Žime v Duchu Svätom

Milí priatelia. Záver veľkonočnej doby patrí slávnosti Turíc. Ježiš zosiela Ducha Svätého od Otca, aby – ako hovorí evanjelista Ján – vydal o ňom svedectvo, ale zároveň aby aj nás poučil o všetkom, čo Ježiš učil a konal. Zoslanie Ducha Svätého na učeníkov je zároveň chvíľou, keď vznikla Cirkev. Učeníci, spolu s Máriou, očakávali v modlitbe príchod Ducha Svätého. Písmo nás učí, ako sa zmenil život učeníkov príchodom Ducha Svätého – učeníci dostali silu svedčiť o Kristovi pred ľuďmi. Boží Duch spôsobil, že z ich života zmizol strach. Nebojácne hlásali evanjelium, ba dokonca boli ochotní pre vieru v Krista vydržať aj prenasledovanie, mučenie, väznenie a neraz aj výsmech a potupu od ľudí. To všetko pritom prijímali s radosťou. Kto to celé spôsobil? Bol to Duch Svätý. Svojim pôsobením kvalitatívne zmenil život Ježišových učeníkov. Jediným zmyslom života a jedinou skutočnou radosťou sa im stal iba Ježiš a to, čo vedie k plnému životu s Bohom. Turíce slávime každý rok aj my. Je to pre nás veľký sviatok. Avšak potrebné je pochopiť, že Duch Svätý je daný aj nám. Prijali sme ho pri krste, ale osobitným spôsobom ho dostávame aj pri birmovke. To sú sviatostné znaky. Lenže Boží Duch nemá vo svojom pôsobení hranice a nemožno ho spútať. V našom živote môže konať tak, ako chce. Je však dôležité, aby sme ho do nášho života pustili; aby sme mu nebránili konať v nás a cez nás. Dnešný svet totiž potrebuje, aby sa našli ľudia, ktorí budú svedkami viery a nádeje. Mnohí ľudia hľadajú zmysel života. Je pritom dôležité, aby sme im boli my kresťania svetlom na tejto ceste; aby sme ukázali, že život s Ježišom môže byť naplnený a radostný. Vyprosujme si preto v týchto dňoch dary Božieho Ducha a každý deň sa dovolávajme jeho blízkosti a prítomnosti. To bude znak, že nám na našom vzťahu s Ježišom záleží.

Dekan  Štefan

Čítať viac

12. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 13. cezročnej nedeli prosíme rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok 26. 6. po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vopred vďaka za všetky obety na tento cieľ.

4. Od budúcej nedele (1. júla) do konca prázdnin budú nedeľné sv. omše vo farskom kostole v „letnom režime“ (6:30 – 8:00 – 9:30 – 18:30). Sv. omše o 11:00 nebudú.

5. Od piatku do nedele budú v našom farskom kostole po sv. omšiach, (resp. pobožnosti v nedeľu) pravidelné štvrťročné Modlitby matiek. Pozývame všetky ženy – matky.

6. Blíži sa koniec školského roka, preto pozývame školopovinné deti a mládež, aby sa v budúcom týždni vyspovedali pred večernými sv. omšami (utorok – štvrtok) a v piatok počas prikázaného sviatku Petra a Pavla sa spolu poďakujeme pri sv. omši hymnom TE DEUM pri sv. omši o 18:30.

7. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:

Karol CHYTIL a Ivana ZÁLEPOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
Tomáš HUDÁK a Simona DZURIKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb

Čítať viac

11. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 12. cezročnej nedeli prosíme rodiny Chytrovú, Krýdovú a Michalčovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

3. Na budúcu nedeľu vyhlasujeme pre farský kostol prvú zbierku na opravu strechy našej fary. Keďže strecha na viacerých miestach preteká, je už nutné vymeniť krytinu, nakoľko vznikajú väčšie škody. Prosíme vás, bratia a sestry, o vašu štedrosť na tento cieľ. Vopred ďakujeme za každý dar.

4. Vranovský dekanát, vrátane našej farnosti, spoluorganizuje Fatimskú sobotu v Obišovciach dňa 7. júla. Pripravujeme preto možnosť ísť autobusom. Kto sa chce prihlásiť, môže tak urobiť už od dnešného dňa do budúcej nedele v sakristii

5. Blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej bude 1. septembra 2018 v Košiciach. Máme objednaný autobus na túto výnimočnú udalosť. Kto má záujem zúčastniť sa, prihláste sa čo najskôr (už od dnešného dňa, pretože každý musí mať na túto slávnosť vstupenku a musí byť zaregistrovaný presný počet veriacich z farnosti)

6. Do pozornosti mladým dávame celoslovenské Národné stretnutie mládeže #P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla v Prešove. Kto z mladých našej farnosti sa ho chce zúčastniť, musí sa zaregistrovať čo najskôr – online registrácia je len do 1.7.2018! Pri registrácii je možnosť uviesť aj názov skupiny, naši mladí majú VT_JUH, je to kvôli spoločnému ubytovaniu a ostatným veciam. Na stránke sú zároveň podrobné informácie o stretnutí. Viac info a registrácia je na tomto odkaze

Čítať viac

10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 11. cezročnej  nedeli prosíme rodiny Fajčákovú, Gazdovú a Mikitovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Dávame do pozornosti Arcidiecéznu púť ku cti Karmelskej Panny Márie v Gaboltove, ktorá vyvrcholí 21. – 22. júla 2018. Program je dostupný na tomto odkaze

3. Otcovia Pavlíni pozývajú na pešiu púť do Čenstochovej od 1. do 15. augusta. Kto by mal záujem zúčastniť sa, viac informácií je na tomto odkaze

4. V piatok sa v Katedrále v Košiciach uskutoční diakonská a v sobotu kňazská vysviacka, obe so začiatkom o 10:00 h.

5. Do pozornosti dávame, že na budúcu nedeľu 17. 6. 2017 o 10:30 h bude v Žalobíne slávnostná primičná svätá omša novokňaza Kristiána Karcha.

6. Farnosť Čemerné pozýva každý trinásty deň v mesiaci do októbra na slávenie dňa fatimského zjavenia Panny Márie. Bližšie info na výveske, alebo tomto odkaze

Čítať viac

9. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 10. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dilikovú, Figmikovú a Hrubyovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Darcovia na kostolné potreby: Novomanželia Martina a Dominik 50,-€; Novomanželia Ján a Janka 200,-€; bohuznáma 40,-€; bohuznáma rodina 150,-€; Z birmovky rodičia birmovancov 200,-€ a bohuznáma 20,-€. Úprimné PBZ. Naše rehoľné sestry cez obč. združenie NODAM tiež ďakujú rodičom birmovancov za štedrý príspevok pre prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti.

3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti.

4. V piatok bude slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho. Kto sa zúčastní na sv. omši a v rámci nej na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok plnomocné odpustky. Vyžaduje sa byť v stave posväcujúcej milosti (spoveď), ísť na sv. prijímanie, Vyznanie viery a modlitba Na úmysel Sv. Otca, ako aj vzbudenie si úmyslu k získaniu odpustkov.

5. V piatok popoludní od 17:00 hod. do 18:00 hod. sa bude spovedať na Dlhom pred odpustovou slávnosťou. Kto chce byť v stave milosti posväcujúcej, má možnosť sa vyspovedať a získať tak odpustky.

6. V sobotu budeme sláviť deň titulu kostola – slávnosť Nepoškvrneného Srdca P. Márie na filiálke Dlhé. Slávnostná sv. omša bude o 10:00 hod. dopoludnia.

7. Odpustová slávnosť na filiálke Dlhé bude na budúcu nedeľu o 10:30 hod. Slávnostným celebrantom bude dp. Štefan Kaňuk, školský kaplán v Prešove. Srdečne vás pozývame na túto slávnosť.

8. Kvôli odpustu na Dlhom nebude budúcu nedeľu sv. omša o 11:00 hod. vo farskom Kostole sv. Františka. Všimnite si to. Zároveň na filiálke Rodinná oblasť bude v nedeľu zmenený čas sv. omše – už o 8:00 hod.

Čítať viac

8. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 9. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kapustovú, Kľučárovú a Urigovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám birmovancov, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:

Farský kostol – v pondelok až piatok pol hodiny pred sv. omšami.

Filiálka Dlhé – v piatok od 17:00 do 18:00 hod. (aj veriaci z Rod. oblasti, keďže vo štvrtok bude prikázaný sviatok a na R.O. sa nebude spovedať).

3. Vo štvrtok je Prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi. Sv. omša v stredu večer je s platnosťou zo slávnosti Božieho Tela.

Eucharistická procesia ulicami nášho mesta bude v deň sviatku. Začne sa o 16:00 hod. v gr.-kat. chráme Božieho Tela v meste, a skončí sa v našom farskom kostole sv. Františka. Srdečne vás všetkých na túto procesiu pozývame. Pri tejto slávnosti môžeme získať plnomocné odpustky pri splnení podmienok (byť v stave posväcujúcej milosti, prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca).

4. Od štvrtku začneme na filiálke Dlhé duchovnú prípravu na odpustovú slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie modlitbou Deviatnika. Budeme sa ho modliť každý deň pred sv. omšami, resp. o 18:00 hod.(aj keď sv. omša nebude). V nedeľu bude modlitba Deviatnika po sv. omši.

5. Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej. Začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

6. V sobotu bude prvá sobota v mesiaci (fatimská). Spoločná modlitba sv. ruženca začne ako zvyčajne pred rannými sv. omšami vo farskom kostole, ako na filiálke Dlhé.

Čítať viac

7. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Najsvätejšej trojice prosíme rodiny našich birmovancov v sobotu dopoludnia po spovedi. Zároveň vyslovujeme vďaku tým, ktorí upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Zbierka z minulej nedele na Katolícke masmédiá činila v našej farnosti spolu 572,95 €  (farský Kostol sv. Františka 421,40 €; filiálka Dlhé 86,20 € a filiálka Rodinná oblasť 65,35 €).

3. V pondelok budeme sláviť novú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi. Osobitne teda nebudeme sláviť Svätodušný pondelok, ale táto spomienka je s ním podstatne spojená.

4. V utorok po večernej sv. omši pozývame na Biblické stretnutie do katechetickej miestnosti.

5. V stredu po večernej sv. omši  sa budú skúšať birmovanci z Katechizmu a v sobotu dopoludnia o 9:00 hod. sa budú môcť vyspovedať. Spovedanie bude v rámci kajúcej pobožnosti. Rodičia, príbuzní a birmovní rodičia budú mať možnosť sa vyspovedať každý deň počas týždňa, pol hodinu pred večernými sv. omšami.

6. V piatok po večernej sv. omši bude adorácia s birmovancami, ktorá bude bezprostrednou modlitbovou prípravou k nedeľnej slávnosti.

7. Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti udeľovaná Sviatosť birmovania pri sv. omši o 11:00 h. Z tohto dôvodu budú zmenené niektoré sv. omše. Vo farskom kostole nebude sv. omša o 9:30 a na filiálkach sa mení čas: Rodinná oblasť o 8:00 h a Dlhé o 9:00 h.

Čítať viac

7. Veľkonočná nedeľa

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej turíčnej nedeli prosíme rodinu Gamratovú, Rosteckú a Sztrakovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Naďalej sa modlíme pred večernými sv. omšami Deviatnik k Duchu Svätému pred sviatkom Turíc.

3. Dnes je 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Zároveň je vo všetkých kostoloch Zbierka na katolícke masmédiá. Chceme sa poďakovať za všetky vaše finančné obety na tento cieľ.

4. Odchod autobusu do Gaboltova na Turíčnu novénu bude pre náš dekanát v pondelok 14. mája,14:30h spred farského kostola.

5. V piatok po večernej sv. omši (ktorá bude skôr – 18:00) sa vo farskom kostole uskutoční duchovná obnova birmovancov, ktorí 27.5.2018 pristúpia k sviatosti birmovania. Účasť nutná.

6. V sobotu 19. 5. 2018 sa v Prešove uskutoční stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy – MIKE 2018.

7. V sobotu 19.5.2018 pri večernej sv. omši o 18:00h vás pozývame sláviť turíčnu vigíliu.

8. V dňoch 9.-14.júla 2018 naše rehoľné sestry a mladí organizujú letný tábor. Záväznú prihlášku si môžete vziať vzadu v kostole. Bližšie informácie u sestričky Imakuláty. Letný tábor sa uskutoční pri Sninských rybníkoch.

Čítať viac

6. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 7. veľkonočnej  nedeli prosíme rodinu Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám prvoprijímajúcich detí, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok je Prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omša v stredu večer je s platnosťou zo sviatku. Zároveň budú vo štvrtok dopoludnia aj rekolekcie, preto ranná sv. omša nebude, ale bude o 8:30 hod.! (za účasti detí z Cirkevnej školy).

3. Od piatku sa pred večernými sv. omšami začneme modliť Deviatnik k Duchu Svätému pred sviatkom Turíc.

4. Budúcu sobotu o 9:30h bude blok sobášnych náuk – viera, sviatosti, prikázania pre snúbencov, ktorí ho ešte neabsolvovali.

5. Na budúcu nedeľu je 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Zároveň bude vo všetkých kostoloch Zbierka na katolícke masmédiá.

6. Kto sa chce prihlásiť na autobus do Gaboltova na Turíčnu novénu, ktorá bude pre náš dekanát v pondelok, 14. mája, môže tak urobiť v sakristii farského kostola.

7. V sobotu 19. 5. 2018 (o dva týždne) sa uskutoční tradičné stretnutie ružencových bratstiev z našej arcidiecézy v kostole dominikánov v Košiciach. Podrobný program stretnutia je na tomto odkaze.

Čítať viac

5. Veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie farského kostola k nasledujúcej 6. veľkonočnej nedeli prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí v sobotu po skončení svätej spovede. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. V stredu po večernej sv. omši bude nácvik liturgie prvého sv. prijímania. Účasť všetkých detí a rodičov je nutná.

3. Od utorka – 1. mája sa posúva čas večerných sv. omší vo farskom kostole počas týždňa z 18:00 na 18:30. Zároveň sa budeme modliť vo farskom kostole Májovú pobožnosť večer o 18:25 hod.

4. V nasledujúcom týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude takto:
Farský kostol – od pondelka do piatku ráno od 6:00 do 6:30 hod a večer (v pondelok 17:30-18:00) od 18:00 do 18:30 hod.
Filiálka Dlhé – v utorok od 17:30 do sv. omše a v piatok od 17:15 do 18:00 hod.
Filiálka Rodinná oblasť – v stredu dopoludnia od 9:00 hod. v škole (spolu so žiakmi)

5. Prosíme rodičov a príbuzných detí, ktoré idú na budúcu nedeľu na Prvé sv. prijímanie, aby sa vyspovedali počas týždňa. Spovedať sa bude každý večer: v pondelok od 17:30 do 18:00 a od utorka od 18:00 do 18:30 hod.

6. Adorácia na prvý piatok vo farskom kostole začne o 15:00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a bude trvať do večernej sv. omše. Pozývame vás k modlitbe.

7. Prvá sv. spoveď detí bude vo farskom kostole nasledujúcu sobotu. Začne o 9:00 hod. a bude súčasťou kajúcej pobožnosti. Prosíme rodičov, aby prišli spolu so svojimi deťmi.

8. Slávnosť Prvého sv. prijímania bude v našom farskom kostole v nedeľu o 10:00 hod. Prosíme vás, aby ste miesta v laviciach rezervovali predovšetkým pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

9. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
Stanislav GAZDA a Kristína ČULENOVÁ – ohlasujú sa tretíkrát
Jakub KAČMÁR a Mária ZVALENÁ –  ohlasujú sa tretíkrát
Peter KARPÁČ a Anna ŠTEFČÍKOVÁ –  ohlasujú sa druhýkrát
Dominik VALIGA a Martina ŠIROTNÍKOVÁ –  ohlasujú sa druhýkrát
Tomáš GEŠPER a Michaela DEMETROVÁ –  ohlasujú sa prvýkrát

Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.

Čítať viac