31. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny Alžovú, Polaščíkovú, Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary.
 3. Dni nasledujúceho týždňa až do štvrtku sú dňami tzv. dušičkovej oktávy. Každý deň môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci za predpokladu, že v stave posväcujúcej milosti pristúpime k sv. prijímaniu a pomodlíme sa na cintoríne za ich spásu, ako aj Na úmysel sv. Otca. Povzbudzujeme vás k tejto duchovnej pomoci dušiam v očistci.
 4. V stredu bude sv. omša za účastí detí – téma: 6. Mojžiš a 10 Egyptských rán.
 5. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.
 6. Pozývame na Godzone turné, ktoré bude v rámci týždňa cirkvi pre mládež, v utorok 13. 11. v Košiciach. Hlavný program sa začína o 18:00 večer v hale Cassosport a je zadarmo. Prihlásiť na autobus sa ešte dá na tomto odkaze.
 7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Lukáš BAK a Andrea KLEMBAROVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb