34. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 1. adventnej nedeli prosíme rodiny Hrinovú, Fecenkovú, Antolíkovú, Štefaňákovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. Na potreby kostola obetovali bohuznámy darca 80 € a bohuznáma 50 € Pán Boh zaplať štedrým darcom. Dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorá sa tohto roku využije na pomoc rekonštrukcie Domčeka Anky Kolesárovej, činila v našej farnosti spolu 570,51 € (farský kostol: 463,13 €, filiálka Dlhé 73,60 € a filiálka Rodinná oblasť 33,78 €). Úprimné Pán Boh zaplať za každý dar.
  3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti fary.
  4. Vo štvrtok o 15:30 bude miništrantské stretko.
  5. Na budúcu nedeľu je Prvá adventná nedeľa – začiatok nového cirkevného roka. Pri sv. omšiach budú požehnané adventné vence, ktoré si môžete priniesť. Zároveň bude vo všetkých kostoloch jesenná Zbierka na charitu.
  6. Vo štvrtok o 18:00 hod. sa môžeme zúčastniť na sv. omši ku cti sv. Ondreja, ktorú bude sláviť o. arcibiskup Bernard v Kostole Panny Márie Fatimskej v Čemernom v rámci stretnutia s domácou farnosťou.
  7. Vo farskom kostole sa modlíme každý večer, 10 minút pred sv. omšou, modlitbu Deviatnika k sv. Ondrejovi, hlavnému patrónovi našej arcidiecézy. Pozývame vás k tejto modlitbe. Zároveň sme o. arcibiskupom pozvaní v sobotu 1. 12. do košickej katedrály o 10:00 hod. na slávnostnú sv. omšu sviatku sv. Ondreja.