10. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Kačmárovú, Zámborskú a Dzurkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Občianske združenie Máják nádeje ďakuje všetkým veriacim a kňazom našej farnosti, že mohli v našom farskom kostole minulú nedeľu uskutočniť charitatívny predaj výrobkov, ktoré vyrábajú ženy a matky s deťmi, ktoré sú v núdzi. Spolu sa vyzbieralo 485,65€. Ďakovný list je na výveske.

3. V utorok 11.6.2024 bude po večernej sv. omši vo farskom kostole Biblické stretnutie na fare.

4. Dňa 6. júla 2024 bude náš dekanát organizovať Fatimskú sobotu v arcidiecéznej svätyni v Obišovciach. Z našej farnosti pôjde autobus. Kto má záujem ísť na túto mariánsku púť, nech sa prihlási v sakristii.

5. Sobotu 22. júna 2024 sa v Prešove uskutoční stretnutie miništrantov našej Košickej arcidiecézy. Miništranti z našej farnosti, ktorí majú záujem ísť, nech sa prihlásia u p. kaplána Petra.

6. V sobotu 29. júna 2024 o 16:00 bude v Katolíckom kultúrnom dome vo Vranove n.T. (pri Bazilike) koncert kapucína Felixa (Feliče) s jeho skupinou. Pozývame vás.