2. adventný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 3. adventnej nedeli prosíme rodiny Novákovú, Kačenákovú, Žatkovičovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary.
  3. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.
  4. Na budúcu nedeľu po sv. omšiach budú chlapci z našej Charity ponúkať, ako každý rok, vianočné perníky. Môžete si ich zakúpiť, a tým ich podporiť.
  5. V tomto týždni budú rorátne sv. omše (mariánsky formulár) – ráno o 6:30 v pondelok, utorok, štvrtok a sobotu. V stredu večer sv. omša za účastí detí a piatok večer mládežnícka budú taktiež rorátne. Prosíme aby ste si doniesli na sv. omšu lampášiky.
  6. V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu zimné kántrové dni s obsahom: príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň, čo sa týka pokánia.