26. cezročný týždeň

 1. Na upratovanie kostola k nasledujúcej 27. cezročnej nedeli prosíme rodiny Dobransku, Demetrovu, Volovárovu. Zároveň vyslovujeme vďaku rodinám, ktoré upratovali kostol k dnešnej nedeli.

 2. Zbierka na opravu strechy fary z minulej nedele činila spolu 985,31 € (Farský kostol – 777,81€, filiálka Dlhé 167,50€ a filiálka Rodinná Oblasť 40€). Okrem toho darovalo Ružencové bratstvo pri farskom kostole na opravu strechy sumu 900€. Vyslovujeme vám úprimnú vďaku za vaše dary.

 3. V utorok po večernej sv. omši bude Biblické stretnutie v Katechetickej miestnosti fary. Pozývame vás.

 4. Od pondelka začína mesiac október, kedy sa budeme spoločne modliť pol hodiny pred večernou sv. omšou modlitbu sv. ruženca.

 5. V nasledujúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci a zároveň čas pred odpustom. Spovedať sa u nás bude takto:
  Farský kostol: pondelok až piatok ráno od 6:00 do 6:30 a večer od 17:45 do 18:30.
  Filiálka Dlhé: utorok od 17:15 do 18:00 a piatok od 17:00 do 18:00.

 6. Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole odpustová slávnosť.
  Sv. omše vo farskom kostole budú iba dopoludnia a v pozmenenom čase – o 8:00 hod. a o 10:30 hod. slávnostná odpustová. Večerná sv. omša na odpust nebude!
  Sv. omše na filiálkach: v sobotu na Rodinnej oblasti o 17:00 (nedeľná) a v nedeľu Vranovské Dlhé o 8:00. Pozývame vás srdečne na odpustové slávenie.
  Program odpustovej slávnosti je aj na tomto odkaze.

 7. Pripomíname, že každý večer pred sv. omšou sa modlíme Deviatnik k úcte sv. Františka.

 8. Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
  Igor SOPKO a Zuzana STAVAROVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Vladislav SABOL a Andrea OLEXOVÁ: ohlasujú sa druhýkrát
  Marek SOPKO a Slávka NOVICKÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Peter KMEC a Dominika ĎURIŠKOVÁ: ohlasujú sa prvýkrát
  Zahrňte týchto mladých do svojich modlitieb