10. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola prosíme v piatok po večernej sv. omši rodičov našich birmovancov. Taktiež ich prosíme v piatok o 14:30 hod. o brigádu v okolí kostola. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Vo štvrtok budeme sláviť slávnosť Kristovho Tela a Krvi, s ktorou sú spojené tzv. oltáriky, teda adorácia a modlitby pred Najsv. Sviatosťou Oltárnou. V tomto roku kvôli pandémii nebude spoločný eucharistický sprievod cez mesto a do jednotlivých kostolov.
Nahradia ho oltáriky v areáli našich kostolov, ktoré budú po večernej sv. omši vo farskom kostole, ako aj na filiálke Dlhé. Pripomíname, že kto sa zúčastní tejto adorácie a spevu – Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

3. V sobotu o 11:30 hod. sa bude v našom farskom kostole sv. Františka vysluhovať pri sv. omši sv. birmovania. Birmovať príde o. arcibiskup Mons. Bernard Bober.
Pretrvávajú ešte určité obmedzenia, preto v kostole budú birmovanci s birmovnými rodičmi, ako aj ich rodičia a najbližší príbuzní. Rodiny môžu sedieť spolu, čím sa dosiahne viac miest na sedenie. Upozorňujeme, že v sobotu ráno sv. omša vo farskom kostole nebude!

4. Pred udeľovaním sv. birmovania sa bude spovedať. Rodičia a príbuzní sa môžu vyspovedať počas týždňa pred sv. omšami, birmovancov budú naši kňazi spovedať v piatok od 17:15 hod. Birmovní rodičia, ktorí sú z iných farností, nech sa vyspovedajú doma. Birmovancov prosíme, aby v utorok po večernej sv. omši prišli na liturgický nácvik.

5. O dva týždne, v nedeľu 21. júna, bude odpustová slávnosť na našej filiálke Vranovské Dlhé. Od štvrtku sa na ňu začneme duchovne pripravovať modlitbou Deviatnika k úcte Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v kostole na Dlhom. Pozývame vás k účasti.

6. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, pozývame na spoločnú odprosujúcu pobožnosť o 14:30 a o 14:00 začneme spoločnou modlitbou ruženca.