9. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 10. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Darcovia na kostolné potreby: Novomanželia Martina a Dominik 50,-€; Novomanželia Ján a Janka 200,-€; bohuznáma 40,-€; bohuznáma rodina 150,-€; Z birmovky rodičia birmovancov 200,-€ a bohuznáma 20,-€. Úprimné PBZ. Naše rehoľné sestry cez obč. združenie NODAM tiež ďakujú rodičom birmovancov za štedrý príspevok pre prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

4. V piatok bude slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Kto sa zúčastní na sv. omši a v rámci nej na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky. Vyžaduje sa byť v stave posväcujúcej milosti (spoveď), ísť na sv. prijímanie, Vyznanie viery a modlitba Na úmysel Sv. Otca, ako aj vzbudenie si úmyslu k získaniu odpustkov.

5. V piatok popoludní od 17:00 hod. do 18:00 hod. sa bude spovedať na Dlhom pred odpustovou slávnosťou. Kto chce byť v stave milosti posväcujúcej, má možnosť sa vyspovedať a získať tak odpustky.

6. V sobotu budeme sláviť deň titulu kostola – slávnosť Nepoškvrneného Srdca P. Márie na filiálke Dlhé. Slávnostná sv. omša bude o 10:00 hod. dopoludnia.

7. Odpustová slávnosť na filiálke Dlhé bude na budúcu nedeľu o 10:30 hod. Slávnostným celebrantom bude dp. Štefan Kaňuk, školský kaplán v Prešove. Srdečne vás pozývame na túto slávnosť.

8. Kvôli odpustu na Dlhom nebude budúcu nedeľu sv. omša o 11:00 hod. vo farskom Kostole sv. Františka. Všimnite si to. Zároveň na filiálke Rodinná oblasť bude v nedeľu zmenený čas sv. omše – už o 8:00 hod.