12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 13. cezročnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú, Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Blíži sa koniec školského roka. Pozývame školopovinné deti a mládež, aby sa v tomto týždni pred sv. omšami vyspovedali. V piatok pri večerných sv. omšiach vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé, bude Te Deum – poďakovanie Pánu Bohu za všetky dary, ktoré sme dostali v tomto školskom roku. Pozývame na túto sv. omšu všetkých žiakov a študentov.

3. Pripomíname, že v sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú vo farskom kostole o 8:00 a 9:30 hod. a večer o 18:30 hod. O 11:00 hod. sv. omša nebude!!! Na filiálkach budú sv. omše tak, ako v nedeľu.

4. Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. bude na filiálke Dlhé odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Ľuboš Lipka, farár v Ondavských Matiašovciach. Pozývame vás na túto slávnosť. Z tohto dôvodu nebude v nedeľu o 11:00 hod. sv. omša vo farskom kostole.

5. V piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod. sa bude spovedať pred odpustovou slávnosťou na Dlhom. Môžeme to využiť a tak získať úplné odpustky, ktoré sú spojené s touto slávnosťou.

6. Spoločenstvo Modlitby Matiek vás srdečne pozýva na trojdnie, ktoré sa uskutoční od 28. – 30. 6. V piatok po omši o 19:30, v sobotu po omši o 10:30 a v nedeľu po sv. ruženci o 14:30.

7. Do vašej pozornosti dávame, že dekrétom o. arcibiskupa Bernarda Bobera k 1. júlu odchádza z našej farnosti p. kaplán Mathias Gočik a prichádza p. kaplán Michal Bodnár, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Košice – Krásna. Rozlúčka s p. kaplánom Mathiasom bude na budúcu nedeľu – vo farskom kostole pri sv. omši ráno o 8:00 hod. a tiež na filiálke Dlhé pri odpustovej sv. omši. V školskej kaplnke v sobotu pri sv. omši o 11.00 hod. Ďakujeme p. kaplánovi za trojročné pastoračné pôsobenie, ako aj bratské kňazské spoločenstvo a vyprosujeme mu potrebné milosti pre službu a ďalšie pôsobenie v Univerzitnom pastoračnom centre Košice.