18. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 19. cezročnej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú a Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Do vašej pozornosti dávame, že dňa 22. septembra 2019 (v nedeľu) sa v Bratislave uskutoční národný Pochod za život. Je to dôležitá udalosť pre vyjadrenie nášho kresťanského postoja k ochrane života už od jeho počatia. Plánujeme preto zabezpečiť (tak ako pred tromi rokmi) autobus z našej farnosti, aby sme sa mohli zúčastniť na tomto podujatí. Kto by mal záujem zúčastniť sa, prosím napíšte sa čo najskôr do zoznamu na autobus. Zoznam bude položený vzadu vo farskom kostole na stolíku.

3. Pripomíname, že liturgická slávnosť Výročia konsekrácie nášho farského kostola sv. Františka bude o dva týždne, v nedeľu 18. augusta. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Jozef Polák, farár vo farnosti Soľ. Od 15:30 hod. sa stretneme, ako každý rok, na našom farskom dni. Srdečne vás všetkých pozývame na sv. omšu, ako aj na stretnutie farskej rodiny. Zároveň prosíme aj o vašu finančnú podporu pre farský deň. Pokladnička na tento cieľ je za lavicami. Ďakujeme.

4. V stredu po večernej sv. omši pozývame členov Pastoračnej rady na stretnutie, ktoré bude venované príprave farského dňa.

5. Ohlášky: Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: František Delly a Lenka Vasiľová, ohlasujú sa prvýkrát. Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb.