Autor Štefan Albičuk

Úprava pravidiel pre účasť na sv. omšiach

Bratia a sestry,

dávame vám do pozornosti, že dňa 22. 12. 2021 došlo vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 370, čl. 1, bod 2 s platnosťou od 23. 12. 2021 k úprave počtu veriacich, ktorí budú môcť prítomní na bohoslužbách. Podľa tejto úpravy sa v par. 4, písmeno f, nahrádzajú slová „25m2“ slovami „15m2“.

Od 23.12.2021 teda platia nasledovné pravidlá:
1. Na bohoslužbách sa môžu zúčastniť iba očkovaní a tí, ktorí prekonali Covid pred nie viac ako 180 dňami.
2. V kostoloch s plochou do 450m2 – prítomných maximálne 30 osôb. (Dlhé a kaplnka na Rodinnej oblasti)
3. V kostoloch s plochou nad 450m2 – 1 osoba na 15m2 (vo farskom kostole teda max. 60 ľudí)
4. Respirátor, odstupy a dezinfekcia rúk.

Táto zmena znamená, že v našom farskom kostole môže byť prítomných na sv. omši 60 ľudí, okrem detí do 12 rokov a 2 mesiacov, ktoré sú prítomné sprievode svojich zaočkovaných rodičov. Na filiálke Dlhé a v Školskej kaplnke na Rodinnej oblasti zostáva počet prítomných na sv. omši ako doteraz – 30 ľudí.

Aj naďalej poskytujeme individuálnu pastoráciu pre každého veriaceho, ktorý sa nám ohlási, či už je očkovaný alebo neočkovaný. Veriacim, ktorí sa nedostanú z kapacitných alebo iných dôvodov na sv. omšu a zostanú na sv. omši pri kostole, podáme sv. prijímanie vonku.

Zároveň upozorňujeme, že nie všetci sa vojdú do kostola na ranné a dopoludňajšie sv. omše. Využite preto aj večerné sv. omše. Tri sv. omše na vigíliu Narodenia Pána – 16:00, 22:00 a 24:00 hod., sú už s platnosťou zo sviatku Narodenia Pána. Teda tí, ktorí budete na nich prítomní, už nemusíte byť na 1. sviatok vianočný a dať tak možnosť zúčastniť sa na sv. omši ďalším veriacim; aby tak každý mohol byť prítomný aspoň na niektorých sv. omšiach.

Naďalej pritom platí dišpenz od účasti na sv. omši.

Prajeme vám všetkým milostiplné a pokojné sviatky Narodenia Pána.

Vaši duchovní otcovia.

Čítať viac

Opatrenia platné pre Cirkev od 10. decembra

Na základe najnovších opatrení, ktoré prijala Vláda SR, platia od piatka 10. decembra pre Cirkev a slávenie bohoslužieb tieto pokyny:
– sväté omše s účasťou veriacich sú povolené iba pre OP (čo znamená „očkovaní a tí, ktorí prekonali covid – 19 v ostatných 180 dňoch“)
a, do chrámov, ktorých plocha presahuje 750 m2 môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 25m2 – v našom farskom kostole je to max. 36 osôb vo vnútri kostola na každej sv. omši
b, pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass, resp. potvrdenie o prekonaní choroby – tieto doklady je potrebné mať so sebou
– prosíme vás o rešpektovanie a pochopenie situácie, ak sa pre naplnený počet nedostanete na niektorú sv. omšu do vnútra kostola – využite nasledujúcu sv. omšu – prichádzajte na sv. omšu včas, nie tesne pred jej začiatkom
– naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši (z dôvodu kapacitných možností, resp. choroby, či karantény)
– individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie sv. prijímania a duchovný rozhovor)
– platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich – prosíme vás o rešpektovanie tohto usmernenia
– obrady krstu, sobáša a pohrebu sa konajú riadne, ale s obmedzeným počtom prítomných, podľa vyhlášky zo dňa 25. novembra 2021
(zdroj: www.tkkbs.sk)
Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Zbierka na Charitu

Bratia a sestry. Na 1. adventnú nedeľu sa mala konať v kostoloch Zbierka na Charitu. Pre známe okolnosti to nebolo možné, preto sa Arcidiecézna Charita obracia na veriacich s prosbou o zbierku inými spôsobmi. Prispieť môžeme buď:
– vkladom na účet Prima banky
IBAN: SK 86 5600 0000 0093 3043 3002
Správa pre príjemcu: Rím-kat. farnosť sv. Františka Vranov n/T
– poštovým poukazom – nachádza sa v zádverí kostola
– hotovosťou prinesenou na farský úrad, ktorú odošleme

Pápež František počas svojej apoštolskej návštevy na Slovensku povedal: “ Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších.“ Nech sú tieto slová pre nás povzbudením v skutkoch lásky k núdznym aj v týchto zložitých dňoch.
Vďaka za porozumenie.
Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Zatvorené kostoly pre verejné bohoslužby!

Bratia a sestry. Rozhodnutím Vlády SR zo dňa 24.11.2021 boli na Slovensku zatvorené kostoly pre verejné bohoslužby až do odvolania. Počnúc štvrtkom 25.11.2021 tak nebudú sv. omše v našom farskom kostole sv. Františka z Assisi, ani na filiálke Dlhé s účasťou veriacich. Príčinou je lockdown a tým aj zákaz vychádzania, ktorý sa vzťahuje aj na účasť na bohoslužbách. Individuálna pastorácia však zostáva zachovaná. Ak by sa ktokoľvek z vás potreboval vyspovedať, môžete sa prihlásiť telefonicky na č. 057/4464 370, resp. nám zazvoňte na hlásnik, ktorý je nad poštovou schránkou pri vstupe do kostola (z boku od kruhového objazdu). Zádverie kostola bude otvorené každý deň na súkromnú modlitbu. Ďalšie aktuálne oznamy budeme pridávať na našu farskú internetovú stránku.

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Nedeľa Božieho milosrdenstva – výzva k modlitbe za obete pandémie

Bratia a sestry. Druhá veľkonočná nedeľa je v Cirkvi slávená ako Nedeľa Božieho milosrdenstva. Ježiš nás prostredníctvom apoštolky Božieho milosrdenstva, sv. sestry Faustíny vyzýva, aby sme sa tento deň zvlášť obracali s prosbami a modlitbami k milosrdnému Pánovi a vyprosovali pre seba, ale aj pre iných, živých, ako aj zosnulých, Božie milosrdenstvo. Ježišovo uistenie, že aj tie najväčšie hriechy a previnenia nám i našim blížnym môžu byť odpustené, ak v modlitbe prosíme úprimne a s ľútosťou, nás napĺňa veľkou nádejou a dôverou.
Naši otcovia biskupi nás prosia, aby sme k úmyslom našich modlitieb na nedeľu Božieho milosrdenstva pridali v tomto roku osobitný a dôležitý úmysel: modliť sa za obete pandémie COVID – 19. V nedeľu sa preto o 12.00 hod. rozozvučia na celom Slovensku zvony kostolov na 10 minút. Počas nich si zvlášť spomeňme na tých, ktorí nás predišli do večnosti v dôsledku tejto choroby. Prosme o Božie milosrdenstvo pre nich. Viacerí odišli do večnosti v nemocniciach sami, bez prítomnosti svojich blízkych a niektorí iste aj bez sviatostného zaopatrenia. Zvlášť za nich sa modlime. Prosme však o Božie milosrdenstvo aj pre lekárov a zdravotníkov, ktorí sú chorým nablízku a s ochotou sa o nich starajú. Nech ich Zmŕtvychvstalý Pán posilní a požehná svojou blízkosťou a milosťou.

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Výzva k modlitbám za chorých a umierajúcich na COVID – 19

Milí bratia a sestry. V týchto ťažkých dňoch sme vyzvaní intenzívnejšie sa modliť za tých, ktorí v našich nemocniciach umierajú na koronavírus, za lekárov a zdravotníkov a za odvrátenie pandémie. V týchto dňoch nás k modlitbám a obetám vyzvali aj otcovia biskupi.

Otec biskup Judák nás povzbudzuje týmito slovami:
„Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentickí viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre poznáme. Aj po sviatočných dňoch sme v situácii, keď si nemôžeme dovoliť, aby tento prejav nášho človečenstva – kresťanstva v našom živote absentoval.“
Každý má možnosť pridať sa podľa svojej situácie:
„Povzbudzujem Vás preto bratia a sestry, napriek
tomu, že situácia je mimoriadne vážna a ťažká, aby ste každý podľa svojich možností, schopností, osobnej zodpovednosti voči sebe samým, ako aj naším blížnym urobili všetko pre odvrátenie pandémie a jej následkov. Nezabudnime tiež pritom na to, aby sme si udržali vo svojich srdciach vieru, nádej, lásku, rozvahu a pokoj a rozvíjali tak kultúru starostlivosti.“

Počas celého januára sa večer o 20,00 spojíme v spoločnej modlitbe:

„Odložme teda na chvíľku prácu, televízny program,
prerušme rozhovor, naprogramujme si na mobiloch pripomienku… Bude to náš nový životný štýl, ktorý nám prinesie požehnanie, ozdravenie a posilu v tomto čase. Veď sme si kľakli pred Bohom – ako kedysi dávno mudrci z
Východu, ktorí sa domov vrátili „inou cestou“, ako noví ľudia obdarovaní vierou a novou perspektívou.“


Otec biskup Stolárik na druhej strane pozýva k duchovnej adopcii tých, ktorí na COVID-19 zomierajú často sami a nepripravení. Pomôcť im môžeme obetovaním modlitby v hodine milosrdenstva, aby sme im vyprosili milosrdenstvo v okamihu z odchodu z tohto sveta, aby ich Ježiš obklopil svojim milosrdenstvom.

„Sadnime si duchovne vedľa zomierajúceho, ktorého nepoznáme, adoptujme si ho a modlime sa za neho Korunku Božieho milosrdenstva.“

Keď sa bude Korunku modliť rodina, ktorá má 5 členov, môže pomôcť vyprosovať Božie milosrdenstvo piatim zomierajúcim ľuďom. Pozývame rodiny, spoločenstvá a všetkých ľudí dobrej vôle, adoptujme si duchovne zomierajúceho a prosme o Božie milosrdenstvo pre jeho dušu.

Čítať viac

Zrušenie verejných bohoslužieb!

Bratia a sestry. Rozhodnutím Vlády SR a ÚVZ sa dňom 1.1.2021 ruší slávenie verejných bohoslužieb. Toto rozhodnutie platí až do odvolania. Sv. omše sa teda nebudú sláviť verejne už ani zajtra. Úmysly sv. omší budeme sláviť pri súkromných sv. omšiach v poradí, v akom ste ich nahlásili na tieto dni nového roka. Zároveň oznamujeme, že v nedele a sviatky budú sv. omše prenášané prostredníctvom nášho farského facebooku tak, ako to bolo v podobných prípadoch zákazu verejných bohoslužieb v predošlých mesiacoch. Začiatok prenosu sv. omší upresníme a bude uvedený na tejto našej webovej stránke. Prajeme vám požehnaný a milostiplný Nový rok 2021.

Čítať viac

Opatrenia platné pre okres Vranov nad Topľou počas vianočných sviatkov

Bratia a sestry. V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou vám dávame do pozornosti niekoľko oznamov a usmernení, ktoré sú aj pre nás aktuálne počas nadchádzajúcich sviatkov. Prosím o dodržiavanie týchto opatrení, aby sme aj navonok mohli v pokoji sláviť tieto sviatočné dni.


Počet pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 sa v okrese Vranov nad Topľou za týždeň zvýšil o 785 prípadov.
Na základe výsledkov pozitívnych prípadov k 21.12.2020 sa od 23.12.2020 upravujú opatrenia pre okres Vranov nad Topľou :
1, V obciach, kde je % pozitívnych prípadov vyššie ako 2,5 % sa nebudú konať verejné bohoslužby až do 7.1.2021

Juskova Voľa – 8,87 %
Michalok – 4,59 %
Jasenovce – 4,28 %
Merník – 3,77 %
Girovce – 3,38 %
Ďapalovce – 3,17 %
Bystré – 2,58 %


2, V ostatných obciach a mestách okresu platia v kostoloch celonárodné opatrenia t.j. obsadiť je možné maximálne 25 % miest na sedenie, každá druhá lavica musí byť prázdna a dodržiava sa sedenie šachovnicovým spôsobom
3, Vo všetkých kostoloch v okrese je možné podávať sväté prijímanie iba na ruku
4, Vo všetkých kostoloch v okrese je treba dodržať odstup medzi koncom jednej bohoslužby a začiatkom druhej bohoslužby v rozsahu minimálne 30 minút. Medzi bohoslužbami je treba zrealizovať intenzívne vetranie kostola a dezinfekciu lavíc a kľučiek dverí
5, Neodporúča sa návšteva kostola pre veriacich vo veku nad 65 rokov

Čítať viac

Nové predpisy k sláveniu bohoslužieb

Bratislava 17. decembra (TK KBS) Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinok v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

Bratia a sestry. V súvislosti s touto vyhláškou a usmernením vás prosíme, aby ste rešpektovali nutnosť tohto obmedzenia. Okrem toho prosíme, aby tí veriaci, ktorí majú akékoľvek príznaky respiračnej choroby, resp. sú chronicky chorí, zvážili svoju účasť na slávení sv. omší počas Vianoc. Upozorňujeme, že platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach. Taktiež je možnosť sledovať slávenie sv. omší prostredníctvom médií. Aj takto môžeme zostať spojení pri slávení Eucharistie. Ďakujeme vám za pochopenie a zostávajme spojení v modlitbe. Vyprosujme si od Narodeného Ježiša plnosť potrebných milostí. Prosme za zastavenie pandémie a zvlášť sa modlime a pamätajme v týchto ťažkých časoch na chorých, ako aj na lekárov a všetkých zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú často do posledných síl, a ktorí sú tak sami vystavení riziku ochorenia.

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac

Zbierka na kostolné potreby

Bratia a sestry,
nakoľko trvá stav, že sv. omše sa verejne neslúžili, resp. sa od utorka slúžia s obmedzeniami a nevieme, dokedy tento stav potrvá, chceme vás poprosiť o finančnú podporu pre náš farský kostol.
Finančné prostriedky budú použité na vyplatenie energií, ako aj prác, spojených s novou príjazdovou cestou v okolí kostola a fary, ktoré boli v týchto dňoch ukončené.

Chceme sa už vopred poďakovať za každý váš dar a obetu. Myslime na seba navzájom v modlitbe a pri slávení Eucharistie.

IBAN: SK15 0200 0000 0030 3648 5058

Štefan Albičuk, dekan

Čítať viac