Značka: covid19

Inštrukcie biskupov k terajšej situácii

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry!
Situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva. V rámci Konferencie biskupov Slovenska sme rozhodli o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb do 31. marca 2020 (porov.: tkkbs.sk). Je to zatiaľ predbežný termín, nikto nevie ako sa to bude vyvíjať neskôr. Podobná situácia bude zrejme trvať aj počas veľkonočných sviatkov. Na základe dekrétu z Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, už teraz môžeme potvrdiť, že obrady veľkonočného Trojdnia, budú bez účasti verejnosti. Bližšie informácie budeme aktualizovať. Viacerí sa však pýtate, ako v týchto dňoch vysluhovať sviatosti, ako spovedať a ako podávať sv. prijímanie.
1. Hromadné spovedanie pred sviatkami, ako ho poznáme z predchádzajúcich rokov, tentokrát nebude možné. Neplánujte si spoločné spovedanie. Vo farnostiach si však už teraz môžete na každý deň pripraviť plán spovedania jednotlivcov, možno aj s rozdelením podľa ulíc (aby sa prípadný záujem čo najviac rozdelil v čase), najlepšie na otvorenom priestranstve pri kostole. Spovedať možno po stojačky, k dispozícii pre rôzne prípady môže byť aj stolička. Potrebné je mať rúško, tak v prípade kňaza, ako aj penitenta. Dbajte na to, aby sa nevytvárali veľké rady. Ak budú penitenti stáť v rade, nech dodržia od seba vzdialenosť 2m a nech majú ochranné prvky tváre, tak ako je to teraz bežné pri čakaní pred lekárňami, obchodmi či úradmi.
2. Po sv. spovedi môže byť ponúknutá možnosť sv. prijímania. Ten, kto sa vyspovedá, s rúškom na tvári môže vojsť do kostola, kde sa nemôže dlho zdržiavať. Od povereného kňaza, resp. akolytu, prijme Eucharistiu na ruku. O povolení prijímať na ruku počas epidémie sa rozhodlo na poslednom plenárnom zasadnutí KBS v Čičmanoch. Zo strany farnosti je dobré mať pripravený dezinfekčný prostriedok, ktorý krátko pred prijímaním na ruku môže dostať každý komunikant. Prijímanie na ruku (u pravákov) prebieha tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku, na ktorú dostane partikulu a pravou rukou si ju sám podá do úst.
Niektorí z vás sa pýtali aj na možnosť adorovať v otvorenom kostole, dokonca vraj dostali aj usmernenia z polície, že bude lepšie ak kostol celkom zatvoria. Tam, kde sa zhromažďuje príliš veľa ľudí v jednom čase, je lepšie nevyhlasovať adorácie, aby sme sa vyhli plánovanému a nárazovému stretávaniu. V kostole nemajú byť modlitby spoločné – či už modlitba ruženca alebo iné pobožnosti. Treba zachovať posvätné ticho pre súkromnú modlitbu, ktorá tiež nemá trvať dlho. Preto v kostoloch, kde si niektorí veriaci akosi zvykli stretnúť sa v istý čas na spoločné modlitby, je potrebné takýto „zvyk“ v tomto čase ukončiť a vysvetliť im, že všetci bez výnimky musíme dodržiavať prísne opatrenia.
Všetko, čo sa týka Kvetnej nedele a veľkon. Trojdnia, budeme priebežne aktualizovať. Vaše otázky, postrehy, kreatívne „zlepšováky“ či rozumné návrhy, neváhajte konzultovať telefonicky (0907993945), alebo prostredníctvom e-mailu arcibiskup@abuke.sk
Vyprosujeme vám veľa sily, trpezlivosti, dôveru a istotu, že Pán je s nami aj v týchto ťažkých dňoch! Zotrvajte v iniciatíve večernej modlitby ruženca s modlitbou k PM Obišovskej.
Žehnajú vám vaši biskupi
 Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita
 Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup
V Košiciach, 20. marca 2020

Čítať viac

Oznamy pre veriacich

1. Úradné hodiny v kancelárii v týchto dňoch nie sú. Vybavujte iba dôležité veci.
2. V prípade nahlásenia pohrebu, či krstu alebo zaopatrenia chorého, volajte prosím na tel. číslo: 4464 370 alebo zazvoňte na hlásnik, ktorý je nad poštovou schránkou.
3. V prípade potreby vystavenia krstného listu (ak ste pokrstený (á) v našej farnosti), či už ku krstnému rodičovstvu alebo sobášu, nahláste nám telefonicky vaše údaje, a my pošleme tieto dokumenty na príslušnú farnosť elektronicky.
4. Upozorňujeme, že pri pohrebných obradoch je v tomto čase potrebné rešpektovať prítomnosť iba najbližších členov rodiny. Rovnako to platí aj pri vysluhovaní sviatosti krstu.
5. Vysluhovanie sviatosti zmierenia nie je možné hromadne. Kto by sa potreboval vyspovedať, prosíme volať na farské tel. číslo 4464 370 a dohodnúť sa s kňazom na dni a čase sv. spovede.
6. Bočný vchod do kostola (od kruhového objazdu) je otvorený každý deň od 8.30 hod. do 20.00 hod. večer k súkromnej adorácii, na ktorú vás pozývame. Aj tu dodržujme, prosím, od seba istý hygienický odstup.
7. My, vaši kňazi, vás chceme uistiť o našich modlitbách za vás, ešte viac v týchto časoch skúšky. Spájajme sa denne duchovne v modlitbe, zvlášť večer o 20.00 hod. Neklesajme na duchu, ale s pokorou a nádejou sa obracajme cez Máriu k Ježišovi a prosme o posilnenie dôvery v to, že Boh sa o nás všetkých postará. Vyzývame vás tiež k zodpovednosti voči iným ľuďom vo všetkom, čo každý deň robíme a kde sa nachádzajme.
8. Jeden druhého viac povzbudzujme a posilňujme. Nech nám nie je nikto ľahostajný, ale každému prejavme solidaritu a lásku.

Vaši duchovní otcovia: Štefan, Patrik a Michal

Čítať viac

Homília na 3. Pôstnu nedeľu

Milí bratia s sestry. V týchto dňoch prežívame ťažkú skúšku. V nej si dávame zaiste rôzne otázky. Pýtame sa, či to prežijeme, či zostane v zdraví naša rodina, blízki, deti, či máme dostatok liekov, rúšok, zdravotníkov atď. Kdesi medzi tým a tiež zabezpečovaním dostatočných materiálnych zásob na ďalšie dni, sa však už objavujú aj iné otázky. Tie sú hlboko spojené s našou vierou. Pýtame sa, či sa o nás stará Boh, či na nás myslí, keď nás ohrozuje taká strašná epidémia.
Odpoveď dostávame veľmi aktuálne v Božom slove dnešnej nedele. Izraeliti, kráčajúci púšťou z otroctva na slobodu a prežívajúci jednu skúšku života za druhou, si dávajú podobné otázky: „Je Pán medzi nami, alebo nie?“ Viedla ich k tomu krajná núdza, pretože im na púšti chýbala voda. Teda to, bez čoho sa nedá prežiť. V tejto zložitej chvíli akosi celkom zabudli, ako sa o nich Boh nestále staral už v Egypte, ale aj potom, keď ich zázračne vyslobodil z tohto jarma. Šomrali na Mojžiša a ich postoje boli naplnené reptaním a výčitkami. No aj v tejto chvíli sa ukazuje Božia prozreteľnosť a Boh na tieto obavy odpovedá starostlivosťou o svoj ľud. Zázračným spôsobom im dáva vodu zo skaly.
Na tento úryvok Knihy Exodus nadväzuje dnešné Jánovo evanjelium, v ktorom sa k nám Ježiš prihovára prostredníctvom vzácneho, ale pritom nám tak všedného daru – prostredníctvom vody. Koľko silných posolstiev pritom spojil v evanjeliu Ježiš práve s vodou. Ježiš povedal: „Kto je smädný, nech príde ku mne a nech pije.“(Jn 7,37) Vieme, že na kríži sa nám práve voda ukázala ako jeho dedičstvo, keď Ježiš nechal zo svojho prebodnutého boku vytrysknúť krv a vodu. A Ježiš túžil po tom, aby sa jeho záchrana ľudstva uskutočnila práve skrze vodu a jej duchovné účinky. Preto hovorí učeníkom: „Choďte…a krstite všetky národy…“
Neprekvapuje nás preto, že aj pre prvých kresťanov bola voda veľmi silnou symbolikou. Sami sa zobrazovali najmä v časoch prenasledovania ako „ichtys“, teda ryby (rybky). Kresťania vnímali, že podobne ako ryby môžu prežiť len vo vode, tak aj oni môžu naozaj prežiť len vtedy, keď zostanú žiť vo vode, čiže v krste a jeho účinkoch, v milosti a vernosti Ježišovi. Boli presvedčení, že bez tejto vody sviatostnej milosti ich čaká len životná prázdnota a nakoniec aj smrť.
Určite podobnú duchovnú prázdnotu prežívala aj Samaritánka z evanjelia, hoci si to ani neuvedomovala. Každý deň chodila k Jakubovej studni, aby si nabrala dostatok vody pre seba a svojich blízkych. Žila v presvedčení, že voda zo studne je pre ňu najdôležitejším zdrojom k prežitiu. Až do chvíle, keď ju pri tej studni neoslovil Ježiš. V tej chvíli začína Kristus meniť jej srdce a životný pohľad na to, čo je skutočne dôležité a čo jej môže priniesť naplnenie a trvalé šťastie. Ježiš upriamuje srdce tejto ženy od vody zo studne k celkom inej vode, keď jej pripomína: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Sila týchto Ježišových slov je tak veľká, že Samaritánka – dovtedy ľahkovážna a celkom zaujatá iba hľadaním manžela, keďže už ich mala päť, ale ani s jedným nebola spokojná – sa zrazu cíti oslobodená. Ježiš jej otvára skutočnú cestu šťastia, ktorou je len on sám. A Samaritánka od radosti, že našla Krista, zabúda na svoju minulosť, ale aj na to vedro, ktoré si priniesla, a uteká sa s touto radosťou podeliť s ostatnými. V srdci mala v tej chvíli to najdôležitejšie. Ježiš jej povedal: to, čo hľadáš, som ja, ktorý s tebou hovorím.
Bratia s sestry. Situácia, ktorú práve žijeme, nás všetkých vedie k zamysleniu, čo vlastne v živote hľadáme, pre aké hodnoty žijeme, kto alebo čo je v našom živote najdôležitejšie. Tieto dni nám ukazujú, aké sú naše charaktery. Nachádzame ľudí obetujúcich sa pre dobro iných, pomáhajúcich, ale nachádzame aj postoje egoizmu a nezodpovednosti v mnohých podobách. Ježiš nás však aj v tejto chvíli pozýva, aby sme hľadali v prvom rade jeho vôľu; aby sme „pili zo živej vody“. Je totiž viditeľné, že tak, ako to čítame u proroka Jeremiáša (2,13), sme my ľudia opustili prameň živej vody, ktorým je Boh a „vykopali sme si cisterny“, ktoré sú navyše prasknuté. Opustili sme Boha a šťastie hľadáme často v materiálnych veciach. Pritom stále platia slová sv. Augustína: „Stvoril si nás, Bože, pre seba, a nespokojné je ľudské srdce, kým nespočinie v Tebe.“ Páter Cantalamessa hovorí, že „existujú dva spôsoby, ako sa pokúsiť zahnať smäd po šťastí. Prvou cestou je piť vodu stvorenia, alebo hľadať beznádejne radosť vo veciach. Ježiš nám naopak ponúka svoju vodu, ktorá tíši každú potrebu srdca; ponúka nám svoju pravdu, lásku a svoje priateľstvo. Nie lásku pochybnú, ale vernú; také šťastie, ktoré nie je ohraničené obmedzených priestorom mladosti, ale prerastá až k večnému životu.“ Ježiš nám dáva svojho Ducha, ktorý jediný nám ponúka pravý život.
Bratia a sestry. Nech sú tieto dni chvíľami našej intenzívnej modlitby, chvíľami sebapoznávania, ale hlavne časom hľadania Božej vôle pre náš život. Ďakujme pritom, že nás Boh prijal za svoje deti a že nám v sebe umožňuje nachádzať pravú radosť života. Amen.

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Inštrukcie k bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

Košickí biskupi vydali v súvislosti so snahou eliminovať šírenie sa vírusu COVID – 19 pre celé územie našej arcidiecézy tieto usmernenia:

 1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. Kňazi môžu slúžiť sv. omše súkromne, bez účasti verejnosti. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.
 2. Priame prenosy sv. omší na TV LUX:
  PONDELOK – PIATOK: 7.00 hod., 12.00 hod., 19.00 hod.
  SOBOTA: 7.00 hod. 18.00 hod.
  NEDEĽA, 15. marca – 10.30 hod, 18.00 hod.
  NEDEĽA, 22. marca – 10.00 hod., 18.00 hod.
  Pravidelná štvrtková adorácia z kaplnky TV LUX bude o 20.20 hod. Na www.ke-arcidieceza nájdete ponuku priameho prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi – v nedeľu 15.3.2020 a 22.3.2020 so začiatkom o 10.30 hod.Rádio LUMEN – každodenné sv. omše sú ráno o 8.30 hod. a večer o 18.00 hod.
 3. Sviatosti a sväteniny:
  Sv. zmierenia vyslúžime jednotlivým veriacim, ak o to požiadajú. Prosíme v tomto prípade zavolať na faru a dohodnúť s kňazom. Hromadná sv. spoveď nie je zatiaľ dovolená kvôli zhromažďovaniu viacerých ľudí.
  Sv. krstu – dohodnite s kňazom na fare. Prosíme pritom o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených.
  Sv. pomazania chorých – vysluhujeme jednotlivo podľa potreby veriacich.
  Adorácia v kostole nie je zakázaná. Náš farský kostol je otvorený na osobnú modlitbu od rána každý deň (vchod od kruhového objazdu). Naša modlitba je v tomto čase zvlášť potrebná a užitočná.
  Pohrebné obrady – dohodnite na fare s kňazom. V tomto čase je nevyhnutné ich vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.
  Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. Povzbudzujeme v tomto období aj denne
 4. Modlitba – povzbudzujeme a vyzývame všetkých veriacich, aby sme sa v období týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 hod., najlepšie s celou rodinou doma. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov a zdravotnícky personál. Naši biskupi nám vrelo odporúčajú modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831. Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Text tejto modlitby pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej ponúkame v nasledujúcich riadkoch.

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.
Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. 
Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Čítať viac

Žime v dôvere v Boha

Milí farníci,

prihováram sa vám vo chvíli, ktorá je všade vo svete, ale iste aj v nás spojená s otázkami a neraz i obavami. Vstúpili sme do obdobia pôstu. Ako každý rok, zrejme aj teraz sme ho chceli prežiť a naplniť tak, aby sme sa pripravili na sviatky Zmŕtvychvstania Pána. Možno sme si dali predsavzatie, prišli sme na Krížové cesty, začali sa viac modliť, konať sebazaprenie. A takto sme chceli pokojne dôjsť k Veľkej noci.

Prišli však nečakané udalosti, ktoré doslova zatriasli svetom. Koronavírus, ktorý sa šíri, prináša situácie, ktoré si nepamätajú zrejme ani tí najstarší ľudia. Obavy o život a zdravie, paralýzu mnohých ľudí, strach, konšpiračné teórie, ktoré ten strach ešte prehlbujú, ale aj otázky, či je naše zdravotníctvo v stave pomôcť tým, ktorí to potrebujú. V posledných dňoch sme to všetko pocítili aj my veriaci. Na istý čas bol vydaný zákaz sláviť verejné bohoslužby. Za obdobie svojho kňazstva si nepamätám podobnú situáciu. Je to zvláštne, ale hlavne bolestné, keďže slávenie Eucharistie a jej prijímanie je podstatným prvkom našej viery. Možno si dávame otázky, čo robiť v tejto situácii. Myslím, že je to pre nás výzva a zároveň čas skúšky viery a dôvery v Boha. Viac sa v týchto dňoch pýtajme, čo nám tým chce Boh povedať? V dejinách nachádzame veľa situácií, ktoré veriaci ľudia chápali ako znamenia čias. Možno je práve toto jeden z tých znakov, ktoré nás majú viesť k reflexii, ako je to vlastne s našim životom.

Povzbudzujem vás preto v tejto chvíli, bratia a sestry, k intenzívnejším modlitbám. Osobne i spoločne trávme viac času v uzobraní, berme do ruky ruženec, čítajme viac Sväté Písmo a uvažujme nad Božím slovom. Viac času trávme v rodine spoločne, najmä s deťmi. Jednoducho skúsme žiť aj tieto chvíle s Bohom, pokojne a vyrovnane. S vedomím, že Boh neopúšťa svojich, ale stále sa o nás stará. Sme v jeho rukách. Božia moc je vždy väčšia, než akékoľvek fyzické, telesné, či morálne zlo. Zostávajme spojení v modlitbe za tých, ktorí zomreli v dôsledku tohto vírusu, za chorých, ktorí trpia, za zdravotníkov, ktorí sa o chorých starajú, ale aj za seba samých a za pokoj našich sŕdc.

duchovný otec Štefan

Čítať viac