7. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 8. cezročnej nedeli prosíme rodiny Molekovú, Švec-Bilú, Pelačíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový a zároveň pred začiatkom Veľkého Pôstu. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol sv. Františka – každý deň ráno od 6:00 do 6:30 a večer od 17:15 do 18:00 hod.
  Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
  Rodinná oblasť – školská kaplnka – v stredu od 9:00 hod., spolu so žiakmi CSŠ.
 3. utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie
 4. V sobotu budeme sláviť Fatimskú sobotu tak, ako je zvykom vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.
 5. V sobotu dopoludnia o 9:30 hod. bude vo farskom kostole katechéza prvpoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 6. Snúbenci, ktorí sa pripravujú na sobáš, budú mať v sobotu dopoludnia o 9:30 hod. v katechetickej miestnosti druhý blok sobášnych náuk s kňazom (témy: Viera, sviatosti morálka).