Autor Štefan Albičuk

Piatkový pôst za odvrátenie pandémie a Modlitba za Slovensko

Bratislava 28. októbra (TK KBS) Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne “Modlitbu za Slovensko”.

V tejto súvislosti prinášame vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

“Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,” povedal arcibiskup Zvolenský.

“Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,” dodal predseda Konferencie biskupov Slovenska.Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,

tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.Čítať viac

Oznamy v súvislosti so súčasnou situáciou

Bratia a sestry,
Rozhodnutím vlády SR sú od štvrtka 15. októbra 2020 až do odvolania kostoly zatvorené. Dovolené sú však naďalej bohoslužby s počtom maximálne 6 osôb, vrátane kňaza. Príčinou je súčasná situácia spojená so šírením koronavírusu. Toto rozhodnutie znamená nasledovné:

 1. V našom farskom kostole budú sv. omše v pondelok až sobotu, vždy ráno o 7:00 hod. a večer o 17:00 hod. Odslúžime pri nich úmysly tak, ako sú v poradí na každý deň ráno a večer. Na sv. omši sa môžu zúčastniť len veriaci z rodiny, na ktorej úmysel sa slávi daná sv. omša, maximálne však traja. Pred sv. omšou môžu čakať v zádverí bočného vchodu. Toto však neplatí pre nedeľné sv. omše, na ktorých sa okrem kňaza zúčastní len nutná asistencia.
 2. V nedeľu budeme vo farskom kostole sláviť len jednu sv. omšu – o 8:30 hod. Všetky úmysly sv. omší, zapísaných na nedele však tiež odslúžime. Sv. omša bude vysielaná na FB stránke farnosti.
 3. Sv. omše odporúčame sledovať aj prostredníctvom ďalších médií.
 4. Vysluhovanie sviatostí je naďalej dovolené – týka sa to krstov, sobášov a tiež pohrebu. Na ich vysluhovaní sa však môže zúčastniť len obmedzený počet veriacich – 1 človek na 15 metrov štvorcových.
 5. Prípadné vyslúženie sv. zmierenia (sv. spovede), ako aj podanie sv. prijímania si môžete dohodnúť s kňazom telefonicky, resp. cez zvonček (hlásnik) ktorý je pri poštovej schránke.
 6. Pri vysluhovaní sviatostí sú kňaz, ako aj veriaci, povinní dodržať všetky platné epidemiologické a hygienické nariadenia. Za nedodržanie nesie zodpovednosť daná osoba. Dôrazne však pripomíname, že ak by niekto vedel, že je pozitívny na COVID 19, resp. by mal vedomosť, že sa predtým stretol s niekým nakazeným, alebo čaká na výsledok testu, nech v tom čase nežiada kňaza o spoveď, ani o podanie sv. prijímania. Predíde sa tak možným komplikáciám, či napr. karanténe kňazov farnosti (čo sa už stalo v niektorých farnostiach)!
 7. Farské sv. omše pre birmovancov a mládež, sv. omše za účasti detí, ako aj farské katechézy budú pokračovať po ukončení zákazu hromadných podujatí.
 8. Naďalej budeme mať otvorený bočný vchod farského kostola na súkromnú adoráciu. Vnútri v zádverí nech je v danej chvíli len jedna osoba. Takto sa môžete vystriedať na modlitbu postupne počas dňa.
 9. Kancelária farského úradu bude fungovať v pondelok, stredu a piatok od 16:00 do 17:00 hod. V prípade, že budete potrebovať nahlásiť pohreb, krst, či zaopatrovanie chorého aj v iné dni, než budú úradné hodiny, môžete nám kedykoľvek zazvoniť na zvonček – hlásnik, ktorý je pri bočnom vstupe do kostola (fary), vedľa poštovej schránky.

Zostávame s vami spojení v modlitbe aj v tejto ťažkej dobe. Vaši duchovní otcovia – Štefan, Patrik a Michal

Čítať viac

Program bohoslužieb na sobotu a nedeľu a opatrenia pri sv. omšiach

Bratia a sestry,
v súvislosti s núdzovým stavom, ktorý je platný od dnešného dňa 1.októbra, sa k vám opäť prihovárame aj touto formou.
Čo sa týka bohoslužieb, vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb (platí aj pre sv. omše), slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách!

Zároveň prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, chronicky chorých, po operáciách a tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby v tomto čase zvážili svoju účasť na bohoslužbách. Môžete uprednostniť sledovanie sv. omší cez médiá a internet.

Keďže našu farnosť tieto opatrenia zastihli práve v čase, keď je pred nami odpustová slávnosť sv. Františka z Assisi, sme nútení prispôsobiť aj toto slávenie aktuálnemu stavu.

Konkrétne to znamená, že odpustové slávenie, ako ho každý rok poznáme aj s pozvanými hosťami – celebrantmi, teraz nebude. Podľa zváženia to zariaďte takto aj vo vašich rodinách, aby nedochádzalo k väčšiemu zhromažďovaniu. Hostí radi privítame na budúci rok v priaznivejšom čase (pevne dúfame).

Kvôli tomu sa tiež ruší aj vyhlásený odpustový program. Namiesto neho bude platiť v sobotu a nedeľu tento liturgický program:

Sobota:
Farský kostol sv. Františka:
7:00 hod. – sv. omša
18:00 hod. – sv. omša – zo sviatku sv. Františka z Assisi, patróna (s platnosťou nedele)

Nedeľa:
Farský kostol sv. Františka:
7:30 hod. – sv. omša (seniori nad 65 rokov)
8:30 hod. – sv. omša
9:30 hod. – sv. omša
11:00 hod. – sv. omša
18:30 hod. – sv. omša

Filiálka Dlhé:
8:00 hod. (sv. omša pre seniorov nad 65 rokov)
9:30 hod. – sv. omša

Školská kaplnka Rodinná oblasť: sv. omša o 11.00 hod.

Vo farskom kostole budú všetky sv. omše zo slávnosti sv. Františka z Assisi, teda odpustové. Oznamy na budúci týždeň budú vyhlásené pri nedeľných sv. omšiach.

Do pozornosti tiež dávame, že počet veriacich, ktorí budú prichádzať na sv. omše, bude limitovaný a po naplnení určenej kapacity sa dvere kostola uzamknú. Tí, ktorí sa nedostanete na sv. omšu, využite účasť na ďalšej (týka sa to najmä nedele). Rešpektujme to, prosíme, bez šomrania, keďže takto sú postavené pravidlá pre zhromažďovanie.

Dodržať je potrebné tiež už známe pravidlá:

 • povinné rúška
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola
 • sv. prijímanie sa prijať iba na ruku!

Bližšie info na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

Čítať viac

Odvolanie dišpenzu od účasti na nedeľných bohoslužbách

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí rozhodla, že od dnešného dňa, teda od 17. júna odvoláva všeobecný dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Biskupi sa rozhodli dišpenz zrušiť vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie opatrení po koronakríze. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, spolu s generálnym sekretárom Mariánom Chovancom uviedli počas tlačového brífingu: “Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach”. Aj po tomto rozhodnutí zostávajú v platnosti isté výnimky z povinnej účasti, ktoré platia pre chorých, ľudí v karanténe či pre tých, ktorí pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku zúčastniť sa na nedeľných,či sviatočných bohoslužbách napr. z dôvodu pooperačných stavov alebo chronických ochorení.

Čítať viac

Verejné slávenie sv. omší už od zajtra!


Bratia a sestry. Vďační Bohu a s radosťou sme prijali správu o znovuotvorení našich kostolov po takmer dvoch mesiacoch od vypuknutia pandémie koronavírusu. Na základe dohody KBS s vládou SR, sa teda budú môcť bohoslužby sláviť od zajtra, teda od 6. mája. Iste mnohí túžime po sv. omši, sv. prijímaní a po Božom slove, ale aj po skúsenosti znova zažiť znova spoločenstvo veriacich. Avšak majme na pamäti, že návrat k „normálu“ ako ho poznáme, nebude hneď, ale postupne. Buďme preto trpezliví, ak niekedy nebude možné všetko „hneď“. Týka sa to napr. vysluhovania sv. zmierenia, ktoré nebude možné ako ho poznáme hromadne pre všetkých. Budeme sa však usilovať vyspovedať každého počas nasledujúcich dní, resp. týždňov. Musíme aj naďalej vnímať riziká, ktoré jestvujú. Zodpovednosť a pokora prijať aj obmedzenia by však mali byť v tejto dobe vyjadrením našej viery v praxi.
Ponúkame vám program bohoslužieb v našej farnosti od zajtra, od stredy, do nedele:
Farský kostol sv. Františka: Od stredy do soboty – ráno o 6.30 hod. a večer o 18.30 hod.
Nedeľa – 8.00 hod. (prosíme len veriacich nad 65 rokov)
– 9.30 hod. (stredná a mladšia generácia)
– 11.00 hod. (stredná a mladšia generácia)
– večerná sv. omša teraz nebude!!!
– z dôvodu nutnosti obmedzenia kapacity vnútri kostola budú nedeľné sv. omše túto nedeľu vonku, vzadu v areáli farského kostola (dostatočný priestor pre oveľa väčší počet veriacich); starší si môžu priniesť prenosné stoličky, pretože lavice vonku nebudú

Filiálka Dlhé: Nedeľa – 8.00 hod. (prosíme iba veriacich nad 65 rokov)
9.30 hod. (stredná a mladšia generácia)
– obe sv. omše v kostole

Rodinná Oblasť (školská kaplnka): Nedeľa – 11.00 hod. (v kaplnke – chodba)

Pozorne si prečítajme podmienky, za ktorých budú obnovené verejné bohoslužby:
– až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromaždenia, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky (účasť je možná, ale stále dobrovoľná – najmä pre rizikové skupiny, čiže seniorov, najmä chorých)
– starším ponúkame v nedele osobitné sv. omše – využite ich; lekári nedoporučujú v tejto situácii „zmiešavanie“ starších a mladších, a to zo známych dôvodov rizika pre starších (úmyslom nie je samozrejme diskriminovať starších, ale chrániť – všetci vás máme radi a práve vy tvoríte dôležitú časť spoločenstva našej farnosti)
– cez týždeň odporúčame starším veriacim účasť na rannej sv. omši o 6.30 hod. vo farskom kostole
– pri vstupe do kostola (resp. na vonkajšom priestranstve, ak bude sv. omša vonku) budú na stolíkoch dezinfekčné prostriedky – každý je povinný si urobiť dezinfekciu rúk!
– počas v. omše je treba mať na tvári rúško
– pri slávení sv. omše v kostole, ale aj vonku, je potrebné dodržiavať rozostupy minimálne dva metre
– rozostupy budú v kostole na laviciach označené nálepkou (sadnite si iba tam), resp. iným spôsobom aj mimo lavíc na zemi (zaujmite miesto iba tam, kde to bude naznačené);
– obsadzovaný bude iba každý druhý rad lavíc v kostole
– na laviciach nemajú byť žiadne predmety – spoločné knižky, obrázky, či ružence
– naďalej zatiaľ platí, že nepoužívame vodu v sväteničke a nedávame si rukou znak pokoja
– sväté prijímanie budeme podávať v tomto čase na ruku – aj tu dodržte vzdialenosť asi 2 metre za sebou
– pred sv. omšami, ako aj počas nich dodržujte usmernenia služby (najmä kurátorov), ktorá bude poverená dohliadnuť na dodržanie predpisov
– po sv. omšiach má byť zabezpečené vetranie a dezinfekcia kostola – prosíme vás preto, aby ste po sv. omši uvoľnili priestor kostola
– všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti, aby nedošlo k zbytočným sporom – buďme k sebe láskaví, obetaví a práve v tomto čase buďme jeden druhému ešte väčšou oporou
– prípadné ďalšie doplnenie pokynov budeme aktualizovať
– oznamy na budúci týždeň sa dozviete pri sv. omšiach v nedeľu

Štefan Albičuk, dekanČítať viac

4. Veľkonočná nedeľa – Prenos sv. omše

Milí farníci. Nasledujúca, Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera. Pozývame vás všetkých spojiť sa duchovne cez éter pri sledovaní sv. omše z nášho farského kostola sv. Františka o 9.00 hod. na našej facebookovej stránke. Spoločne sa budeme modliť a prosiť za nové kňazské povolania, ako aj za kňazov, ktorí už žijú v kňazskej službe. Zároveň prosme, aby Pán povolal aj z našej farnosti kňazov a dal nám aj nové povolania k zasvätenému životu.

Čítať viac

Farské oznamy

Fatimská sobota s o. arcibiskupom Bernardom. Pozývame vás duchovne sa spojiť v modlitbe sv. ruženca s o. arcibiskupom na Prvú sobotu v mesiaci o 8.30 hod., a to prostredníctvom prenosu z kostola Sv. Rodiny Košice – Furča. Prenos je zabezpečený cez internetovú stránku tejto farnosti.


Zároveň s nadchádzajúcou Prvou nedeľou v mesiaci máj vás chceme informovať, že pokiaľ trvá tento stav, spojený s pandémiou, tajomstvá sv. ruženca si nemeníte, ale aj ďalší mesiac sa modlite ten istý desiatok sv. ruženca.

Čítať viac

List Svätého Otca na mesiac máj

Svätý Otec František: Modlime sa ruženec v domácnosti


Bratia a sestry. Zajtra začína mariánsky mesiac máj. V tejto súvislosti Svätý Otec František napísal všetkým veriacim osobitný list, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.Prinášame vám znenie tohto Listu pápeža Františka:

Drahí bratia a sestry,
už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu

K listu Svätého Otca sú pripojené texty dvoch modlitieb. Prvá z nich je stručnejšia a totožná s tou, ktorou Svätý Otec 11. marca zveril mesto Rím pod ochranu Panny Márie pred obrazom Matky Božej z pútnickej svätyne Divino Amore. Druhá modlitba je dlhšia a menuje rozličné skupiny osôb v kríze pandémie. Vyprosuje ochranu Matky Božej jej orodovaním u Boha v súvislosti so širšími dôsledkami krízy a jej výzvami pre ľudstvo, a to aj v ekonomickej, sociálnej a politickej oblasti.

Prvá modlitba
Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Druhá modlitba
„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.

Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

(Preklad modlitieb zodpovedá textu KBS)

Čítať viac

3. Veľkonočná nedeľa – prenos sv. omše

Prajeme vám požehnaný čas, bratia a sestry. Pred nami je Tretia veľkonočná nedeľa. Chceme dať do vašej pozornosti, že aj túto nedeľu budeme sláviť sv. omšu vo farskom kostole o 9.00 hod. Podobne, ako doteraz, znova chceme zabezpečiť jej prenos cez facebookovú stránku našej farnosti. Pozývame vás teda k sledovaniu a duchovnému prežívaniu našej farskej sv. omše.
Zároveň pripomíname, že nadchádzajúce dni týždňa pred 4. Veľkonočnou nedeľou – Nedeľou Dobrého Pastiera, budú v Cirkvi prežívaním Týždňa modlitieb za duchovné povolania. Pozývame vás všetkých zjednotiť sa v modlitbách a obetovať ich za nové povolania do kňazstva a rehoľného života. Modlime sa zvlášť za to, aby sa aj v našej farnosti zrodili nové duchovné povolania, ktoré veľmi potrebujeme.

Čítať viac