8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 9. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám birmovancov, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol – v pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami.

Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rod. oblasti, keďže vo štvrtok bude prikázaný sviatok a na R.O. sa nebude spovedať).

3. Vo štvrtok je Prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi. Sv. omša v stredu večer je s platnosťou zo slávnosti Božieho Tela.

Eucharistická procesia ulicami nášho mesta bude v deň sviatku. Začne sa o 16:00 hod. v gr.-kat. chráme Božieho Tela v meste, a skončí sa v našom farskom kostole sv. Františka. Srdečne vás všetkých na túto procesiu pozývame. Pri tejto slávnosti môžeme získať plnomocné odpustky pri splnení podmienok (byť v stave posväcujúcej milosti, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca).

4. Od štvrtku začneme na filiálke Dlhé duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie modlitbou Deviatnika. Budeme sa ho modliť každý deň pred sv. omšami, resp. o 18:00 hod.(aj keď sv. omša nebude). V nedeľu bude modlitba Deviatnika po sv. omši.

5. Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej. Začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

6. V sobotu bude prvá sobota v mesiaci (fatimská). Spoločná modlitba sv. ruženca začne ako zvyčajne pred rannými sv. omšami vo farskom kostole, ako na filiálke Dlhé.