2. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v nasledujúcom týždni rodiny Harakaľovú, Mudrákovú a Rákocyovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na kostolné potreby obetoval bohuznámy darca 50,-€, bohuznámy 100,-€ a bohuznáma rodina 100,-€. Štedrým darcom vyslovujeme vďačnosť.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu pastorácie mládeže: pre univerzitné pastoračné centrá a Arcidiecézne centrum pre mládež. Vopred vďaka za každý dar na tento cieľ.

4. Pripomíname, že pokračuje slávenie sv. omší za účasti detí (každú stredu), ako aj birmovancov a mladých v piatok (tých, ktorí patria do režimu OP).

5. Od 18. do 25. januára je v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zapojíme sa do neho slávením sv. omší s formulárom na tento úmysel, ako aj osobitnými prosbami počas sv. omší.

6. Ranná sv. omša začína v stredu už o 6:15 hod. a je spojená s modlitbou ranných chvál.

7. Od stredy 12. 1. 2022 platia nové opatrenia, ktoré sa týkajú aj počtu veriacich prítomných na bohoslužbách. Režim OP zatiaľ zostáva v platnosti, mení sa však počet. 
V našom farskom kostole budeme v režime 25% kapacity, čo je 140 prítomných. Na filiálke Dlhé, ako aj v Školskej kaplnke na Rodinnej oblasti max. 100 prítomných. 
Z dôvodu zvýšenia kapacity už nebudú vo farskom kostole dve sv. omše v sobotu podvečer(nedeľné), ale iba jedna – o 18:00 hod. Okrem nej v sobotu ráno o 7:00 hod.
Na filiálke Dlhé bude od budúcej nedele tiež iba jedna sv. omša – o 9.30 hod. Tieto zmeny budú platiť do odvolania.

8. Počas týždňa, okrem nedele, sú kňazi stále pol hodinu pred sv. omšou k dispozícii na vysluhovanie sv. zmierenia pre všetkých veriacich. Spovedá sa v miestnosti pre matky s deťmi. Eucharistia sa rozdáva počas sv. omše vnútri kostola a po sv. prijímaní aj pri vstupe do kostola pre tých, ktorí budú vonku.