3. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú, Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do Katechetickej miestnosti.
 3. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie o 15:30 hod.
 4. Nasledujúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol ponedelok – piatok: ráno od 6:00 do 6:30 a večer od 17:15 do 18:00.
  Filiálka Dlhé utorok od 17:15 do 18:00 a v piatok od 17:15 do 18:00.
  Rodinná oblasť – školská kaplnka: vo štvrtok dopoludnia od 9:00 spolu so žiakmi školy.
 5. Na prvý piatok v mesiaci bude vo farskom kostole od 15:00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. Adorácia začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás k tejto piatkovej modlitbe.
 6. Prvá sobota v mesiaci bude tentoraz slávená v deň sviatku Obetovania Pána. Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé, bude sv. omša o 8:00 hod. ráno. Začne sa modlitbou posvätného ruženca. Pri sv. omšiach budú požehnávané tzv. hromničné sviece, ktoré si prineste so sebou. Veriacich z Rodinnej oblasti pozývame v sobotu na sv. omšu na filiálku Dlhé.
 7. Každoročná fašiangová Farská veselica sa uskutoční 23. februára (sobota), tentoraz v priestoroch ZŠ Lúčna. Od budúcej nedele sa budú v sakristii predávať lístky v cene 15€ na osobu. Pozývame vás.
 8. Počas tohtoročného pôstu budú v našom farskom kostole pôstne kázne, a to v jednotlivé pôstne nedele. Pôstnym kazateľom bude dp. Ján Dudič, špirituál z Kňazského seminára v Košiciach.