32. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 33.cezročnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovú, Mudrákovú, Rákocyovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch našej arcidiecézy Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Jej výťažok je venovaný rôznym charitatívnym dielam na území košického arcibiskupstva. Pán Boh zaplať vopred za obety na tento cieľ.
  3. Dňa 23. – 24. 11. sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov 7. ročníka na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ul. vo Vranove n/T. Pozývame žiakov zo ZŠ Lúčna, Bernolákova, Juh a CZŠ. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť po školách alebo vzadu na stolíku vo farskom kostole.
  4. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.