Výzva k modlitbám za chorých a umierajúcich na COVID – 19

Milí bratia a sestry. V týchto ťažkých dňoch sme vyzvaní intenzívnejšie sa modliť za tých, ktorí v našich nemocniciach umierajú na koronavírus, za lekárov a zdravotníkov a za odvrátenie pandémie. V týchto dňoch nás k modlitbám a obetám vyzvali aj otcovia biskupi.

Otec biskup Judák nás povzbudzuje týmito slovami:
“Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentickí viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre poznáme. Aj po sviatočných dňoch sme v situácii, keď si nemôžeme dovoliť, aby tento prejav nášho človečenstva – kresťanstva v našom živote absentoval.”
Každý má možnosť pridať sa podľa svojej situácie:
“Povzbudzujem Vás preto bratia a sestry, napriek
tomu, že situácia je mimoriadne vážna a ťažká, aby ste každý podľa svojich možností, schopností, osobnej zodpovednosti voči sebe samým, ako aj naším blížnym urobili všetko pre odvrátenie pandémie a jej následkov. Nezabudnime tiež pritom na to, aby sme si udržali vo svojich srdciach vieru, nádej, lásku, rozvahu a pokoj a rozvíjali tak kultúru starostlivosti.”

Počas celého januára sa večer o 20,00 spojíme v spoločnej modlitbe:

“Odložme teda na chvíľku prácu, televízny program,
prerušme rozhovor, naprogramujme si na mobiloch pripomienku… Bude to náš nový životný štýl, ktorý nám prinesie požehnanie, ozdravenie a posilu v tomto čase. Veď sme si kľakli pred Bohom – ako kedysi dávno mudrci z
Východu, ktorí sa domov vrátili „inou cestou“, ako noví ľudia obdarovaní vierou a novou perspektívou.”


Otec biskup Stolárik na druhej strane pozýva k duchovnej adopcii tých, ktorí na COVID-19 zomierajú často sami a nepripravení. Pomôcť im môžeme obetovaním modlitby v hodine milosrdenstva, aby sme im vyprosili milosrdenstvo v okamihu z odchodu z tohto sveta, aby ich Ježiš obklopil svojim milosrdenstvom.

“Sadnime si duchovne vedľa zomierajúceho, ktorého nepoznáme, adoptujme si ho a modlime sa za neho Korunku Božieho milosrdenstva.”

Keď sa bude Korunku modliť rodina, ktorá má 5 členov, môže pomôcť vyprosovať Božie milosrdenstvo piatim zomierajúcim ľuďom. Pozývame rodiny, spoločenstvá a všetkých ľudí dobrej vôle, adoptujme si duchovne zomierajúceho a prosme o Božie milosrdenstvo pre jeho dušu.

Čítať viac

Zrušenie verejných bohoslužieb!

Bratia a sestry. Rozhodnutím Vlády SR a ÚVZ sa dňom 1.1.2021 ruší slávenie verejných bohoslužieb. Toto rozhodnutie platí až do odvolania. Sv. omše sa teda nebudú sláviť verejne už ani zajtra. Úmysly sv. omší budeme sláviť pri súkromných sv. omšiach v poradí, v akom ste ich nahlásili na tieto dni nového roka. Zároveň oznamujeme, že v nedele a sviatky budú sv. omše prenášané prostredníctvom nášho farského facebooku tak, ako to bolo v podobných prípadoch zákazu verejných bohoslužieb v predošlých mesiacoch. Začiatok prenosu sv. omší upresníme a bude uvedený na tejto našej webovej stránke. Prajeme vám požehnaný a milostiplný Nový rok 2021.

Čítať viac

Opatrenia platné pre okres Vranov nad Topľou počas vianočných sviatkov

Bratia a sestry. V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou vám dávame do pozornosti niekoľko oznamov a usmernení, ktoré sú aj pre nás aktuálne počas nadchádzajúcich sviatkov. Prosím o dodržiavanie týchto opatrení, aby sme aj navonok mohli v pokoji sláviť tieto sviatočné dni.


Počet pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 sa v okrese Vranov nad Topľou za týždeň zvýšil o 785 prípadov.
Na základe výsledkov pozitívnych prípadov k 21.12.2020 sa od 23.12.2020 upravujú opatrenia pre okres Vranov nad Topľou :
1, V obciach, kde je % pozitívnych prípadov vyššie ako 2,5 % sa nebudú konať verejné bohoslužby až do 7.1.2021

Juskova Voľa – 8,87 %
Michalok – 4,59 %
Jasenovce – 4,28 %
Merník – 3,77 %
Girovce – 3,38 %
Ďapalovce – 3,17 %
Bystré – 2,58 %


2, V ostatných obciach a mestách okresu platia v kostoloch celonárodné opatrenia t.j. obsadiť je možné maximálne 25 % miest na sedenie, každá druhá lavica musí byť prázdna a dodržiava sa sedenie šachovnicovým spôsobom
3, Vo všetkých kostoloch v okrese je možné podávať sväté prijímanie iba na ruku
4, Vo všetkých kostoloch v okrese je treba dodržať odstup medzi koncom jednej bohoslužby a začiatkom druhej bohoslužby v rozsahu minimálne 30 minút. Medzi bohoslužbami je treba zrealizovať intenzívne vetranie kostola a dezinfekciu lavíc a kľučiek dverí
5, Neodporúča sa návšteva kostola pre veriacich vo veku nad 65 rokov

Čítať viac

4. adventný týždeň

1. Na upratovanie kostola v stredu večer po sv. omši prosíme rodiny Nálešníkovú, Oravcovú a Kislíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali chrám k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti, že počas lockdownu, teda do 10. januára 2021 sú verejné bohoslužby povolené, ale s výrazným obmedzením. V kostole sa môže iba sedieť, nie stáť. Zároveň platí, že obsadiť možno len 25% kapacity kostola. Znamená to, že každá druhá lavica za sebou musí byť prázdna.
V lavici, v ktorej budete sedieť, sa musí sedieť šachovnicovo, teda každé druhé miesto bude prázdne (neobsadené)! 
Rešpektujme tieto pravidlá. 

Prosíme tiež chorých a ľudí s príznakmi respiračných chorôb, aby v tomto čase zostali doma. Zvlášť to platí pre tých, ktorí vedia, že sú covid-19 pozitívni, alebo majú zostať v karanténe!

3. V súvislosti so zníženou kapacitou kostola dopĺňame ešte jednu sv. omšu na vigíliu Narodenia Pána, vo štvrtok večer o 21:30 hod., okrem sv. omší, ktoré sú každý rok, teda o 16:00 hod. a 24:00 hod. Prosíme však, aby na sv. omšu o 16:00 hod. prišli rodičia s deťmi.
Ostatní využite ďalšie sv. omše, zvlášť polnočnú.

4. Vianočné sv. prijímanie naši kňazi zanesú chorým v stredu dopoludnia. V sakristii môžete nahlásiť do pondelka večera na spoveď aj tých, ku ktorým kňazi nechodia každý mesiac. Prosíme zanechať presnú adresu.

5. Betlehemské svetlo si budete môcť zažať vo farskom kostole v zádverí. Prinesieme ho v pondelok večer a bude k dispozícii do štvrtku. 

6. Časopis Poverello vydávame teraz ako dvojčíslo. Môžete nájsť tabuľky s liturgickým programom na dva týždne. Zároveň je vnútri vložená aj Modlitba pri Štedrej večeriProsíme vás, aby ste sa ju pomodlili spoločne vo svojich rodinách.

Čítať viac

Nové predpisy k sláveniu bohoslužieb

Bratislava 17. decembra (TK KBS) Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

Bratia a sestry. V súvislosti s touto vyhláškou a usmernením vás prosíme, aby ste rešpektovali nutnosť tohto obmedzenia. Okrem toho prosíme, aby tí veriaci, ktorí majú akékoľvek príznaky respiračnej choroby, resp. sú chronicky chorí, zvážili svoju účasť na slávení sv. omší počas Vianoc. Upozorňujeme, že platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach. Taktiež je možnosť sledovať slávenie sv. omší prostredníctvom médií. Aj takto môžeme zostať spojení pri slávení Eucharistie. Ďakujeme vám za pochopenie a zostávajme spojení v modlitbe. Vyprosujme si od Narodeného Ježiša plnosť potrebných milostí. Prosme za zastavenie pandémie a zvlášť sa modlime a pamätajme v týchto ťažkých časoch na chorých, ako aj na lekárov a všetkých zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú často do posledných síl, a ktorí sú tak sami vystavení riziku ochorenia.

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

3. adventný týždeň

1.Na upratovanie kostola prosíme rodinu Kačmárovú, Zamborskú a Dzurkovú. Vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Spovedanie pred Vianocami bude takto: 

Ponúkame možnosť večerného spovedania vo štvrtok po večernej sv. omši od 19:00 do 20:30 hod. hlavne pre pracujúcich.
Spovedať sa bude aj v sobotu dopoludnia od 9:00 do 10:30 hod.
Okrem toho sú kňazi k dispozícii denne pol hodinu pred sv. omšami. 

 Filiálka Dlhé: V piatok od 16:00 hod. do 18:00 hod.

 Termínov je dosť, preto ich využite. Zároveň však prosíme, aby ste pri čakaní na spoveď dodržiavali primerané odstupy.

3. V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie kurátorov z farského kostola. Prosíme všetkých o účasť. 

Čítať viac

2. adventný týždeň

  1. Na upratovanie kostola prosíme rodinu Dobranskú, Demetrovú a Volovárovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Kto by chcel prispieť v rámci farskej zbierky pre núdzne rodiny „Vianočný dar“, pokladnička na tento cieľ je za lavicami na stolíku v kostole. Vďaka každému darcovi.

3. Minulý rok sme sa aj z našej farnosti zapojili do zbierky na pomoc Chudobným a deťom na Ukrajine. Organizátori nám vyslovili vďaku za našu pomoc. Na plagáte vývesky si môžete pozrieť, ako boli použité prostriedky zbierky. Je tam aj číslo účtu, ak niekto chce prispieť na tento cieľ.

4. V utorok 8. 12. budeme mať slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú vo farskom kostole doplnené o jednu, a to o 16:30 hod. (inak ráno o 6:30 a večer o 18:00 hod.). V školskej kaplnke o 17:00 a filiálka Dlhé o 18:00 hod.

5. V nasledujúcom týždni, v stredu, piatok a sobotu, budú Zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom kántrových dní je naša modlitba o príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín a o pokoj a spravodlivosť vo svete.

6. V stredu, štvrtok a piatok budú ranné sv. omše vo farskom kostole rorátne, teda votívne o Panne Márii. Budú slávené v tme kostola iba za svetla sviec, preto si prineste so sebou aj zažaté sviece v lampášoch.

7. Budúcu nedeľu od 14:00 do 15:30 hod. sa bude v našom farskom kostole spovedať pred sviatkami, ako je zvykom na Tretiu adventnú nedeľu. Okrem toho budú naši kňazi spovedať každý deň – okrem utorka, keď je slávnosť – ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami. Upozorňujeme, aby ste preto prichádzali k spovedi priebežne, lebo hromadné spovedanie s účasťou iných kňazov tentoraz nebude!  

8. Do pozornosti mladým dávame, že tohtoročný Godzone tour bude online 11. a 12. decembra. Viac info na oficiálnom webe.

Čítať viac