1. pôstny týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. pôstnej nedeli prosíme rodiny Strmeňovú, Fialovú, Martonovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Na potreby kostola darovali Bohu známi manželia 50,-€ a z krstu u Janočkových 50,-€. Štedrým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.
  4. Vo štvrtok o 15:30 hod. bude stretnutie miništrantov.
  5. V nasledujúcom týždni budú jarné kántrové dni – v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie, a na sviatosť zmierenia a skutky lásky k blížnemu. Záväzný je jeden deň.
  6. Do pozornosti dávame, že nasledujúcu sobotu o 10:00 hod. bude v košickej katedrále slávnostná sv. omša pri príležitosti životných jubileí o. kardinála Jozefa Tomka (95 rokov) a o. em. arcibiskupa Alojza Tkáča (85 rokov). Pozvaní na slávenie sú kňazi, ako aj veriaci z farností.
  7. Počas celého pôstneho obdobia bude vzadu na stolíku vo farskom kostole položená pokladnička s názvom Veľkonočný dar. Ide o zbierku pre rodiny z našej farnosti, ktoré sú v núdzi. Vyslovujeme už teraz vďačnosť všetkým darcom na tento úmysel.
  8. Veriaci z filiálky Čižatice (farnosť Kecerovce) spolu s ich duch. otcom sa na nás obrátili s prosbou o zbierku na stavbu ich kostola. Prídu budúcu nedeľu (17. 3.) a budú prítomní na sv. omšiach. Po sv. omšiach im budeme môcť prispieť na tento cieľ, keď budeme vychádzať z kostola. Vďaka už vopred za všetky dary.
  9. Prosíme animátorov skupiniek birmovancov na poradu, ktorá bude vo štvrtok po večernej sv. omši.