27. cezročný týždeň

  1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 28. cezročnej nedeli prosíme rodiny Kačmárovú, Zámborskú, Dzurkovú. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.
  2. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v katechetickej miestnosti fary. Pozývame vás.
  3. Pozývame miništrantov (aj nových), na miništrantské stretko, každý štvrtok o 15:30 – 16:30 na fare.
  4. Pripomíname a zároveň pozývame k hojnejšej účasti na spoločnej modlitbe sv. ruženca počas mesiaca októbra. Pri nej môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Sv. ruženec sa bude počas mesiaca modliť pol hodiny pred večernými sv. omšami.
  5. Do pozornosti dávame, že v piatok po večernej sv. omši bude stretnutie všetkých birmovancov – zadelenie nových birmovancov do skupiniek a ďalšie informácie. Účasť všetkých birmovancov je nutná.