25. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme Božíkovu, Ihnatovu, Švidersku. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

 2. Zbierka na Rádio Lumen činila spolu 622,19 € (farský kostol 468,29 €, filiálka Dlhé 113,90 a filiálka Rodinná Oblasť 40 €). Vyslovujeme vám vďaku.

 3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary. Pozývame vás.

 4. Vo štvrtok večer o 18:30 bude v našom farskom kostole celebrovať sv. omšu páter Róbert Balek, verbistamisionár v Rusku na ostrove Sachalin. Pri sv. omši bude mať misijnú kázeň a po nej vám ponúkne svoju knihu príbehov z Ruska. Takto budeme môcť podporiť jeho misiu. Po sv. omši bude mať zároveň misijnú prezentáciu o Rusku. Pozývame vás na toto stretnutie s misionárom.

 5. Zástupcovia pôvodných obyvateľov obce Dobrá vás pozývajú na odpustovú slávnosť ku cti sv. Františka z Assisi, ktorá bude budúcu nedeľu 30. septembra v rekreačnej oblasti Dobrá v Dobranskej zátoke. Svätá omša tam bude o 11:00 hod.

 6. Do pozornosti dávame snúbencom, že v piatok o 17:00 hod. bude v Katechetickej miestnosti fary sobášna náuka s psychologičkou.

 7. Žiaci 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem ísť na birmovku, si môžu zobrať prihlášku (je vzadu na stolíku) a vyplnenú ju priniesť najneskôr do konca septembra. Rovnako prosíme rodičov detí 3. ročníka ZŠ, ktorí si ešte nevzali prihlášky na prvé sv. prijímanie, aby tak urobili čo najskôr.

 8. Pozývame miništrantov (aj nových), na miništrantské stretko, každý štvrtok o 15:30 – 16:30 na fare.

 9. Členom Spolku sv. Vojtecha dávame do pozornosti, že došli podielové knihy, kalendáre a CD na nový rok. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po sv. omši. Cena 5€.
 10. Od piatku večera sa budeme modliť Deviatnik k úcte sv. Františka pred odpustom. Modliť sa ho budeme denne o 18:25 večer pred sv. omšou. Odpustová slávnosť bude v našom kostole o dva týždne, v nedeľu 7. 10. 
  V sobotu večer o bude celebrantom sv. omše prof. Peter Zubko, cirkevný historik, v nedeľu bude slávnostnú sv. omšu celebrovať Mgr. Peter Ceľuch, špirituál kňazského seminára v Košiciach. 

 11. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Ivan KOVAĽ a Markéta FRONTOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát
  Igor SOPKO a Zuzana STAVAROVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb