5. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej Kvetnej nedeli prosíme rodiny Dankovičovú, Kavčákovú, Klacikovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni sa bude v celom dekanáte spovedať pred veľkonočnými sviatkami, viac informácií na tomto odkaze.
 3. V našej farnosti bude program spovedania takýto:
  filiálka Dlhé – v stredu od 16:30 do 17:30 hod.
  farský kostol sv. Františka – v sobotu dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod. a popoludní od 14:30 do 17:00
 4. Keďže naši kňazi budú spovedať aj okolité farnosti, tak od utorka do piatku nebudú spovedať pred večernými sv. omšami. Zároveň nebudú od utorka hodiny v kancelárii. Potrebné veci bude možné vybaviť po sv. omšiach.
 5. utorok po večernej sv. omši pozývame členov Pastoračnej rady na stretnutie, ktorého obsahom bude príprava nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov.
 6. Budúca nedeľa je Kvetná – Nedeľa utrpenia Pána. Pri všetkých sv. omšiach v nedeľu sa budú požehnávať ratolesti (bahniatka), ktoré si prineste všetci do kostola.
 7. Zvlášť vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 11:00 hod., ktorá začne požehnaním ratolestí pri kríži vedľa areálu kostola (ako každý rok), ako aj slávnostným sprievodom zvonku do chrámu.
 8. Vo štvrtok nasledujúceho týždňa (11. apríla) sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka na našej Cirkevnej spojenej škole sv. Dominika Savia. Povzbudzujeme vás rodičov, ktorí máte budúcich prvákov, aby ste využili možnosť dať ich učiť sa a formovať v katolíckom duchu.