31. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Klapákovú, Josipčukovú a Kopkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli. 

2. Zbierka na Misie činila v našej farnosti spolu 1586,84 € (farský kostol – 1257,64 €, filiálka Dlhé 329,20 €). Vyslovujeme vďaku všetkým darcom.

3. V pondelok (na slávnosť Všetkých svätých) budú sv. omše ako v nedeľu. V utorok (Spomienka na všetkých zosnulých) bude vo farskom kostole sv. omša navyše o 16:30 (oproti bežnému dňu). Na filiálke Dlhé v utorok dve sv. omše (16:30 a 18:00).

4. Od pondelka (1.11.) bude náš okres v čiernej farbe Covid automatu. Znamená to zníženie počtov veriacich na sv. omšiach. Sv. omša očkovaní max. 100 ľudí, sv. omša neočkovaní – 1 človek na 25 m2, sv. omša O-T-P – 1 človek na 15 m2. V programe je napísaná skratka, ktorá sv. omša je pre ktorú skupinu. Prosíme, aby ste to rešpektovali, keďže v takom prípade aj na sv. omšu pre neočkovaných vojde počet, ktorý je stanovený podľa m2.  

5. Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne na Dlhom v pondelok popoludní o 13:30 hod. pri kríži (tentokrát nie v Dome smútku) Nezabudnime, že počas dušičkovej oktávy môžeme získať svojimi dennými  modlitbami na cintoríne a sv. prijímaním úplné odpustky pre duše v očistci.

6. Spovedanie chorých bude na 1. piatok dopoludnia. Adorácia vo farskom kostole od 15:00 hod. 

7. Dnes (31. 10.) o 14:00 vás pozývame na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorá sa uskutoční nie v kostole, ale na farskom dvore. Pozývame zvlášť deti. Mesiac október zakončíme  spoločnou modlitbou, ktorú nielen duchovne, ale aj fyzicky pošleme k nebesiam v podobe sv. ruženca vytvoreného z balónov.