Kategória: Oznamy

4. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú, Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do katechetickej miestnosti.
 3. Vo štvrtok budú dekanátne kňazské rekolekcie v našom farskom kostole. Z tohto dôvodu ranná sv. omša o 6:30 nebude. Úmysel tejto sv. omše bude odslúžený na rekolekčnej sv. omši o 9.00 hod.
 4. Vo štvrtok miništrantské stretnutie nebude.
 5. Srdečne pozývame ctiteľov Panny Márie na duchovné cvičenia 14. 2. – 17. 2. 2019 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove.
 6. 5. Farská veselica sa uskutoční 23. februára (sobota), v priestoroch ZŠ Lúčna. Lístky sa dajú zakúpiť v sakristii v cene 15€ na osobu. Pozývame vás.

Čítať viac

3. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú, Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do Katechetickej miestnosti.
 3. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie o 15:30 hod.
 4. Nasledujúci týždeň bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol ponedelok – piatok: ráno od 6:00 do 6:30 a večer od 17:15 do 18:00.
  Filiálka Dlhé utorok od 17:15 do 18:00 a v piatok od 17:15 do 18:00.
  Rodinná oblasť – školská kaplnka: vo štvrtok dopoludnia od 9:00 spolu so žiakmi školy.
 5. Na prvý piatok v mesiaci bude vo farskom kostole od 15:00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. Adorácia začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás k tejto piatkovej modlitbe.
 6. Prvá sobota v mesiaci bude tentoraz slávená v deň sviatku Obetovania Pána. Vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé, bude sv. omša o 8:00 hod. ráno. Začne sa modlitbou posvätného ruženca. Pri sv. omšiach budú požehnávané tzv. hromničné sviece, ktoré si prineste so sebou. Veriacich z Rodinnej oblasti pozývame v sobotu na sv. omšu na filiálku Dlhé.
 7. Každoročná fašiangová Farská veselica sa uskutoční 23. februára (sobota), tentoraz v priestoroch ZŠ Lúčna. Od budúcej nedele sa budú v sakristii predávať lístky v cene 15€ na osobu. Pozývame vás.
 8. Počas tohtoročného pôstu budú v našom farskom kostole pôstne kázne, a to v jednotlivé pôstne nedele. Pôstnym kazateľom bude dp. Ján Dudič, špirituál z Kňazského seminára v Košiciach.

Čítať viac

Sprítomňovať Krista v každodennosti

Skončili sa ďalšie vianočné sviatky. Deti a mládež majú za sebou prázdniny, niektorí dospelí zasa pár dní dovolenky. Počas nich sme slávili najkrajšie sviatky roka. Stretávali sme sa v kostole, aby sme si pri slávení liturgie uvedomili, aký dar sme dostali v betlehemskom Dieťati. Mnohé rodiny sa stretli po dlhej dobe, aby vytvorili aspoň na krátky čas pekné spoločenstvo.

Už niekoľko dní však prežívame tú “každodennosť”, ktorá je charakteristickou črtou väčšiny nášho života. A možnože si dávame otázku, ako ju dobre žiť. Na sviatky sa akosi snažíme naladiť, pripraviť duchovne i organizačne. Čo však s tou každodennosťou, keď nič neslávime, keď naopak musíme riešiť veľa starostí a problémov, keď sa treba venovať práci, deťom, podnikaniu a keď je potrebné zvládnuť všade prítomný tlak na výkon, ktorý tak veľmi charakterizuje našu dobu?

Odpoveď nie je jednoduchá, ale nám veriacim ju ponúka evanjelium a Ježišov príklad, ako on prežíval každodenný život vo svojej verejnej činnosti. V prvom rade bol vo svojej službe neustále spojený s Otcom. V evanjeliách nachádzame Ježiša neraz modliť sa. V modlitbe strávil dlhé hodiny, často celú noc. Odtiaľ čerpal poznanie, aká je Božia vôľa pre jeho ohlasovanie. Jeho Otec ho cez chvíle modlitby posilňoval. Iste aj preto dokázal Ježiš správne prežívať každý okamih, priblížiť sa každému človeku v jeho osobitosti a potrebách, ohlasovať evanjelium celé dni, prijať aj protivenstvo od nepriateľov a dokázať im odpustiť. To všetko vďaka intenzívnemu vzťahu s Otcom skrze modlitbu.

Ježišov život a príklad môže byť aj pre nás inšpiráciou. Svoju každodennosť naplniť chvíľami modlitby. Otvárať sa poznaniu Božej vôle, aby sme v každej chvíli vedeli, čo povedať, ako reagovať a čím naplniť naše vzťahy. Takýmto spôsobom budeme aj my znamením a sprítomnením Ježiša v našom svete.

Čítať viac

2. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú, Urigovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do Katechetickej miestnosti.
 3. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie o 15:30 hod.
 4. Pozývame všetkých žiakov 6. ročníka na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční dňa 25. – 26. 1. 2019 na CZŠ sv. Dominika Savia na Bernolákovej ulici. Prihlášky je možné doniesť do stredy sestre Imakuláte.
 5. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sa uskutoční Ekumenické modlitbové stretnutie o týždeň o 15:00 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie. Pozývame vás na tieto modlitby.
 6. Do pozornosti dávame, že udeľovanie Sviatosti birmovania bude tento rok v sobotu 1. júna 2019 o 9:00 hod. Sviatosť birmovania udelí o. arcibiskup Bernard Bober.

Čítať viac

1. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 2. cezročnej nedeli prosíme rodiny Gamratovú, Rosteckú, Sztrakovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do Katechetickej miestnosti.
 3. Vo štvrtok bude miništrantské stretnutie o 15:30 hod.
 4. V sobotu po omši (19:15 hod.) sa začnú stretnutia mladých našej farnosti. Každý je pozvaný, stretneme sa v rotunde 🙂
 5. Budúcu sobotu – 19. 1. 2018 o 9:30 hod. sa uskutoční v našom farskom kostole prvá katechéza prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Je to súčasť blízkej prípravy na 1. sv. prijímanie. Účasť prvoprijímajúcich a aspoň jedného z rodičov dieťaťa je potrebná.
 6. Na budúcu nedeľu bude pri svätých omšiach zbierka na potreby Pastorácie mládeže v ACM a UPC v našej Košickej arcidiecéze. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.
 7. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa bude sláviť aj v tomto roku od 18. do 25. januára. U nás vo Vranove sa uskutoční Ekumenické modlitbové stretnutie na budúcu nedeľu o 15.00 hod. v Bazilike Narodenia Panny Márie. Pozývame vás na tieto modlitby.
 8. Do pozornosti dávame, že udeľovanie sviatosti birmovania bude tento rok v sobotu 1. júna 2019 o 9.00 hod. Sviatosť birmovania udelí o. arcibiskup Bernard Bober.
 9. Dnes sa končí vianočné obdobie a od zajtra začína liturgické Obdobie cez rok.

Čítať viac

Týždeň po Zjavení Pána

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Krstu Krista Pána prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú, Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.
 3. stredu sa začnú znova detské omše: 13. Eliáš a iní bohovia – 1 Kr 18, 1 – 46.
 4. Vo štvrtok nebude miništrantské stretko – najbližšie bude až 17. januára o 15:30 h.
 5. Animátori detských stretiek dávajú deťom a rodičom na vedomie, že detské stretká, ktoré zvyknú byť v pondelky o 15:30 h sa začnú až 4. februára.
 6. sobotu bude pre tých, ktorí v tomto roku príjmu sviatosť manželstva o 9:00 h v katechetickej miestnosti prvý blok sobášnych náuk. Téma: Povolanie k manželstvu.
 7. Víkendové kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019:
  Penzión Augustineum v Bardejovských Kúpeloch 15. – 17. 03. 2019
  Kláštor Minoritov v Brehove 3. – 5. 03. 2019
  Kláštor Minoritov v Brehove 11. – 13. 10. 2019
  Penzión Augustineum v Bardejovských Kúpeloch 8. – 10. 11. 2019

Čítať viac

2. Vianočný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Zjavenia Pána prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú, Sisákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Zbierka pri jasličkách činila vo farnosti spolu 450,25 € (farský kostol – 338,95 €; filiálka Dlhé – 81,30 €; kaplnka Rodinná oblasť – 30 €). Zároveň po jasličkovej pobožnosti bola zbierka na Dobrú novinu. Vyzbieralo sa 466,82 €. Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 3. Dary veriacich: bohuznámi darcovia na opravu strechy 20 €, na vianočnú výzdobu 50 € a na kostolné potreby 50 €. Pán Boh zaplať.
 4. V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Keďže sme spovedanie bolo pred sviatkami, osobitné väčšie spovedanie nebude, okrem dní po Novom roku, keď budú naši kňazi k dispozícii pol hodinu pred sv. omšami. Na prvý piatok bude vo farskom kostole od 15:00 hod. eucharistická poklona. Začne sa modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.
 5. Na prvú sobotu v mesiaci bude modlitba večeradla tak, ako obvykle vo farskom kostole ako, aj na filiálke.
 6. Na budúcu nedeľu popoludní, na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov), sa budú požehnávať domy a byty. Kto si chce dať požehnať svoj dom, nech sa nahlási v sakristii do piatku.

Čítať viac

Vianočné sviatky

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Svätej rodiny prosíme rodiny Ivankovú, Rusnákovú, Struhárikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Poprosíme lektorov, aby si dobre pozreli rozpis služby čítania Božieho slova na sviatočné dní. Rozpis je dostupný aj na tomto odkaze.
 3. Pozývame vás všetkých (najmä rodiny s deťmi) na Jasličkovú pobožnosť, ktorá bude na 1. sviatok vianočný – 25. 12. o 15:30 hod. Zároveň bude možnosť prispieť po tejto pobožnosti aj na dielo Dobrej noviny.
 4. Na sviatok sv. Štefana (2. Sviatok vianočný) večerná sv. omša nebude! Kto nebude môcť prísť dopoludnia, môže využiť večernú sv. omšu v Bazilike na Severe. Úmysel z večernej sv. omše na sviatok sv. Štefana bude odlúžený na Silvestra večer.
 5. Vyslovujeme vďaku za vaše dary v zbierke Vianočný dar pre núdzne rodiny. Spolu sa vyzbieralo 1521,-€.
 6. V sakristii je možnosť zakúpiť si novú knihu o Anke Kolesárovej. Stojí 5,-€ a môže byť pekným vianočným darčekom pre blízkych. Rovnako farnosť Nižný Hrušov a sestry Kongregácie Božieho milosrdenstva ponúkajú CD s nahrávkami piesní a meditácií. Cena je dobrovoľná (od 3,-€…). Kúpou prispejeme k šíreniu diela Božieho milosrdenstva.
 7. Úprimná a veľká vďaka patrí tiež ženám, ktoré piekli vyše šesť týždňov vianočné oblátky, ako aj mužom, ktorí im pomáhali a sponzorom, ktorí prispeli na tento cieľ rôznym spôsobom. Nech vás Narodený Ježiš, ktorého oslávime obdarí plnosťou všetkých milostí za vaše obety. Výťažok z pečenia oznámime na Silvestra pri záverečnom účtovaní. Zároveň za všetkých vás bude slávená Polnočná sv. omšu.
 8. O dva týždne, na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov), sa budú požehnávať domy a byty. Kto si chce dať požehnať svoj dom, nech sa nahlási v sakristii.
 9. V pondelok 31. decembra (Silvester) bude vo farskom kostole, ako na aj filiálke Dlhé pri večerných sv. omšiach ďakovná pobožnosť za všetky dobrodenia, ktoré sme dostali od Boha v tomto roku. Zároveň v noci (tak, ako každý rok) bude otvorený náš farský kostol k adorácii v čase od 23:15 hod. do polnoci. Všetkých pozývame poďakovať sa.
 10. Dnes popoludní od 13:00 hod. si môžete prísť do farského kostola zažať sviecu od Betlehemského svetla. Svieca bude položená v zádverí zboku kostola.

Čítať viac

3. adventný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 4. adventnej nedeli prosíme rodiny Klimčovú, Palenčíkovú, Mitaľovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na potreby kostola darovala Bohu známa 50,-€. Úprimné Pán Boh zaplať. Chceme vás zároveň poprosiť o pomoc pri zbierke Vianočný dar, a to pre núdzne rodiny z našej farnosti.
 3. V utorok biblické, ani vo štvrtok miništrantské stretko nebude kvôli spovedaniu.
 4. Nasledujúci týždeň budú naši kňazi spovedať v jednotlivých farnostiach pred Vianocami. V našej farnosti sa  bude spovedať takto:
  Streda od 16:30 do 17:30 hod. – filiálka Dlhé (aj veriaci z Rodinnej oblasti)
  Sobota od 9:00 do 12:00 a od 14:30 do 17:00 hod. – farský kostol sv. Františka
 5. Program spovedania v ďalších farnostiach je na výveske. Z tohto dôvodu nebudú naši kňazi spovedať pred večernými sv. omšami (okrem pondelka) v našom farskom kostole!
 6. Do pozornosti vám dávame možnosť kúpiť si novú knihu Blahoslavená Anka Kolesárová. Je možné tak urobiť v sakristii. Cena je 5,-€. Kniha môže aj byť vhodným darčekom na Vianoce.
 7. 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola sú vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.

Čítať viac

2. adventný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. adventnej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú, Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary.
 3. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.
 4. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach budú chlapci z našej Charity ponúkať, ako každý rok, vianočné perníky. Môžete si ich zakúpiť, a tým ich podporiť.
 5. V tomto týždni budú rorátne sv. omše (mariánsky formulár) – ráno o 6:30 v pondelok, utorok, štvrtok a sobotu. V stredu večer sv. omša za účastí detí a piatok večer mládežnícka budú taktiež rorátne. Prosíme aby ste si doniesli na sv. omšu lampášiky.
 6. V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu zimné kántrové dni s obsahom: príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň, čo sa týka pokánia.

Čítať viac