2. adventný týždeň

  1. Na upratovanie kostola prosíme rodinu Dobranskú, Demetrovú a Volovárovú. Ďakujeme rodinám, ktoré upratovali kostol minulý týždeň.

2. Kto by chcel prispieť v rámci farskej zbierky pre núdzne rodiny „Vianočný dar“, pokladnička na tento cieľ je za lavicami na stolíku v kostole. Vďaka každému darcovi.

3. Minulý rok sme sa aj z našej farnosti zapojili do zbierky na pomoc Chudobným a deťom na Ukrajine. Organizátori nám vyslovili vďaku za našu pomoc. Na plagáte vývesky si môžete pozrieť, ako boli použité prostriedky zbierky. Je tam aj číslo účtu, ak niekto chce prispieť na tento cieľ.

4. V utorok 8. 12. budeme mať slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú vo farskom kostole doplnené o jednu, a to o 16:30 hod. (inak ráno o 6:30 a večer o 18:00 hod.). V školskej kaplnke o 17:00 a filiálka Dlhé o 18:00 hod.

5. V nasledujúcom týždni, v stredu, piatok a sobotu, budú Zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom kántrových dní je naša modlitba o príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín a o pokoj a spravodlivosť vo svete.

6. V stredu, štvrtok a piatok budú ranné sv. omše vo farskom kostole rorátne, teda votívne o Panne Márii. Budú slávené v tme kostola iba za svetla sviec, preto si prineste so sebou aj zažaté sviece v lampášoch.

7. Budúcu nedeľu od 14:00 do 15:30 hod. sa bude v našom farskom kostole spovedať pred sviatkami, ako je zvykom na Tretiu adventnú nedeľu. Okrem toho budú naši kňazi spovedať každý deň – okrem utorka, keď je slávnosť – ráno a večer pol hodinu pred sv. omšami. Upozorňujeme, aby ste preto prichádzali k spovedi priebežne, lebo hromadné spovedanie s účasťou iných kňazov tentoraz nebude!  

8. Do pozornosti mladým dávame, že tohtoročný Godzone tour bude online 11. a 12. decembra. Viac info na oficiálnom webe.