2. pôstny týždeň

 1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.
 2. Na potreby kostola darovala bohuznáma rodina 100€ a Martin s rodinou 500€. Pán Boh zaplať.
 3. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do humanitárnej zbierky pre Ukrajinu, či už materiálnymi vecami, alebo finančne.
 4. Dnes (nedeľa) je zbierka na Charitu. Vopred Pán Boh zaplať za všetky milodary.
 5. Na Deň rodiny 26. júna o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum – 25. výročie manželstva.
  Pozývame preto manželov z našej farnosti, ktorí v tomto roku oslávia 25. výročie sobáša a chcú obnoviť svoj manželský sľub na tejto slávnosti, aby sa prihlásili v sakristii (najneskôr do 31. 5. 2022).
 6. Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes vo farskom kostole o 14:30 hod. Od 14:00 hod. bude modlitba sv. ruženca s výmenou ružencových tajomstiev.
  Odprosujúca pobožnosť preto dnes vo farskom kostole nebude.
  Na filiálke Dlhé – Krížová cesta dnes popoludní o 13:45 hod.
 7. Do pozornosti dávame aj informáciu, že dňom 1. marca sa skončila platnosť dišpenzu od povinnosti účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky. Od tohto dňa platí povinnosť účasti na sv. omšiach v nedele a prikázané sviatky, okrem prípadu choroby, či práce v zamestnaní. Pripomíname tiež, že účasť na sv. omši nenahrádza jej sledovanie prostredníctvom prenosu v médiách.