Kategória: Oznamy

22. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci september. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol – pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6.30 hod a večer od 17:45 do 18:30 hod.
  Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:15 do 18:00 hod. (aj pre veriacich z Rodinnej oblasti zo školskej kaplnky).
  Zvlášť pozývame deti a mladých, aby sa na začiatku nového školského roka vyspovedali a začali ho s čistým srdcom a s prosbou o Božiu pomoc.
  Slávnostná sv. omša s Veni Sancte (prosbou o dary Ducha Sv.) bude v stredu o 18:30 hod. Pozývame všetkých žiakov a študentov.
 3. Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia, ktorá začne o 15:00 hod. modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Na prvú sobotu ráno bude sv. omša len vo farskom kostole.
 4. V sobotu dopoludnia o 10:00 hod. bude v košickej katedrále sv. omša z príležitosti 400. Výročia mučeníckej smrti sv. košických mučeníkov. V prípade dostatočného záujmu pôjde autobus, ktorý odíde do Košíc o 7:30 hod. od nášho farského kostola (Fatimská sobota začne v katedrále o 9:00 hod.)
 5. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť k úcte Narodenia Panny Márie v Bazilike na Severe. Hlavným celebrantom bude o. kardinál Jozef Tomko. Pozývame vás na toto slávenie. Podrobný program odpustu je na tomto odkaze. Kvôli tomu sv. omša o 11:00 hod. u nás vo farskom kostole budúcu nedeľu nebude!!!
 6. Dávame tiež do pozornosti, že ako každý rok pôjdeme na odpust do Baziliky aj spoločne pešou púťou. Od farského kostola vyjdeme o 9:15 hod. Pozývame vás všetkých, zvlášť aj mladších veriacich.
 7. Manželské ohlášky:
  Tibor Balberčák a Alžbeta Vavreková, ohlasujú sa prvý krát;
  Michal Rác a Mária Miltáková, ohlasujú sa prvý krát.
  Zahrňme týchto snúbencov do svojich modlitieb.

Čítať viac

21. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 22. cezročnej nedeli prosíme rodiny Habasovu, Hruštičovu a Sisákovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vyslovujeme vďačnosť všetkým vám, ktorí ste pomohli finančne, ako aj angažovaním sa pri príprave a realizácii nášho Farského dňa.

3. Dávame do pozornosti, že od budúcej nedele budú v našom farskom kostole nedeľné sv. omše opäť v riadnom čase 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 hod., keďže sa skončia letné prázdniny.

4. Od piatku nasledujúceho týždňa začne v Bazilike Narodenia Panny Márie Deviatnik pred odpustovou slávnosťou. Otcovia pavlíni pozývajú na túto modlitbovú prípravu, ako aj na slávnosť 311. Výročia slzenia obrazu Panny Márie vranovskej, ktorá bude v utorok 27. 8. o 18:30 hod. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske, alebo na tomto odkaze.

Čítať viac

Oprava pódia za kostolom

Dávame do pozornosti, že v týchto dňoch sa realizujú v areáli našej farskej budovy práce na oprave pódia a okolitého priestranstva pre kultúrne a duchovné podujatia. Toto miesto nám umožňuje uskutočňovať naše spoločné stretnutia, či už je to každoročný farský deň, slávenie mládežníckych sv. omší, pravidelné stretnutia detí a pod.
Nakoľko tento priestor narušilo postupné zamákanie, vlhkosť a ďalšie problémy, rozhodli sme sa ho opraviť. Dávame vám na vedomie, že ide o „Projekt podporený z rozpočtu PSK“. Výška dotácie z Prešovského samosrápvnho kraja je 5000,-€, pričom spoluúčasť našej farnosti činí 20% z tejto sumy. Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Prešovskému samosprávnemu kraju a poslancom, ktorí zahlasovali za pridelenie tejto dotácie práve na tento projekt. Sme presvedčení, že jeho praktické využitie na duchovné a kultúrne podujatia preukáže opodstatnenosť a správne využitie investovaných finančných prostriedkov.

Čítať viac

20. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 21. cezročnej nedeli prosíme rodiny Ivankovu, Rusnákovu a Struhárikovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Tým, ktorí sa prihlásili na sobotnú púť autobusom do Ružencovej záhrady oznamujeme, že autobus bude odchádzať od nášho farského kostola o 8.00 hod.

3. Pripomíname, že sa môžete hlásiť na septembrový Pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Zoznam na prihlásenie je vzadu na stolíku za lavicami.

Čítať viac

19. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 20. cezročnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Pripomíname, že sa môžete hlásiť na autobus, ktorý pôjde do Bratislavy na Pochod za život. Termín tejto akcie je 21. – 22. 9. (sobota a nedeľa). Prosíme, aby ste sa prihlásili čo najskôr, keďže je potrebné vybaviť aj ubytovanie!

3. Vo štvrtok bude slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. Všimnite si preto dobre čas svätých omší v tento deň. Kto by sa nemohol zúčastniť z vážnych dôvodov sv. omše vo štvrtok, tak už v stredu večer bude sv. omša zo sviatku!

4. V sobotu 24. augusta pripravujeme duchovnú púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej pre členov Bratstva sv. ruženca z našej farnosti. Autobus je objednaný. Záujemcovia zapíšte sa do stredy v sakristii!

5. Na budúcu nedeľu budeme liturgicky sláviť výročie konsekrácie nášho farského Kostola sv. Františka. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod. Okrem toho bude sv. omša ešte o 8:00 hod.
Ranná sv. omša o 6:30 ani večerná o 18:30 hod. budúcu nedeľu nebudú!
Úmysel z rannej sv. omše o 6.30 bude odslúžený o 10.30. Vďaka za pochopenie.

6. Popoludní od 15:30 bude v areáli fary a kostola Farský deň, na ktorý vás srdečne pozývame. Zároveň veľmi prosíme aj gazdinky, aby napiekli a priniesli na spoločný stôl k agapé aj koláče.

Čítať viac

18. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 19. cezročnej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Do vašej pozornosti dávame, že dňa 22. septembra 2019 (v nedeľu) sa v Bratislave uskutoční národný Pochod za život. Je to dôležitá udalosť pre vyjadrenie nášho kresťanského postoja k ochrane života už od jeho počatia. Plánujeme preto zabezpečiť (tak ako pred tromi rokmi) autobus z našej farnosti, aby sme sa mohli zúčastniť na tomto podujatí. Kto by mal záujem zúčastniť sa, prosím napíšte sa čo najskôr do zoznamu na autobus. Zoznam bude položený vzadu vo farskom kostole na stolíku.

3. Pripomíname, že liturgická slávnosť Výročia konsekrácie nášho farského kostola sv. Františka bude o dva týždne, v nedeľu 18. augusta. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Jozef Polák, farár vo farnosti Soľ. Od 15:30 hod. sa stretneme, ako každý rok, na našom farskom dni. Srdečne vás všetkých pozývame na sv. omšu, ako aj na stretnutie farskej rodiny. Zároveň prosíme aj o vašu finančnú podporu pre farský deň. Pokladnička na tento cieľ je za lavicami. Ďakujeme.

4. V stredu po večernej sv. omši pozývame členov Pastoračnej rady na stretnutie, ktoré bude venované príprave farského dňa.

5. Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: František Delly a Lenka Vasiľová, ohlasujú sa prvýkrát. Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.

Čítať viac

17. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 18. cezročnej nedeli prosíme rodiny Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude vo farskom kostole pol hodiny pred sv. omšami ráno a večer.
Na filiálke Dlhéutorok od 17:15 do 18:00 hod. a v piatok od 16:45 do 17:30 hod.
Na filiálke Dlhé bude v piatok sv. omša už o 17:30 hod.!
Chorých budeú naši kňazi spovedať ako je zvykom na prvý piatok dopoludnia.
Na prvú sobotu budú sv. omše spojené s Fatimským ružencom vo farskom kostole i na filiálke Dlhé ako zvyčajne.

3. Na Prvý piatok v tomto mesiaci (2. augusta) pripadá v tomto roku zároveň „Porciunkula“. Vo všetkých farských kostoloch možno získať v tento deň úplné odpustky, čo sa viaže historicky na odkaz sv. Františka a možnosť získať odpustky pre pútnikov, ktorí prichádzali do kostola „Anjelskej Panny Márie“ v Assisi.
V súčasnosti to už platí pre všetky farské kostoly sveta.
Skutky predpísané na získanie odpustkov v tento deň sú: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, vyznanie viery – Verím v Boha, sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
U nás vo farskom kostole bude zároveň na Prvý piatok v mesiaci vystavená sviatosť Oltárna k adorácii od 15:00 hod.

4. Do vašej pozornosti dávame, že tohtoročný Farský deň bude v nedeľu 18. augusta, keď budeme pri sv. omši sláviť 22. výročie posviacky nášho farského kostola. O ďalších informáciách ešte budeme informovať.. Zároveň vás prosíme aj o finančnú podporu formou zbierky na farský deň. Krabička na dary je položená vzadu za lavicami vo farskom kostole. Vďaka za vašu ochotu prispieť.

Čítať viac

15. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 16. cezročnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovu. Mudrákovu a Rákocyovu . Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Do vašej pozornosti dávame oznam, že vo Vysokej nad Uhom sa na budúcu sobotu, 20. 7. 2019, uskutoční 8. Pútnická sobota. Začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a bude pokračovať ďalším duchovným programom, ktorý vyvrcholí sv. omšou o 18:00 hod. Podrobný program si môžete pozrieť na výveske.

3. Farnosť Slovenská Kajňa dáva do pozornosti, že v týchto letných mesiacoch, budú sa sláviť sv. omše pre rekreantov na Domaši – časť Dobrá, a to každú nedeľu o 10:30 hod. (začínajú dnešnou nedeľou). Kto z vás bude tráviť dovolenku na tomto mieste, nezabudnite na sv. omšu.

Čítať viac

13. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 14. nedeli prosíme rodinu Bertovú, Kundravú a Ocilkovú. Na ďalší týždeň, k 15. nedeli prosíme
  rodinu Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k tejto nedeli.
 2. Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude vo farskom kostole sv. Františka od pondelka do štvrtka – ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami. Na filiálke Dlhé v utorok od 17:00 do 18:00 hod.
 3. Prvá sobota v mesiaci spojená s modlitbou Večeradla sa bude sláviť v zvyčajnom čase vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.
 4. Do pozornosti vám dávame, že sa organizuje autobus na arcidiecéznu odpustovú púť do Gaboltova, ktorá vyvrcholí v nedeľu 21. júla. Autobus pôjde od nášho farského kostola v nedeľu 21. 7. ráno o 5:00 hod. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili v sakristii. Program odpustu bude vyvesený na nástenke.
 5. Od nasledujúcej piatkovej slávnosti sv. Cyrila a Metoda( kedy budú sv. omše ako v nedeľu) do konca prázdnin, budú sv. omše vo farskom kostole v nedeľu a vo sviatky v tzv. letnom režime – 6:30, 8:00, 9:30, 18:30 hod. Všimnite si túto zmenu!
 6. Časopis Poverello bude vydávaný počas prázdnin každú druhú nedeľu. Rovnako počas prázdnin nebudú úradné hodiny v kancelárii. Všetky záležitosti je možné si vybaviť po každej sv. omši počas týždňa (krsty, pohreby, sobáše, náuky …)

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 13. cezročnej nedeli prosíme rodiny Zajacovú, Vaverčákovú, Polaščíkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Blíži sa koniec školského roka. Pozývame školopovinné deti a mládež, aby sa v tomto týždni pred sv. omšami vyspovedali. V piatok pri večerných sv. omšiach vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé, bude Te Deum – poďakovanie Pánu Bohu za všetky dary, ktoré sme dostali v tomto školskom roku. Pozývame na túto sv. omšu všetkých žiakov a študentov.

3. Pripomíname, že v sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú vo farskom kostole o 8:00 a 9:30 hod. a večer o 18:30 hod. O 11:00 hod. sv. omša nebude!!! Na filiálkach budú sv. omše tak, ako v nedeľu.

4. Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. bude na filiálke Dlhé odpustová slávnosť k úcte Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Ľuboš Lipka, farár v Ondavských Matiašovciach. Pozývame vás na túto slávnosť. Z tohto dôvodu nebude v nedeľu o 11:00 hod. sv. omša vo farskom kostole.

5. V piatok od 17:00 hod. do 18:00 hod. sa bude spovedať pred odpustovou slávnosťou na Dlhom. Môžeme to využiť a tak získať úplné odpustky, ktoré sú spojené s touto slávnosťou.

6. Spoločenstvo Modlitby Matiek vás srdečne pozýva na trojdnie, ktoré sa uskutoční od 28. – 30. 6. V piatok po omši o 19:30, v sobotu po omši o 10:30 a v nedeľu po sv. ruženci o 14:30.

7. Do vašej pozornosti dávame, že dekrétom o. arcibiskupa Bernarda Bobera k 1. júlu odchádza z našej farnosti p. kaplán Mathias Gočik a prichádza p. kaplán Michal Bodnár, ktorý doteraz pôsobil vo farnosti Košice – Krásna. Rozlúčka s p. kaplánom Mathiasom bude na budúcu nedeľu – vo farskom kostole pri sv. omši ráno o 8:00 hod. a tiež na filiálke Dlhé pri odpustovej sv. omši. V školskej kaplnke v sobotu pri sv. omši o 11.00 hod. Ďakujeme p. kaplánovi za trojročné pastoračné pôsobenie, ako aj bratské kňazské spoločenstvo a vyprosujeme mu potrebné milosti pre službu a ďalšie pôsobenie v Univerzitnom pastoračnom centre Košice.

Čítať viac