26. cezročný týždeň

Program odpustovej slávnosti TU

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 27. cezročnej nedeli prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  V pondelok dopoludnia od 9:00 hod. bude (ako býva zvykom) veľké upratovanie farského kostola pred odpustom. Prosíme vás, ktorí môžete prísť, aby ste prišli pomôcť (najmä mladší, ktorí budete doma).

3. Sv. omša s deťmi sa v nasledujúcom týždni prekladá zo stredy na utorok večer, kvôli sláveniu titulu nášho farského kostola.

4. Od nedele začína mesiac október, kedy sa budeme modliť pol hodiny pred večernou sv. omšou spoločne modlitbu sv. ruženca.

5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Nakoľko boli misie a mnohí ste vyspovedaní, naši kňazi budú spovedať pred odpustom ešte tých, ktorí neboli. Vo farskom kostole každý deň pol hodinu pred sv. omšou ráno a večer,  na filiálke Dlhé v piatok od 17:30 do 18:00 hod., na Rodinnej oblasti vo štvrtok dopoludnia v škole.

6.  V sobotu nebude ranná sv. omša vo farskom kostole. Modlitbu Fatimskej soboty sa pomodlíme večer o 17:00. Úmysly sobotných sv. omší budú presunuté všetky tri na večernú sv. omšu.

7.  Na budúcu nedeľu nebude večerná sv. omša vo farskom kostole kvôli Odpustovej slávnosti ku cti sv. Františka z Assisi. Tiež je upravený čas ostatných sv. omší. Rovnako si všimnite, že nedeľná sv. omša na Rodinnej oblasti bude kvôli odpustu už v sobotu o 17:00 a na Dlhom v nedeľu ráno už o 8:00 hod, a nie ako zvyčajne.

Čítať viac

25. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 26. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka na Rádio Lumen činila v našej farnosti spolu 716,22,- € . Z toho farský kostol 550,82 , filialka Dlhé 105,40 a filiálka Rodinná oblasť 60,-. Pán Boh zaplať za milodary.

3. Od piatku 29.9. sa budeme modliť 5 min. pred sv. omšou Deviatnik pred odpustovou slávnosťou sv. Františka z Assisi. Odpustová slávnosť bude 8. októbra. Program odpustu a bližšie informácie budú zverejnené budúcu nedeľu.

4. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Martin HRIC a Silvia PAĽKOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Bc. Roderik SESTRIENKA a Jana PAĽUŠOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát

Róbert ŠTEFANKO a Monika BAŠKOVSKÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Matúš FRICKÝ a Marta LEŠKOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Ing. Pavol MUDRÁK a Mgr. Marianna POPOVIČOVÁ: ohlasujú sa tretíkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

24. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 25. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Fignikovú a Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotujesenné kántrové dni. Ich obsahom je Poďakovanie za tohtoročnú úrodu. Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé budeme mať túto ďakovnú sv. omšu za úrodu v piatok večer. Prosíme, aby ste priniesli na sv. omšu (ako je zvykom každý rok) plody tohtoročnej úrody.

3. Prosíme pútnikov, ktorí sa nahlásili na púť do Fatimy, aby v nasledujúcom týždni priniesli doplatok sumy k zálohe, ktorú už odovzdali.

4. V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie kurátorov na fare. Program stretnutia – príprava misií.

5. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti.

Čítať viac

23. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 24. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu 13.9. bude 82. výročie prijatia modlitby Korunky Božieho milosrdenstva sv. sestrou Faustínou. Pred začiatkom večernej sv. omše vo farskom kostole sa spoločne pomodlíme Korunku B. milosrdenstva.

3. V piatok bude cirkevný a zároveň štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie, preto sv. omše v našej farnosti budú tak, ako v nedeľu.

4. V sobotu od 9:00 bude v katechetickej miestnosti druhý blok sobášnych náuk (sviatosti, morálka, osobné povolanie k manželstvu).

5. Prosíme znova, aby si rodičia prvoprijímajúcich detí vyzdvihli počas týždňa prihlášky na Prvé sväté prijímanie (tretiaci) a zároveň noví birmovanci (deviataci) prihlášky na birmovku. Vyplnené prihlášky prosíme priniesť najneskôr do 24. septembra do kancelárie fary.

6. Na budúcu nedeľu bude pri všetkých sv. omšiach Zbierka na Rádio Lumen.

7. Blížia sa misie v našej farnosti (24.9. – 1.10.2017). Budeme sa modliť po každej sv. omši modlitbu za misie, ktorú ste dostali do lavíc. Prosíme zároveň o pomoc pri väčšom upratovaní rotundy a kostola na najbližšiu sobotu dopoludnia od 9:00. Program misií si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Čítať viac

Milostivý čas misií

Program misií TU

Milí bratia a sestry,

Po takmer 10 rokoch budú v našej farnosti opäť Ľudové misie. Naposledy sa uskutočnili v roku 2008, a možno si na nich ešte viacerí spomínate. Myslím si však, že pre tie najmladšie generácie je pojem misií asi niečim neznámym, preto je dobré, že ich budeme mať možnosť znova prežiť.

Už onedlho k nám zavítajú pátri misionári z rehole kapucínov, ktorí budú viesť sväté misie počas týždňa od 24. septembra do 1.októbra. Sväté misie konáme v tomto roku aj preto, lebo pre našu farnosť je rok 2017 veľmi významný. Oslávili sme v ňom 25 rokov od založenia farnosti, 20 rokov od chvíle konsekrácie nášho farského kostola, ako aj 25 výročie založenia naše Cirkevnej školy sv. Dominika Savia. Myslím, že tieto momenty, ale predovšetkým potreba nás všetkých obnoviť svoj vzťah s Bohom, sú určujúce preto, aby sa misie uskutočnili. Veľmi sa teším, že spolu s vami privítame misionárov – ohlasovateľov Božieho slova.

Čo sú teda misie?

Je to mimoriadne Božie pôsobenie vo farnosti. Je to vlastne týždeň duchovných cvičení pre nás všetkých. Misionári nám priblížia a sprítomnia Boha a jeho pôsobenie rôznym spôsobom, či už prostredníctvom kázní, katechéz, slávenia sv. omší, spovedania, ale aj  stretnutí s veriacimi v kostole, v školách, pri návšteve chorých atď. Ide o týždeň intenzívnej modlitby a kontaktu s Bohom. Dostáva sa nám veľká milosť od Boha, aby sme sa hlbšie zamysleli nad svojim životom a jeho cieľom.

Každý deň misií je zameraný na konkrétnu tému a má svoj program. Misijné aktivity pritom nechcú zachytiť iba ľudí, ktorí chodia do kostola pravidelne, ale aj tých, ktorí sú možno v tejto chvíli vzdialení od Boha, či od praktického života svojej viery. Preto pozývame na misie každého osobitne, katolíkov, nekatolíkov, ale aj hľadajúcich zmysel života.

Chcem sa ako váš farár obrátiť, bratia a sestry, na každého z vás a pozvať vás na tieto naše ľudové misie. Program je stanovený tak, aby ste sa mohli zúčastniť všetci; tí, ktorí ste doma, ale aj vy, ktorí pracujete. Postavili sme pekné chrámy v našej farnosti, no nezabúdajme na slová apoštola Pavla: „Bratia, vy ste Božia stavba.“(1Kor, 3-9) Obnovme si v tomto čase milosti naše vlastné chrámy Ducha Svätého, naše duše. Chcem vás tiež poprosiť, aby sme už teraz cez svoje modlitby vyprosili veľké ovocie týchto misií. Modlime sa za misionárov, ale aj za seba samých. Zvlášť prosím o modlitby a obety starších a chorých.

Prajem nám všetkým, aby sme si otvorili srdce pre Ježiša. Nech budú tieto misie novým podnetom pre náš vzťah s Bohom i s blížnymi.

V modlitbe s vami spojení vaši duchovní otcovia

Čítať viac

22. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V pondelok začína nový školský rok. Slávnostná sv. omša pre žiakov a učiteľov, spojená s Veni Sancte – prosbou o dary Ducha Svätého, bude v našom farskom kostolestredu večer (v rámci sv. omše s deťmi). Pozývame všetkých študentov, aby si prišli vyprosiť potrebné milosti do školských povinností. Zároveň ich povzbudzujeme, aby sa na začiatku školského roka vyspovedali. Spovedanie žiakov bude v stredu pred večernou od 17:45 hod.

3. Do pozornosti dávame prebiehajúcu Duchovnú obnovu v Bazilike, a to v rámci Deviatnika pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie. Každý večer o 18:30 hod. sa tam slávia sv. omše. Podrobný program tejto obnovy si môžete prečítať tu.

4. Na budúcu nedeľu nebude v našom farskom kostole sv. omša o 11:00 hod., keďže o 10:30 hod. bude slávnostná odpustová sv. omša ku cti Narodenia Panny Márie v Bazilike, ktorú bude celebrovať košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Z tohto dôvodu bude preložený čas sv. omše v nedeľu aj na Rodinnej oblasti na 8:00 hod. Program odpustu v Bazilike si môžete pozrieť na tomto odkaze.

5. Tak, ako každý rok, aj teraz pôjdeme pešou púťou na nedeľný odpust do Baziliky. Odchod pútnikov bude v nedeľu dopoludnia o 9:15 hod. od nášho farského kostola. Srdečne vás pozývame na toto putovanie, ktoré je prejavom našej viery, obety a lásky k Bohu a Panne Márii.

6. Vo farskom kostole bude na prvú nedeľu v tomto mesiaci popoludní o 14:30 adorácia s odprosujúcou modlitbou. Na filiálke Dlhé to bude po sv. omši.

7. V stredu po sv. omši bude možné si vyzdvihnúť prihlášky na Prvé sväté prijímanie (tretiaci) a birmovku (deviataci).

Čítať viac

21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 22. cezročnej nedeli prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme takto:

  • Farský kostol sv. Františka – pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 hod. a večer od 18:00 do 18:30 hod.
  • Filiálny kostol Dlhé – V piatok od 17:00 do 18:00 hod.

3. Adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej bude na Prvý piatok od 15:00 hod. vo farskom kostole. Začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

4. Prvá sobota v mesiaci september– Fatimská sa bude sláviť ako zvyčajne v sobotu ráno pred sv. omšami vo farskom aj filiálnom kostole.

5. Znova dávame do pozornosti, že v sakristii farského kostola si môžete zakúpiť knihu o našej farnosti, ktorá vyšla z príležitosti 25 výročia jej vzniku a 20 výročia konsekrácie nášho farského kostola. Kniha stojí 10,-€.

Čítať viac

20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Srdečne vás pozývame na 5. Farský deň, ktorý sa uskutoční v sobotu od 15:30 hod. Pripravené je, tak ako každý rok, posedenie pre všetkých, farský guľáš, občerstvenie, súťaže a program pre všetky generácie, veľa atrakcií pre deti atď. Príďte všetci, aby sme sa aj takýmto spôsobom poďakovali za 25 rokov života našej farnosti. Zároveň vás prosíme, aby ste, ak môžte, farský deň podporili aj svojimi finančnými obetami. Krabička na tento účel je vzadu v kostole.

3. V sobotu (kvôli farskému dňu) NEBUDE večerná sv. omša a sľúbený úmysel bude odslúžený v nedeľu pri sv. omši o 6:30. Vďaka  za pochopenie.

4. K výročiam farnosti a kostola bola vydaná aj kniha, ktorá mapuje 25 rokov nášho života cez fotografie a text. Môžete si ju kúpiť v sakristii farského kostola – stojí 10,- €. Boli by sme radi, keby sa dostala do každej rodiny.

5. Nakoľko posledný augustový týždeň sú ešte voľné dni pre úmysly sv. omší, prosíme vás, ktorí chcete dať na sv. omšu, aby ste tak urobili počas nasledujúceho týždňa v sakristii.

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V pondelok a stredu pred večernými sv. omšami od 18:00 hod. vo farskom kostole sa bude spovedať pred slávnosťou Výročia konsekrácie kostola.

3. V utorok 15. augusta budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Vo farskom kostole bude okrem rannej a večernej sv. omše aj sv. omša o 16:30 hod., na filiálkach budú sv. omše takto: R. Oblasť o 17:00 hod., Dlhé o 18:00 hod.

4. Vo štvrtok 17. augusta budeme sláviť v našom farskom kostole sv. Františka z Assisi jeho okrúhle 20. výročie konsekrácie, ako aj 25. výročie vzniku našej farnosti. Hlavným celebrantom bude náš košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Sv. omša bude o 18:30 hod. Srdečne vás všetkých, bratia a sestry, pozývame na toto slávenie, keďže pre nás je to liturgickým stupňom slávnosť. Nechajme v tento večer ostatné práce a starosti a príďme sa spolu poďakovať za veľké Božie dobrodenia, ktoré sme dostali za tento čas existencie našej farnosti, ako aj kostola. Ranná sv. omša vo štvrtok nebude!

Čítať viac