Nedeľa Božieho milosrdenstva – prenos sv. omše

Bratia a sestry.
Druhá veľkonočná nedeľa, ktorá je pred nami, je zároveň Nedeľou Božieho milosrdenstva. Zvlášť teda budeme oslavovať tento Boží atribút a veľký dar, ktorým je Božie milosrdenstvo. V týchto dňoch azda ešte viac, než inokedy sa utiekame k Bohu a prosíme, aby sa jeho milosrdenstvo prejavilo aj tým, že prinesie úľavu chorým a trpiacim v dôsledku pandémie. Ježiš nás pri svojich zjaveniach sv. sestre Faustíne vyzýva, aby sme sa nebáli celkom sa mu odovzdať, a to aj so všetkými svojimi hriechmi a slabosťami. Jeho milosrdenstvo totiž nemá žiadne hranice, a každý, kto mu dôveruje, obsiahne podľa jeho prísľubu veľa milostí. Pozývame vás v tejto dôvere prežiť nadchádzajúcu nedeľu.
Znova sa budeme môcť duchovne spojiť pri slávení Eucharistie, ktorá bude vysielaná z nášho farského kostola sv. Františka z Assisi, v nedeľu dopoludnia o 9:00 hod.
Vysielať budeme na našej farskej stránke: facebook.com/rkcvtjuh/live

UPDATE 18. 4.: Ponúkame do vašich rodín aj texty Liturgie domácej cirkvi (rodiny) na Nedeľu Božieho milosrdenstva. Povzbudzujeme vás, aby ste využili možnosť aj týmto spôsobom sláviť nedeľnú bohoslužbu. Spoločné slávenie v rodine je poukázaním na to, že práve rodina je prvou cirkvou a spoločenstvom, v ktorom je prítomný Zmŕtvychvstalý Kristus medzi nami. 

Čítať viac

Zbierka na farský kostol

Milí farníci, bratia a sestry.
Vzhľadom k tomu, že už vyše mesiaca nemá náš farský kostol žiadny príjem, avšak pravidelné mesačné splátky za energie, vodu a ďalšie výdavky sú rovnaké, ako predtým, a dosahujú relatívne vysoké čiastky aj napriek šetreniu, dovoľujem si vás všetkých na základe usmernenia Arcibiskupského úradu Košice poprosiť po dlhšej dobe o zbierku na kostolné potreby. Keďže ju nemôžeme konať priamo v kostole, ako je zvykom, ponúkam vám číslo nášho bankového účtu, na ktorý môžete svoje príspevky posielať. Ak niekto z určitého dôvodu nemôže prispieť cez bankový prevod, prosíme, aby ste doniesli príspevok priamo na faru. Chcem sa vám už dopredu poďakovať za vašu štedrosť. Požehnaný veľkonočný čas všetkým.

Štefan Albičuk, dekan

VÚB banka – IBAN: SK15 0200 0000 0030 3648 5058
variabilný symbol: 2020
konšt. symbol: 0558

Čítať viac

Požehnanie veľkonočných jedál

Milí farníci. Je tradíciou, že slávenie Veľkej noci je u nás spojené s požehnaním veľkonočných jedál. Avšak vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nebude, ale nahradí ho modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka. Ponúkame vám text tohto požehnania:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13)
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

Modlime sa:
Zvelebený si, Pane, náš Bože,
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
Ďakujeme za Tvoje dary,
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,
aby sa posilnila naša vzájomná láska
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.
Skrze Krista, nášho Pána.

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária … (alebo Pod Tvoju ochranu … )

Modlime sa v čase pandémie:
Všemohúci a milosrdný Bože,
zhliadni na našu bolestnú situáciu;
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,
aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.
Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen.

Čítať viac

Slávenie Veľkej noci v našej farnosti

Bratia a sestry, tohtoročná Veľká noc sa pre známe príčiny nemôže konať v našich kostoloch za účasti veriacich. Po rozhodnutí vlády SR sa zakazuje väčšie zhromažďovanie na jednom mieste a je nariadený aj zákaz vychádzania.

Preto sme sa rozhodli, že Veľkonočné trojdnie a Veľkonočnú nedeľu budeme ako kňazi sláviť v našom farskom kostole. Dávame však do pozornosti, že všetky obrady Trojdnia a Veľkonočnej nedele budú vysielané naživo na našej Facebook stránke. Takto sa môžeme všetci duchovne spojiť a sláviť Veľkú noc.

Časový program obradov Trojdnia a Veľkonočnej nedele:

Zelený Štvrtok (Pamiatka Pánovej večere) – 18:00 hod.

Veľký Piatok (obrady Umučenia Pána) – 15:00 hod.

Biela Sobota (vigília Zmŕtychvstania Pána) – 19:30 hod.

Veľkonočná nedeľa Zmŕtvychvstania Pána – 9:00 hod.

Dávame taktiež do pozornosti liturgiu domácej cirkvi na Veľkonočné trojdnie, ktorú zostavil kňaz František Trstenský zo spišskej diecézy.
Súbor je dostupný na stiahnutia a tlač na tomto odkaze.

Vyprosujeme vám všetkým, napriek bolestnej situácii, hlboké prežitie Veľkej noci a radosť zo Zmŕtvychvstania Pána.

Čítať viac

Prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania – posunutie termínov!!!

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí, milí tretiaci, milí birmovanci a príbuzní. Na základe súčasného stavu, tiež rozhodnutím Arcibiskupstva Košice, ako aj našej farnosti sv. Františka vám oznamujeme, že termíny prvého sv. prijímania (10. máj) a zrejme aj birmovky (13. jún) sa posúvajú zatiaľ na neurčito. V prípade zlepšenia situácie a umožnenia verejného slávenia sv. omší, budeme s vami zainteresovanými konzultovať o náhradných termínoch týchto slávností.
Š. Albičuk, farár – dekan

Čítať viac

Dôležité – úmysly sv. omší

Bratia a sestry. Vzhľadom k pretrvávajúcemu obdobiu, keď sa nemôžu sláviť sv. omše verejne za účasti veriacich, a zároveň nemožno predpokladať časový rámec ukončenia tohto stavu, vám dávame do pozornosti, že sv. omše budeme slúžiť súkromne každý deň na úmysly tak, ako boli od vás prijaté na konkrétny dátum. Spojte sa, prosíme, s nami duchovne v ten deň, na ktorý ste dali váš úmysel. Vďaka za pochopenie.
V modlitbe s vami spojení vaši kňazi

Čítať viac

Ja vás vyvediem

Homília na 5. pôstnu nedeľu

Keď sa povie „hrob“, toto slovo v nás evokuje koniec. Ak sa telo vloží do hrobu, niet už cesty späť. Skončili plány, sny, túžby, predsavzatia. Skončil život… Hrob je znakom absolútneho obmedzenia, ba ukončenia, akejkoľvek ľudskej činnosti. Hrob, miesto tmavé, chladné, miesto, ktoré nás odlučuje od našich milovaných. Hrob je symbol absolútneho konca… Naozaj?

Dnešnú 5. pôstnu nedeľu nám zaznieva Božie slovo, ktoré hovorí: „Otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov… … a spoznáte, že ja som Pán.“ Počúvame o nádeji, ktorá presahuje aj hranice hrobu. Počúvame o úžasnom Božom prisľúbení. Vieme, že Božie slovo je stále aktuálne. Tieto slová nezaznievajú len Izraelčanom. Zaznievajú nám všetkým.

Práve v tejto ťažkej dobe je tento Boží prísľub ako balzam na dušu. Karanténa urobila hroby z našich domovov. Deň čo deň smer medzi tými istými múrmi. Deň čo deň robíme našu každodennú rutinu tak často, až nás to unavuje. A práve v tejto dobe potrebujeme viac premeditovať prítomnosť Boha v našom živote.

Možno hovoríme, alebo si myslíme, spolu s Martou: „Pane, keby si tu bol, toto by sa nestalo!“ Je to pravda, že nás Boh opustil? Je to naozaj tak, že nás nechal uväznených v našich domoch ako v hroboch? Že dovolil urobiť z chrámov, miest modlitby, uzatvorené hroby? Všimnime si, čo Ježiš hovorí, keď sa dozvedá o Lazárovej smrti: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu.“ Aké aktuálne vyjadrenie, ktoré by sme inokedy možno prehliadli.

Sv. omše, sv. spovede, krížové cesty, pobožnosti, spoločné ružence, pôstne kázne… To všetko teraz zaľahlo, sťa by do hrobu. Tento čas je ale dôležitý na obnovu môjho osobného vzťahu s Ježišom. Nechce nám azda Boh touto pliagou povedať: Stoj! Zastav sa! Zamysli sa nad tým, či mi naozaj veríš!

Ježiš prichádza k Lazárovmu hrobu na štvrtý deň od jeho smrti. Ten štvrtý deň v židovskej tradícii znamenal úplnú istotu, že Lazár je mŕtvy. Tento deň znamenal koniec nádeje na jeho život. Veď predsa už páchol… A do tejto situácie vstupuje Ježiš a dáva beznádeji jasný odkaz: Hrob a smrť mi nie sú prekážkou!

My dnes nevieme povedať, dokedy táto situácia potrvá, dokedy budeme musieť byť zatvorení doma a obmedzení. Ale jedno s istotou môžeme povedať, že Boh je s nami a raz nás vyvedie z týchto dočasných hrobov. Jedno, čo chce, je naša dôvera. Chce, aby sme si upevnili náš osobný vzťah s Ním, aby sa aj na nás ukázala Jeho sláva.

Usmejme sa dnes na Pána, usmejme sa pri modlitbe. Úsmev je prejav našej nádeje a dôvery, ktorý si Boh veľmi váži.

Pápež František vyjadril nádhernú myšlienku pri požehnaní Urbi et orbi, 27. marca: „… vypočujme si ešte raz radostnú zvesť, ktorá je našou záchranou: vstal z mŕtvych a žije medzi nami.“ Áno, Boh je s nami a preto sa na neho usmejme, a uvidíme nie hrob, ktorý znamená koniec, ale čas, ktorý nás môže priblížiť ešte viac k Bohu. Usmejme sa na Boha a vyjadrime tým svoju nádej v to, že On nás dokáže vyviesť z našich hrobov.

p. kaplán Michal

Čítať viac

Výzva k modlitbe – Urbi et orbi

Bratia a sestry, veľmi aktuálne nás Svätý Otec, pápež František, vyzýva, aby sme sa s ním dnes, 27. marca 2020 o 18:00 hod., spojili v modlitbe. Svätý Otec sa bude modliť na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra v Ríme. Počas Statio orbis udelí Svätý Otec všetkým zúčastneným na tejto modlitbe úplné odpustky a požehnanie Urbi et Orbi (mestu a svetu).

Prenos z tejto modlitby bude vysielať Vatican News, TV Lux a RTVS 1. K tejto duchovnej iniciatíve sú pozvaní nielen katolícki veriaci, ale aj kresťania iných konfesií.

Zjednoťme sa, prosím, aj v našej farnosti na tejto modlitbe.

Čítať viac