4. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 5. cezročnej nedeli prosíme rodiny Vasiľovú, Vaľušovú, Štefankovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. Na potreby kostola darovala Bohu známa 50,-€. Na opravu strechy darovali Bohu známi darcovia 50,-€ a 100,-€. Štedrým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 3. Veriaci z Čižatíc, spolu so svojim duchovným otcom nám ďakujú za finančnú zbierku na výstavbu ich kostola. Vyzbierali u nás vo farskom kostole 1893,-€.
 4. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol sv. Františka – každý deň: od 6:00 do 6:30 a večer od 17:15 do 18:00 hod.
  Filiálka Dlhéutorok a piatok od 17:00 do 18:00 hod.
  Rodinná oblasť – školská kaplnka vo štvrtok od 9:00 hod., spolu so žiakmi CSŠ.
 5. utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie a vo štvrtok15:30 hod. miništrantské stretnutie
 6. Na Prvý piatok bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone od 15:00 hod. Adorácia začne modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.
 7. sobotu budeme sláviť Fatimskú sobotu tak, ako je zvykom vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé.
 8. Pripomíname, že aj dnes popoludní bude vo farskom kostole Pôstna kázeň. Začne o 14:30 hod., po kázni bude krížová cesta.