2. Vianočný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej nedeli Zjavenia Pána prosíme rodiny Habasovú, Hruštičovú, Sisákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Zbierka pri jasličkách činila vo farnosti spolu 450,25 € (farský kostol – 338,95 €; filiálka Dlhé – 81,30 €; kaplnka Rodinná oblasť – 30 €). Zároveň po jasličkovej pobožnosti bola zbierka na Dobrú novinu. Vyzbieralo sa 466,82 €. Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
  3. Dary veriacich: bohuznámi darcovia na opravu strechy 20 €, na vianočnú výzdobu 50 € a na kostolné potreby 50 €. Pán Boh zaplať.
  4. V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Keďže sme spovedanie bolo pred sviatkami, osobitné väčšie spovedanie nebude, okrem dní po Novom roku, keď budú naši kňazi k dispozícii pol hodinu pred sv. omšami. Na prvý piatok bude vo farskom kostole od 15:00 hod. eucharistická poklona. Začne sa modlitbou korunky Božieho milosrdenstva.
  5. Na prvú sobotu v mesiaci bude modlitba večeradla tak, ako obvykle vo farskom kostole ako, aj na filiálke.
  6. Na budúcu nedeľu popoludní, na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov), sa budú požehnávať domy a byty. Kto si chce dať požehnať svoj dom, nech sa nahlási v sakristii do piatku.