1. pôstny týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na potreby kostola darovala bohuznáma rodina 100,- € a Martin s rodinou 500,-€. Pán Boh zaplať.

3. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do humanitárnej zbierky na Ukrajinu, či už materiálnymi vecami, alebo finančne.

4. Dnes je zbierka na Charitu. Vopred Pán Boh zaplať za všetky milodary.

5. Na Deň rodiny 26. júna o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva. Pozývame preto manželov z našej farnosti, ktorí v tomtoroku oslávia 25. výročie sobáša a chcú obnoviť svoj manželský sľub natejto slávnosti, aby sa prihlásili v sakristii (najneskôr do 31. 5. 2022).

6. Do pozornosti dávame aj informáciu, že dňom 1. marca sa skončila platnosť Dišpenzu od povinnosti účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. Od tohto dňa platí povinnosť účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky, okrem prípadu choroby, či práce v zamestnaní. Pripomíname tiež, že účasť na sv. omši nenahrádza jej sledovanie prostredníctvom prenosu v médiách.

Čítať viac

8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Habasovú, Hruštičovú a Sisákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na potreby kostola darovala bohuznáma 50,- € a bohuznáma rodina 50,- €. Pán Boh zaplať.

3. Na budúcu nedeľu – 1. Pôstnu, bude pri sv. omšiach zbierka na Charitu. Vopred ďakujeme za každý dar na tento cieľ.

4. Od soboty 26. 2. vstúpili do platnosti pravidlá uvoľnenia opatrení súvisiacich s Covidom. Podstatnou informáciou je, že sv. omše sa už konajú v režime „Základ“, teda bez obmedzení. Naďalej platí v interiéri kostola povinnosť mať respirátor. 

5. V nasledujúcom týždni je Prvý piatok v mesiaci a zároveň začiatok Pôstneho obdobia. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – Pondelok až Piatok pol hodinu pred sv. omšami 
Filiálka Dlhé – Piatok od 17.00 do 18.00 hod.
Spovedanie chorých bude na Prvý piatok dopoludnia.
Adorácia na Prvý piatok vo farskom kostole začne o 15.00 hod.

6V tomto týždni bude Popolcová streda. Pri sv. omšiach budeme poznačení popolom na znak kajúcnosti. Popolcová streda je dňom prísneho pokánia a aktuálne je vyhlásená Svätým Otcom Františkom za deň pôstu a modlitieb za zmierenie a odvrátenie vojny na Ukrajine. Na Popolcovú stredu je povinnosť zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa môžeme len raz dosýta najesť, pričom možnosť prijať trocha menej pokrmu je ešte dvakrát. Pôst v tento deň zaväzuje od 14. roku života a jeho prísna forma od 18 do 60 roku života.

7. Nasledujúcu sobotu o 9:30 hod. bude v našom farskom kostole stretnutie/katechéza rodičov prvoprijímajúcich detí. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.

8. Počas pôstnej doby budú v našich kostoloch pobožnosti Krížovej cesty. Sme pozvaní rozjímať o umučení Pána. Vo farskom kostole budú tieto pobožnosti pol hodiny pred sv. omšou takto: 
V stredu – 17:30 (za účasti detí);
v piatok – 17:30 (za účasti birmovancov a mládeže);
v nedeľu o 14:00 hod. – dospelí.
Na filiálke Dlhé – v piatok o 17:30 hod a v nedeľu o 13:45 hod. 

9. Do pozornosti dávame aj informáciu, že dňom 1. marca sa končí platnosť Dišpenzu od povinnosti účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. Dekrét o zrušení vydal košický arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Čítať viac

7. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Ivankovú, Rusnákovú a Struhárikovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetovali: bohuznáma 100€ a bohuznáma  50€. Štedrým darcom vyslovujeme vďaku.  

3. Opäť dávame do pozornosti, že v termíne 28. – 30. apríla tohto roku sa uskutoční ďakovná púť do Ríma, ktorá bude poďakovaním za minuloročnú návštevu Sv. Otca na Slovensku. Púť je spojená s audienciou u Sv. Otca. Táto letecká púť stojí 550€. Kto sa chce prihlásiť, treba tak urobiť čo najskôr v sakristii. 

4. Keďže v nasledujúcom týždni budú jarné prázdniny, osobitné sv. omše za účasti detí a birmovancov nebudú.

5. Do pozornosti rodičom našich prvoprijímajúcich detí dávame, že 1. sv. prijímaniev našej farnosti bude v tomto roku v nedeľu 12. júna o 10.00 hod. 

6. Oznam pre mladých: v termíne od 28. – do 31. júla tohto roku sa uskutoční celoslovenské stretnutie mládeže T 22ktoré bude v Trenčíne. Na toto stretnutie sa môžete prihlásiť od 22.2.2022 na stránke narodnestretnutiemladeze.sk

Čítať viac

6. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Klimčovú, Palenčíkovú a Mitaľovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2 Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022. Košická arcidiecéza ponúka možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte leteckyv termíne 28. – 30. apríl 2022V cene 550€ je zahrnutá letenka, servisné poplatky, transfer z letiska a na letisko v Ríme, 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami, pešo dostupná stanica metra, audio-sprievodca v Ríme, cestovné lístky na metro, duchovný doprovod a sprievodca. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR. Tešíme sa na vás a na spoločné stretnutie so Svätým Otcom.

3. V utorok po večernej sv. omši vo farskom kostole pozývame na prvé stretnutie tých, ktorí majú záujem byť súčasťou Synody o synodalite Cirkvi na našej farskej úrovni, stretávať sa ako spoločenstvo v prospech života Cirkvi a pomôcť tak jej obnove a rastu.

4. Oznam pre mladých: v termíne od 28. – do 31. júla tohto roku sa uskutoční celoslovenské stretnutie mládeže T 22ktoré bude v Trenčíne. Nadväzuje tak na predošlé celoslovenské stretnutia mladých. Na toto stretnutie sa môžete prihlásiť od 22. 2. 2022 na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.
Prvých 222 mladých bude mať zvýhodnenú sumu 22€ za celý pobyt, pre ďalších bude cena už trocha vyššia. Podrobnejšie informácie si môžu záujemcovia pozrieť na webe.

Čítať viac

5. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetovala bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať. Vďaka patrí aj bohuznámym darcom, ktorí prispeli finančne na kostol prostredníctvom vkladu na farský účet.  

3. Zbierka na nový Bohostánok v kaplnke na Rodinnej oblasti, ktorá bola minulú nedeľu, činila 176€. Pán Boh zaplať.

4. Dnes je Prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:30 hod. bude vo farskom kostole odprosujúca modlitba pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Na filiálke po sv. omši.

5. V piatok 11. februára budeme sláviť 30. Svetový deň chorých. Témou príhovoru Sv. Otca k tomuto dňu je milosrdenstvo: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec.“ V tento deň budeme v našej farnosti pri sv. omšiach udeľovať sviatosť Pomazania chorých. Prijať túto sviatosť môžu, podľa usmernenia Cirkvi, tí veriaci, ktorí upadli do ťažkej choroby; tí, ktorí sú v pokročilej starobe; veriaci, ktorý je pred ťažkou operáciou; taktiež tí, ktorým sa vrátila ťažšia choroba; ale rovnako aj mladší, ak sú ťažšie a dlhodobo chronicky chorí.

6. Oznam pre mladých: v termíne od 28. – do 31. júla tohto roku sa uskutoční národné stretnutie mládeže T 22ktoré bude v Trenčíne. Nadväzuje tak na predošlé celoslovenské stretnutia mladých. Na toto stretnutie sa môžete prihlásiť od 22. 2. 2022 na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Prvých 222 mladých bude mať zvýhodnenú sumu 22€ za celý pobyt, pre ďalších bude cena už trocha vyššia. Podrobnejšie informácie si môžu záujemcovia pozrieť na vyššie uvedenej webovej stránke.

7. Ešte raz pripomíname snúbencom, ktorí chcú v tomto roku prijať sv. manželstva, aby prišli nahlásiť termín do kancelárie fary čo najskôr.   

Čítať viac

4. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Babejovú, Dojčákovú a Hričákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy darca 50€ a bohuznámy 30€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na podporu pastorácie mládeže UPC a ACM činila spolu 608,59€ (farský kostol – 512,59 €, filiálka Dlhé 81€, Školská kaplnka Rod. oblasť – 15€). Vďaka za každý dar na tento cieľ.

4. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaciSpovedať sa bude takto
Farský kostol – v pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami ráno a večer.
Filiálka Dlhé – v stredu a v piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rod. oblasti).

5. Spovedanie chorých bude na Prvý piatok dopoludnia.

6. Adorácia na Prvý piatok začne vo farskom kostole o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás nájsť si čas na eucharistickú poklonu v tento deň.

7. V stredu, na sviatok Obetovania Pána, bude pri sv. omšiach požehnanie hromničných sviec. Prineste si všetci aj svoje vlastné sviece.

8. Vo štvrtok, na spomienku sv. Blažeja, bude pri sv. omšiach požehnanie hrdiel.

Čítať viac

3. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Hrinovú, Fecenkovú a Štefaňákovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetovali dvaja bohuznámi darcovia po 50,-€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.

3. Počas týždňa, okrem nedele, sú naši kňazi stále pol hodinu pred sv. omšou k dispozícii na vysluhovanie sv. zmierenia pre všetkých veriacich. Vo farskom kostole sa spovedá v miestnosti pre matky s deťmi. 

Čítať viac

2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Harakaľovú, Mudrákovú a Rákocyovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy darca 50,-€, bohuznámy 100,-€ a bohuznáma rodina 100,-€. Štedrým darcom vyslovujeme vďačnosť.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu pastorácie mládeže: pre univerzitné pastoračné centrá a Arcidiecézne centrum pre mládež. Vopred vďaka za každý dar na tento cieľ.

4. Pripomíname, že pokračuje slávenie sv. omší za účasti detí (každú stredu), ako aj birmovancov a mladých v piatok (tých, ktorí patria do režimu OP).

5. Od 18. do 25. januára je v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zapojíme sa do neho slávením sv. omší s formulárom na tento úmysel, ako aj osobitnými prosbami počas sv. omší.

6. Ranná sv. omša začína v stredu už o 6:15 hod. a je spojená s modlitbou ranných chvál.

7. Od stredy 12. 1. 2022 platia nové opatrenia, ktoré sa týkajú aj počtu veriacich prítomných na bohoslužbách. Režim OP zatiaľ zostáva v platnosti, mení sa však počet. 
V našom farskom kostole budeme v režime 25% kapacity, čo je 140 prítomných. Na filiálke Dlhé, ako aj v Školskej kaplnke na Rodinnej oblasti max. 100 prítomných. 
Z dôvodu zvýšenia kapacity už nebudú vo farskom kostole dve sv. omše v sobotu podvečer(nedeľné), ale iba jedna – o 18:00 hod. Okrem nej v sobotu ráno o 7:00 hod.
Na filiálke Dlhé bude od budúcej nedele tiež iba jedna sv. omša – o 9.30 hod. Tieto zmeny budú platiť do odvolania.

8. Počas týždňa, okrem nedele, sú kňazi stále pol hodinu pred sv. omšou k dispozícii na vysluhovanie sv. zmierenia pre všetkých veriacich. Spovedá sa v miestnosti pre matky s deťmi. Eucharistia sa rozdáva počas sv. omše vnútri kostola a po sv. prijímaní aj pri vstupe do kostola pre tých, ktorí budú vonku. 

Čítať viac

1. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Alžovú, Polaščíkovú a Saxunovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali minulý týždeň.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy darca 50,-€, bohuznáma 100,-€ a bohuznámy 200,-€. Štedrým darcom vyslovujeme vďačnosť.

3. V nasledujúcom týždni znovu začne slávenie sv. omší za účasti detí, a to každú stredu, ako aj birmovancov a mladých v piatok (tých, ktorí patria do režimu OP). 

4. Ranná sv. omša v stredu začne o 6:15 hod. a bude spojená s modlitbou ranných chvál.

5. Dnešným sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie (pred Pôstnym obdobím). 

6. V júni tohto roku, konkrétne 22. – 26. júna, bude v Ríme zavŕšený Rok rodiny Amoris Laetitia, a to X. svetovým stretnutím rodín. Prvé takéto stretnutie inicioval Ján Pavol II. v roku 1994. Pápež František chce týmito stretnutiami podporiť rast rodín v láske a rodinných čnostiach. Okrem stretnutia pápeža s rodinami v Ríme, budú stretnutia aj v jednotlivých diecézach. V našej arcidiecéze to bude v nedeľu 26. júna 2022 v Košiciach. Na toto stretnutie sa môžeme pripraviť katechézami vo farnostiach. Ich elektronická verzia je aj na stránke www.svetovestretnutierodin.sk.

7. Počas týždňa, okrem nedele, sú kňazi stále pol hodinu pred sv. omšou k dispozícii na vysluhovanie sv. zmierenia pre všetkých veriacich. Spovedať budú v miestnosti pre matky s deťmi. Sv. omše stále platia v režime OP preto sv. prijímanie pre neočkovaných je možné prijímať na konci sv. prijímania vo sv. omši vonku, prípadne podľa okolností aj po sv. zmierenia.

Čítať viac