2. pôstny týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. cezročnej nedeli prosíme rodiny Drábovú, Ištokovú, Hrehovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Zbierka na Charitu z minulej nedele činila v našej farnosti spolu 873,68,-€ (Farský kostol: 700,30,-€, filiálka Dlhé 120,-€ a kaplnka Rodinná oblasť 53,38,-€). Všetkým vám vyslovujeme vďačnosť za vaše dary.
  3. V tomto týždni bude v utorok Biblické stretnutie a vo štvrtok miništrantské stretnutie. 
  4. Počas celého pôstneho obdobia je vzadu na stolíku vo farskom kostole položená krabička Veľkonočný dar. Ide o dar pre núdzne rodiny v našej farnosti. Vyslovujeme už teraz vďačnosť všetkým darcom na tento úmysel.