7. cezročný týždeň

Rozpis omší na 7. cezročný týždeň

1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. pôstnej nedeli prosíme rodiny Harakaľovu, Mudrákovu a Rákocyovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

2. Na budúcu nedeľu bude jarná Zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať vopred za všetky dary na tento cieľ.

3. V utorok, na koniec fašiangov, bude vo farskom kostole od 15:00 hod. vystavená Sviatosť Oltárna k zmiernej poklone. Poklonu začneme modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie na fare. Pozývame vás.

4. V stredu je Popolcová stredadeň pokánia v celej Cirkvi a vstup do pôstneho obdobia. Pri sv. omšiach budeme poznačení popolom na znak pokánia.
Zároveň je to deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov. Dospelý sa v tento deň môže najesť iba raz do sýtosti, okrem toho možno ešte dvakrát za deň niečo menšie zjesť. Z tohto dôvodu detská sv. omša nebude.

5. V pôstnom čase budú v našich kostoloch ako zvyčajne pobožnosti Krížovej cesty. Budeme sa ju modliť spolu s kňazom pol hodinu pred večernými sv. omšami – v stredu aj za účasti detí, v piatok s birmovancami a v nedeľu popoludní.
Zvlášť v stredu a piatok pozývame všetky deti, resp. birmovancov – je to súčasť ich prípravy k prijatiu týchto sviatostí. Veľmi vás chceme povzbudiť, bratia a sestry, aby sme sa v hojnom počte stretávali na týchto pobožnostiach, pokiaľ možno celé rodiny.

6. V piatok po večernej sv. omši bude adorácia zvlášť pre birmovancov a mládež.

7. Aj v tomto roku môžeme prežiť pôstne obdobie rodinách a farnostiach s aktivitou kampane Pôstna krabička pre Afriku. Náš sebazápor môžeme premeniť na finančnú pomoc pre deti Ugandy a Rwandy. Krabičku si môžete zobrať zo stolíka, ktorý je vzadu vo farskom kostole.