22. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 23. cezročnej nedeli prosíme rodiny Baškovskú, Vaterkovú a Kentošovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
 2. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci september. Spovedať sa bude takto:
  Farský kostol – pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6.30 hod a večer od 17:45 do 18:30 hod.
  Filiálka Dlhé – utorok a piatok od 17:15 do 18:00 hod. (aj pre veriacich z Rodinnej oblasti zo školskej kaplnky).
  Zvlášť pozývame deti a mladých, aby sa na začiatku nového školského roka vyspovedali a začali ho s čistým srdcom a s prosbou o Božiu pomoc.
  Slávnostná sv. omša s Veni Sancte (prosbou o dary Ducha Sv.) bude v stredu o 18:30 hod. Pozývame všetkých žiakov a študentov.
 3. Na prvý piatok bude vo farskom kostole adorácia, ktorá začne o 15:00 hod. modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Na prvú sobotu ráno bude sv. omša len vo farskom kostole.
 4. V sobotu dopoludnia o 10:00 hod. bude v košickej katedrále sv. omša z príležitosti 400. Výročia mučeníckej smrti sv. košických mučeníkov. V prípade dostatočného záujmu pôjde autobus, ktorý odíde do Košíc o 7:30 hod. od nášho farského kostola (Fatimská sobota začne v katedrále o 9:00 hod.)
 5. Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť k úcte Narodenia Panny Márie v Bazilike na Severe. Hlavným celebrantom bude o. kardinál Jozef Tomko. Pozývame vás na toto slávenie. Podrobný program odpustu je na tomto odkaze. Kvôli tomu sv. omša o 11:00 hod. u nás vo farskom kostole budúcu nedeľu nebude!!!
 6. Dávame tiež do pozornosti, že ako každý rok pôjdeme na odpust do Baziliky aj spoločne pešou púťou. Od farského kostola vyjdeme o 9:15 hod. Pozývame vás všetkých, zvlášť aj mladších veriacich.
 7. Manželské ohlášky:
  Tibor Balberčák a Alžbeta Vavreková, ohlasujú sa prvý krát;
  Michal Rác a Mária Miltáková, ohlasujú sa prvý krát.
  Zahrňme týchto snúbencov do svojich modlitieb.