5. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Klimčová, Palenčíková a Mitaľová. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Na kostolné potreby darovali  novomanželia Marek a Pavla zo svadby 100€ a bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať.

3. Zbierka na Kňazský seminár činila v našej farnosti spolu 1026,89€. (farský kostol – 885,2 €, filiálka Dlhé – 103€, kaplnka Rodinná oblasť – 38,65€). Všetkým darcom vyslovujeme vďaku.

4. V dňoch 13. 5. – 21. 5. 2023 sa uskutočnia vo farnosti Nižný Hrušov Ľudové misie, na ktoré pozývajú tamojší duch. otec s veriacimi tých, ktorí majú záujem. Bližšie informácie nájdete na plagáte na výveske.

5. Začal sa mariánsky mesiac Máj. Každý večer 5 minút pred sv. omšou sa modlime Májovú pobožnosť. Povzbudzujeme vás k častejšej účasti na sv. omši a pobožnosti v tomto mesiaci.