8. cezročný týždeň

1. O upratovanie kostola prosíme rodiny Smolejovú, Vargovú a Kovalíkovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2.  Na kostolné potreby darovala bohuznáma rodina 50€, bohuznáma 40€ a birmovanci zo sviatosti birmovania 300€. Pán Boh zaplať.

3. V utorok 28.5.2024 bude po večernej sv. omši vo farskom kostole Biblické stretnutie na fare.

4. Vo štvrtok je slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi. S týmto sviatkom je spojená aj Eucharistická adoráciatzv. oltáriky. Kto sa jej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Aj tento rok bude v našom meste celomestská Eucharistická procesia, ktorá začne vo štvrtok večer v gréckokatolíckom chráme Božieho Tela v meste o 19:00 hod. Pozývame vás k hojnej účasti na tejto procesii.
Rozpis lektorov na Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi.

5. V sobotu je Prvá sobota v mesiaci. Ranné sv. omše vo farskom kostole i na filiálke budú spojené s modlitbou sv. ruženca

6. V piatok 31.5.2024 sa začne modlitba Deviatnika na filiálke Dlhé pred odpustovou slávnosťou Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá bude v nedeľu 9. júna.

7. V piatok a sobotu bude ďalší blok sobášnych náuk pre snúbencov, ktorí sa zapísali na tento termín. Náuky budú v Katechetickej miestnosti. Začiatok je v piatok o 17:00 hod.