2. veľkonočný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú a Štefaňákovú.Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol pred dnešnou nedeľou.

2. Zbierka pri Božom hrobe činila v našej farnosti spolu 1214,92 € (farský kostol – 928,92€, filiálka Dlhé – 286 €). Pán Boh zaplať všetkým darcom.

3. Pôstna Zbierka „Veľkonočný dar“ pre núdznych činila spolu 1551,31€. Jej výťažkom sa pomohlo 18 rodinám našej farnosti.

4. Dominikánske mariánske centrum v Košiciach pozýva členov ružencových bratstiev na tradičné stretnutie členov BSR, ktoré bude 20. mája v Košiciach. Viac informácii o programe stretnutia nájdete na plagáte pri vstupe do kostola. 

5. Dekanát Teologickej fakulty v Košiciach oznamuje záujemcom, ktorí by chceli študovať na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, že do 30. apríla 2023 si ešte môžu podať prihlášku na magisterské, resp. bakalárske štúdium pre nasledujúci akademický rok 2023/2024. Hlásiť sa môžu nielen študenti na denné, ale aj externé štúdium, pričom fakulta je schopná záujemcom poskytnúť aj individuálny študijný plán. Bližšie informácie o študijných programoch si môžete pozrieť na plagáte na výveske.