Veľký týždeň a Veľkonočná oktáva

 1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni v stredu rodiny Adamovú, Gazdovú a Mudroňovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň a ženám, ktoré pomohli pri veľkom upratovaní.
 2. Dary na kostol: bohuznámy darca 50€, z krstín Jána Sestrienku 50€. Všetkým darcom vyslovujeme úprimnú vďaku.
 3. Zbierka na pomoc utečencom a prenasledovaným kresťanom činila spolu 2893,29€ (Farský kostol – 2014,79€, Dlhé – 662,50€, Rod. Oblasť – 216€)
  Pán Boh zaplať za všetky milodary.
 4. Dnes od 15:00 hod. spovedáme v Bazilike.
  V pondelok, utorok a stredu budeme spovedať pol hodinu pred sv. omšou tých, ktorí prídu na sviatky zo zahraničia a nemohli sa vyspovedať.
 5. Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes vo farskom kostole už o 14:15 hod!
  Na filiálke Dlhé bude Krížová cesta dnes popoludní o 13:45 hod.
 6. Od Veľkého piatku sa budeme modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva (v piatok, sobotu, nedeľu a pondelok o 7:45 hod., od utorka do soboty o 17:45 hod.).
 7. Krížová cesta mestom na Veľký piatok začne o 9:30 hod. v našom farskom kostole. Pozývame vás k modlitbe.
 8. Veľký Piatok je dňom prísneho pokánia. Treba sa zdržať mäsitých pokrmov. Iba raz do dňa sa môžeme najesť dosýta, okrem toho dvakrát niečo menšie zjesť.
 9. Na Veľký Piatok a Bielu sobotu o 7:30 hod. bude vo farskom kostole spoločná modlitba Ranných chvál.
 10. Sv. Oltárna pri Božom hrobe bude vo farskom kostole vystavená k adorácii v Piatok do 22:00 hod a v sobotu od 7:45 hod. do večernej vigílie.
  Na filiálke v piatok do 20:00 hod. a v sobotu od 7:45 hod. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny adorácie do zoznamu, ktorý je vzadu.
 11. Na slávenie Veľkonočnej vigílie v sobotu večer si prineste sviece.
 12. Svätenie veľkonočných jedál bude takto:
  Farský kostolsobota o 16:30 hod. v priestore dvora za kostolom a nedeľa – 7:00 hod. v kostole.
  Filiálka Dlhé – sobota o 16:30 hod.
 13. Do pondelka večera môžete nahlásiť v sakristii chorých, ktorí sa chcú vyspovedať na sviatky. K nim pôjdeme podľa dohody.
 14. Dnes vychádza časopis Poverello ako dvojčíslo. Je v ňom liturgický program na Veľký týždeň a Veľkonočnú oktávu. Plagát s časmi obradov bude vyvesený na dverách kostola.