Značka: covid19

Zbierka na kostolné potreby

Bratia a sestry,
nakoľko trvá stav, že sv. omše sa verejne neslúžili, resp. sa od utorka slúžia s obmedzeniami a nevieme, dokedy tento stav potrvá, chceme vás poprosiť o finančnú podporu pre náš farský kostol.
Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie energií, ako aj prác, spojených s novou príjazdovou cestou v okolí kostola a fary, ktoré boli v týchto dňoch ukončené.

Chceme sa už vopred poďakovať za každý váš dar a obetu. Myslime na seba navzájom v modlitbe a pri slávení Eucharistie.

IBAN: SK15 0200 0000 0030 3648 5058

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Oznamy v súvislosti so súčasnou situáciou

Bratia a sestry,
Rozhodnutím vlády SR sú od štvrtka 15. októbra 2020 až do odvolania kostoly zatvorené. Dovolené sú však naďalej bohoslužby s počtom maximálne 6 osôb, vrátane kňaza. Príčinou je súčasná situácia spojená so šírením koronavírusu. Toto rozhodnutie znamená nasledovné:

 1. V našom farskom kostole budú sv. omše v pondelok až sobotu, vždy ráno o 7:00 hod. a večer o 17:00 hod. Odslúžime pri nich úmysly tak, ako sú v poradí na každý deň ráno a večer. Na sv. omši sa môžu zúčastniť len veriaci z rodiny, na ktorej úmysel sa slávi daná sv. omša, maximálne však traja. Pred sv. omšou môžu čakať v zádverí bočného vchodu. Toto však neplatí pre nedeľné sv. omše, na ktorých sa okrem kňaza zúčastní len nutná asistencia.
 2. V nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť len jednu sv. omšu – o 8:30 hod. Všetky úmysly sv. omší, zapísaných na nedele však tiež odslúžime. Sv. omša bude vysielaná na FB stránke farnosti.
 3. Sv. omše odporúčame sledovať aj prostredníctvom ďalších médií.
 4. Vysluhovanie sviatostí je naďalej dovolené – týka sa to krstov, sobášov a tiež pohrebu. Na ich vysluhovaní sa však môže zúčastniť len obmedzený počet veriacich – 1 človek na 15 metrov štvorcových.
 5. Prípadné vyslúženie sv. zmierenia (sv. spovede), ako aj podanie sv. prijímania si môžete dohodnúť s kňazom telefonicky, resp. cez zvonček (hlásnik) ktorý je pri poštovej schránke.
 6. Pri vysluhovaní sviatostí sú kňaz, ako aj veriaci, povinní dodržať všetky platné epidemiologické a hygienické nariadenia. Za nedodržanie nesie zodpovednosť daná osoba. Dôrazne však pripomíname, že ak by niekto vedel, že je pozitívny na COVID 19, resp. by mal vedomosť, že sa predtým stretol s niekým nakazeným, alebo čaká na výsledok testu, nech v tom čase nežiada kňaza o spoveď, ani o podanie sv. prijímania. Predíde sa tak možným komplikáciám, či napr. karanténe kňazov farnosti (čo sa už stalo v niektorých farnostiach)!
 7. Farské sv. omše pre birmovancov a mládež, sv. omše za účasti detí, ako aj farské katechézy budú pokračovať po ukončení zákazu hromadných podujatí.
 8. Naďalej budeme mať otvorený bočný vchod farského kostola na súkromnú adoráciu. Vnútri v zádverí nech je v danej chvíli len jedna osoba. Takto sa môžete vystriedať na modlitbu postupne počas dňa.
 9. Kancelária farského úradu bude fungovať v pondelok, stredu a piatok od 16:00 do 17:00 hod. V prípade, že budete potrebovať nahlásiť pohreb, krst, či zaopatrovanie chorého aj v iné dni, než budú úradné hodiny, môžete nám kedykoľvek zazvoniť na zvonček – hlásnik, ktorý je pri bočnom vstupe do kostola (fary), vedľa poštovej schránky.

Zostávame s vami spojení v modlitbe aj v tejto ťažkej dobe. Vaši duchovní otcovia – Štefan, Patrik a Michal

Čítať viac

Program bohoslužieb na sobotu a nedeľu a opatrenia pri sv. omšiach

Bratia a sestry,
v súvislosti s núdzovým stavom, ktorý je platný od dnešného dňa 1.októbra, sa k vám opäť prihovárame aj touto formou.
Čo sa týka bohoslužieb, vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb (platí aj pre sv. omše), slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách!

Zároveň prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, chronicky chorých, po operáciách a tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby v tomto čase zvážili svoju účasť na bohoslužbách. Môžete uprednostniť sledovanie sv. omší cez médiá a internet.

Keďže našu farnosť tieto opatrenia zastihli práve v čase, keď je pred nami odpustová slávnosť sv. Františka z Assisi, sme nútení prispôsobiť aj toto slávenie aktuálnemu stavu.

Konkrétne to znamená, že odpustové slávenie, ako ho každý rok poznáme aj s pozvanými hosťami – celebrantmi, teraz nebude. Podľa zváženia to zariaďte takto aj vo vašich rodinách, aby nedochádzalo k väčšiemu zhromažďovaniu. Hostí radi privítame na budúci rok v priaznivejšom čase (pevne dúfame).

Kvôli tomu sa tiež ruší aj vyhlásený odpustový program. Namiesto neho bude platiť v sobotu a nedeľu tento liturgický program:

Sobota:
Farský kostol sv. Františka:
7:00 hod. – sv. omša
18:00 hod. – sv. omša – zo sviatku sv. Františka z Assisi, patróna (s platnosťou nedele)

Nedeľa:
Farský kostol sv. Františka:
7:30 hod. – sv. omša (seniori nad 65 rokov)
8:30 hod. – sv. omša
9:30 hod. – sv. omša
11:00 hod. – sv. omša
18:30 hod. – sv. omša

Filiálka Dlhé:
8:00 hod. (sv. omša pre seniorov nad 65 rokov)
9:30 hod. – sv. omša

Školská kaplnka Rodinná oblasť: sv. omša o 11.00 hod.

Vo farskom kostole budú všetky sv. omše zo slávnosti sv. Františka z Assisi, teda odpustové. Oznamy na budúci týždeň budú vyhlásené pri nedeľných sv. omšiach.

Do pozornosti tiež dávame, že počet veriacich, ktorí budú prichádzať na sv. omše, bude limitovaný a po naplnení určenej kapacity sa dvere kostola uzamknú. Tí, ktorí sa nedostanete na sv. omšu, využite účasť na ďalšej (týka sa to najmä nedele). Rešpektujme to, prosíme, bez šomrania, keďže takto sú postavené pravidlá pre zhromažďovanie.

Dodržať je potrebné tiež už známe pravidlá:

 • povinné rúška
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola
 • sv. prijímanie sa prijať iba na ruku!

Bližšie info na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

Čítať viac

Slávenie Veľkej noci v našej farnosti

Bratia a sestry, tohtoročná Veľká noc sa pre známe príčiny nemôže konať v našich kostoloch za účasti veriacich. Po rozhodnutí vlády SR sa zakazuje väčšie zhromažďovanie na jednom mieste a je nariadený aj zákaz vychádzania.

Preto sme sa rozhodli, že Veľkonočné trojdnie a Veľkonočnú nedeľu budeme ako kňazi sláviť v našom farskom kostole. Dávame však do pozornosti, že všetky obrady Trojdnia a Veľkonočnej nedele budú vysielané naživo na našej Facebook stránke. Takto sa môžeme všetci duchovne spojiť a sláviť Veľkú noc.

Časový program obradov Trojdnia a Veľkonočnej nedele:

Zelený Štvrtok (Pamiatka Pánovej večere) – 18:00 hod.

Veľký Piatok (obrady Umučenia Pána) – 15:00 hod.

Biela Sobota (vigília Zmŕtychvstania Pána) – 19:30 hod.

Veľkonočná nedeľa Zmŕtvychvstania Pána – 9:00 hod.

Dávame taktiež do pozornosti liturgiu domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie, ktorú zostavil kňaz František Trstenský zo spišskej diecézy.
Súbor je dostupný na stiahnutia a tlač na tomto odkaze.

Vyprosujeme vám všetkým, napriek bolestnej situácii, hlboké prežitie Veľkej noci a radosť zo Zmŕtvychvstania Pána.

Čítať viac

Prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania – posunutie termínov!!!

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí, milí tretiaci, milí birmovanci a príbuzní. Na základe súčasného stavu, tiež rozhodnutím Arcibiskupstva Košice, ako aj našej farnosti sv. Františka vám oznamujeme, že termíny prvého sv. prijímania (10. máj) a zrejme aj birmovky (13. jún) sa posúvajú zatiaľ na neurčito. V prípade zlepšenia situácie a umožnenia verejného slávenia sv. omší, budeme s vami zainteresovanými konzultovať o náhradných termínoch týchto slávností.
Š. Albičuk, farár – dekan

Čítať viac

Dôležité – úmysly sv. omší

Bratia a sestry. Vzhľadom k pretrvávajúcemu obdobiu, keď sa nemôžu sláviť sv. omše verejne za účasti veriacich, a zároveň nemožno predpokladať časový rámec ukončenia tohto stavu, vám dávame do pozornosti, že sv. omše budeme slúžiť súkromne každý deň na úmysly tak, ako boli od vás prijaté na konkrétny dátum. Spojte sa, prosíme, s nami duchovne v ten deň, na ktorý ste dali váš úmysel. Vďaka za pochopenie.
V modlitbe s vami spojení vaši kňazi

Čítať viac

Ja vás vyvediem

Homília na 5. pôstnu nedeľu

Keď sa povie „hrob“, toto slovo v nás evokuje koniec. Ak sa telo vloží do hrobu, niet už cesty späť. Skončili plány, sny, túžby, predsavzatia. Skončil život… Hrob je znakom absolútneho obmedzenia, ba ukončenia, akejkoľvek ľudskej činnosti. Hrob, miesto tmavé, chladné, miesto, ktoré nás odlučuje od našich milovaných. Hrob je symbol absolútneho konca… Naozaj?

Dnešnú 5. pôstnu nedeľu nám zaznieva Božie slovo, ktoré hovorí: „Otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov… … a spoznáte, že ja som Pán.“ Počúvame o nádeji, ktorá presahuje aj hranice hrobu. Počúvame o úžasnom Božom prisľúbení. Vieme, že Božie slovo je stále aktuálne. Tieto slová nezaznievajú len Izraelčanom. Zaznievajú nám všetkým.

Práve v tejto ťažkej dobe je tento Boží prísľub ako balzam na dušu. Karanténa urobila hroby z našich domovov. Deň čo deň smer medzi tými istými múrmi. Deň čo deň robíme našu každodennú rutinu tak často, až nás to unavuje. A práve v tejto dobe potrebujeme viac premeditovať prítomnosť Boha v našom živote.

Možno hovoríme, alebo si myslíme, spolu s Martou: „Pane, keby si tu bol, toto by sa nestalo!“ Je to pravda, že nás Boh opustil? Je to naozaj tak, že nás nechal uväznených v našich domoch ako v hroboch? Že dovolil urobiť z chrámov, miest modlitby, uzatvorené hroby? Všimnime si, čo Ježiš hovorí, keď sa dozvedá o Lazárovej smrti: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu.“ Aké aktuálne vyjadrenie, ktoré by sme inokedy možno prehliadli.

Sv. omše, sv. spovede, krížové cesty, pobožnosti, spoločné ružence, pôstne kázne… To všetko teraz zaľahlo, sťa by do hrobu. Tento čas je ale dôležitý na obnovu môjho osobného vzťahu s Ježišom. Nechce nám azda Boh touto pliagou povedať: Stoj! Zastav sa! Zamysli sa nad tým, či mi naozaj veríš!

Ježiš prichádza k Lazárovmu hrobu na štvrtý deň od jeho smrti. Ten štvrtý deň v židovskej tradícii znamenal úplnú istotu, že Lazár je mŕtvy. Tento deň znamenal koniec nádeje na jeho život. Veď predsa už páchol… A do tejto situácie vstupuje Ježiš a dáva beznádeji jasný odkaz: Hrob a smrť mi nie sú prekážkou!

My dnes nevieme povedať, dokedy táto situácia potrvá, dokedy budeme musieť byť zatvorení doma a obmedzení. Ale jedno s istotou môžeme povedať, že Boh je s nami a raz nás vyvedie z týchto dočasných hrobov. Jedno, čo chce, je naša dôvera. Chce, aby sme si upevnili náš osobný vzťah s Ním, aby sa aj na nás ukázala Jeho sláva.

Usmejme sa dnes na Pána, usmejme sa pri modlitbe. Úsmev je prejav našej nádeje a dôvery, ktorý si Boh veľmi váži.

Pápež František vyjadril nádhernú myšlienku pri požehnaní Urbi et orbi, 27. marca: „… vypočujme si ešte raz radostnú zvesť, ktorá je našou záchranou: vstal z mŕtvych a žije medzi nami.“ Áno, Boh je s nami a preto sa na neho usmejme, a uvidíme nie hrob, ktorý znamená koniec, ale čas, ktorý nás môže priblížiť ešte viac k Bohu. Usmejme sa na Boha a vyjadrime tým svoju nádej v to, že On nás dokáže vyviesť z našich hrobov.

p. kaplán Michal

Čítať viac

Výzva k modlitbe – Urbi et orbi

Bratia a sestry, veľmi aktuálne nás Svätý Otec, pápež František, vyzýva, aby sme sa s ním dnes, 27. marca 2020 o 18:00 hod., spojili v modlitbe. Svätý Otec sa bude modliť na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra v Ríme. Počas Statio orbis udelí Svätý Otec všetkým zúčastneným na tejto modlitbe úplné odpustky a požehnanie Urbi et Orbi (mestu a svetu).

Prenos z tejto modlitby bude vysielať Vatican News, TV Lux a RTVS 1. K tejto duchovnej iniciatíve sú pozvaní nielen katolícki veriaci, ale aj kresťania iných konfesií.

Zjednoťme sa, prosím, aj v našej farnosti na tejto modlitbe.

Čítať viac

Pokyny k Veľkonočnému spovedaniu

Na základe inštrukcie o. arcibiskupa Bernarda Bobera dávame do pozornosti veriacim tieto oznamy:

 • podľa všeobecne známej mienky odborníkov, na základe príkazov a ich odporúčaní, ako aj terajšej pastoračnej situácie sa upresňuje, že vysluhovanie sv. zmierenia – tak ako ho poznáme z doterajšej praxe – pred týmito sviatkami nebude!
 • vysluhovanie sv. zmierenia a sv. prijímanie nech sa teraz obmedzí na nevyhnutné prípady, a to po dohode s kňazom (najlepšie telefonicky): 057/4464370
 • v prípade nebezpečenstva smrti prosíme volať na faru a kňaz, samozrejme, pôjde zaopatriť veriaceho tak, ako je to zvykom
 • sv. Otec František veľmi odporúča v tomto čase, keď je pre mnohých nemožné vyspovedať sa a prijať Eucharistiu, aby sme si vzbudili dokonalú ľútosť s predsavzatím, že sa chceme čo najskôr, keď pominie nebezpečenstvo, vyspovedať a ísť na sv. prijímanie. V tej chvíli úprimnej dokonalej ľútosti, nám Boh odpúšťa všetky naše hriechy
 • keď táto situácia pominie, bude veľa možností, ako spomínané sviatosti prijať s čo najväčšou úctou a láskou
 • v tejto situácii nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany duchovných pastierov, ktorí aj napriek nebezpečenstvu tejto choroby zaopatrujú aj teraz chorých a umierajúcich v nemocniciach, či doma
 • terajšie obmedzenia majú za cieľ jediné – nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu a chrániť zdravie a životy všetkých

Prosíme o pochopenie daného stavu a prajeme veľa duch. síl a požehnania do nastávajúcich dní.

Čítať viac

Homília na 4. pôstnu nedeľu

Pane, otvor mi oči…

Je utorok, 10.marca 2020 a počas dňa, ako blesk z neba sa začala šíriť nepochopiteľná informácia. „Do 23.marca 2020 sú zakázané verejné sv. omše a kostoly sa kvôli nebezpečnému vírusu majú uzatvoriť.“ V ten večer pri sv. omši som videl v očiach veriacich všeličo možné, od nechápavosti, cez smútok, obavy, až po slzy ľútosti. Po kostole sa ako ozvena šírila jednoduchá otázka…“Prečo?“

Ako jednoducho sa táto otázka vysloví, avšak ako urputne ťažko sa človek postupne dostáva k odpovedi. Otázka, „prečo“ je zachytená aj v nedeľnom Božom slove. Apoštoli sa pýtajú Ježiša pri pohľade na slepého: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“ Prečo tento človek nevidí? A Ježiš dáva jednoduchú odpoveď – má sa na ňom zjaviť Božia sláva.

Je dôležité si uvedomiť, že Ježiš je ten ktorý dáva odpovede. Oni nie sú výsledkom nášho uvažovania, trápenia sa, vymýšľania nových pohľadov, ktoré budú synonymom môjho uvažovania, ale pokorným hľadaním Ježišovej Pravdy, o Bohu, o svete, o človeku, o mne. Denne sme svedkami rôznych osobných drám človeka, ktorý jedná a koná akoby NEVIDEL. Nevidiac zmysel a cieľ svojho života. Nevidiac duchovný zápas, ktorý zúri každý jeden deň v srdci človeka, o ktoré usiluje diabol. Nevidiac potreby človeka vedľa mňa. Nevidiac Lásku, ktorá denne usiluje o moju záchranu.

Sme azda aj my slepí, že nevidíme? Sme. Ale tu toto zamyslenie nekončí. Cesta k Bohu, cesta obrátenia, nikdy nekončí bolestným skonštatovaním ako máme ešte ďaleko k Bohu, pretože práve v tejto chvíli sa deje zaujímavá vec. Ježiš nás hľadá. Tak ako slepca z evanjelia. Ježiš ho vyhľadal, najprv aby ho uzdravil a potom druhýkrát, aby mu pomohol kráčať cestou viery. Nie v silu dobrého zraku, ktorý nadobudol, ale v silu Slova nášho Spasiteľa. V silu Jeho lásky.

To je tá uzdravujúca sila, ktorá hýbe týmto svetom. Aj keď je mnohokrát nepochopená, ako aj v prípade farizejov, ktorí miesto toho aby sa tešili, že slepec nadobudol novú kvalitu života, sú pobúrení, že bol uzdravený v sobotu a ešte k tomu hriešnym človekom. Farizeji majú zdravé oči, a predsa tak skreslene vidia svet okolo seba. Nepotrebujú očného lekára, ale potrebujú sa nechať uzdraviť Kristom. Potrebujú uznať, že svetlo ich životu dáva Boh, ku ktorému sa denne modlievajú. Potrebujú uznať, že k Pravde o Bohu dôjdu iba skrze Boží dotyk. Dotyk Lásky, ktorá sa zjavuje cez Kristov kríž. Pretože tam sa v plnosti zjavuje jeho Láska. A iba ten ktorý zažíva Lásku, ktorý sa učí na ňu odpovedať sa učí znova vidieť. Tak ako vidí Boh.

A to už nie je pohľad výčitiek, či pohľad strachu, ale pohľad dôvery, v ktorom znova nachádzame odvahu žiť pre Svetlo. Ale pohľad, v ktorom sa každý z nás znova nájde. V ktorom nadobudneme istotu, že sme milovaní, že niet hriechu ktorý by nám nemohol byť odpustený a niet nijakej prekážky, aby dnes som na túto Božiu Lásku aj ja odpovedal skrze poslušnosť Kristovmu Slovu.

o. Patrik

Čítať viac