8. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. pôstnej nedeli prosíme rodiny Čečkovú, Eliašovú, Ocilkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Na opravu strechy darovali bohuznámi 40,-€. Štedrý darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  3. V tomto týždni nebude Biblické stretnutie a nebude ani miništrantské stretnutie
  4. utorok (na konci fašiangov) bude v našom farskom kostole celodenná Zmierna poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Začne po rannej sv. omši. Kto sa zúčastní tejto poklony a zotrvá v modlitbe aspoň pol hodiny, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Prosíme vás, aby ste sa zapísali po jednotlivých hodinách do poradia poklony. Vzadu vo farskom kostole na stolíku je k tomu papier.
  5. stredu je Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi. Zároveň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (môžeme sa najesť len raz za deň dosýta, okrem toho dva krát za deň niečo menšie zajesť). Popolec budeme udeľovať pri všetkých sv. omšiach. Stredou sa začína 40-dňové pôstne obdobie.
  6. Vo štvrtok budú dekanátne kňazské rekolekcie v našom farskom kostole. Z tohto dôvodu ranná sv. omša o 6:30 nebude! Úmysel bude odslúžený na rekolekčnej sv. omši o 9:00 hod.
  7. Sv. omša za účastí detí v stredu nebude (z dôvodu Popolcovej stredy) a presúva sa na štvrtok večer!
  8. Na budúcu nedeľu (1. Pôstnu) bude zbierka na Charitu.
  9. Pripomíname, že od budúcej nedele budú v našom farskom kostole Pôstne kázne. Začínajú sa v nedeľu o 14:30 hod., po kázni bude Krížová cesta. Kazateľom bude vdp. Ján Dudič, špirituál Kňazského seminára v Košiciach.
  10. Pozývame všetkých mladých od 15 rokov na duchovno-formačný víkend, ktorý bude od 22. do 24. marca v Lipanoch. Viac info a prihlasovanie v sakristii, alebo u p. kaplána Patrika. Cena: 20€