostne privítame v piatok o 13:00 hod. a zotrvajú tu do večera. Počas celého popoludnia bude otvorený kostol a môžeme si ich uctiť a modliť sa pri nich. O 15:00 hod. bude modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. sobotu ráno budú odnesené na filiálku Dlhé a zotrvajú tam dopoludnia. V nedeľu sa prenesú pred sv. omšou do školskej kaplnky. Na všetkých miestach budú v prítomnosti relikvií spoločné modlitby a sv. omša. Pozývame vás, nájdite si čas na tieto vzácne chvíle.

Čítať viac