24. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme chlapcov z Charity. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary. Pozývame vás.

 3. V nasledujúcom týždni budú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Vo farskom kostole sv. Františka, ako aj na filiálke Dlhé, bude požehnanie plodov tohtoročnej úrody v stredu pri večerných sv. omšiach. Prosíme, aby ste symbolicky priniesli zo svojej úrody a uložili tieto plody pred oltár.

 4. V stredu po večernej sv. omši vo farskom kostole pozývame učiteľov náboženstva – katechétov na stretnutie, ktoré bude v priestoroch fary.

 5. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole zbierka na opravu strechy farskej budovy. Prosíme o štedrosť na tento cieľ.

 6. Do pozornosti dávame, že žiaci 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem ísť na birmovku, si môžu zobrať prihlášku (je vzadu na stolíku) a vyplnenú ju priniesť najneskôr do konca septembra. Rovnako prosíme rodičov detí 3. ročníka ZŠ, ktorí si ešte nevzali prihlášky na prvé sv. prijímanie, aby tak urobili čo najskôr a vyplnené priniesli do farskej kancelárie do konca týždňa.

 7. Pozývame miništrantov (aj nových), na miništrantské stretko, každý štvrtok o 15:30 – 16:30 na fare.

 8. Členom Spolku sv. Vojtecha dávame do pozornosti, že došli podielové knihy, kalendáre a CD na nový rok. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po sv. omši. Cena 5,-€.
 9. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Michal BARNA a Andrea ČAKYOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Tomáš ŠIMČÁK a Veronika TKÁČOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Michal ŠVEC a Jaroslava REBYOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Ivan KOVAĽ a Markéta FRONTOVÁ: ohalsujú sa druhýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb